Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. travnja 2014.

KLASA: 920-01/14-01/06

URBROJ: 2140/01-02-14-4

Krapina, 1. travnja 2014.

 

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine”, broj 73/97. i 174/04.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst)  d o n o s i m

 

 

O D L U K U

o proglašenju elementarne nepogode

 

 I.

 

Uslijed izrazito nepovoljnih vremenskih prilika (topljenje snijega i leda, obilne kiše tijekom dužeg vremenskog perioda) koje su uzrokovale otvaranje niza klizišta te veliku materijalnu štetu na stambenim i gospodarskim objektima i nerazvrstanim cestama na području Općine Gornja Stubica što je dovelo do otežanog obavljanja gospodarskih i životnih aktivnosti stanovništva, p r o g l a š a v a m  elementarnu nepogodu za područje Općine Gornja Stubica.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

 

       

                                                                                                              ŽUPAN

                                                                                                         Željko Kolar