Zagorje
Bajka na dlanu

Odluka o proglašenju prirodne nepogode – Lobor

Datum objave: 4. veljače 2021.

KLASA: 920-11/21-01/09
URBROJ: 2140/01-02-21-3
Krapina, 4. veljače 2021.

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11., 144/12.,19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj 16/19.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.-pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.) župan Krapinsko-zagorske županije dana 4. veljače 2021. godine donosi 

 

ODLUKU
o proglašenju prirodne nepogode – potres
za područje Općine Lobor

 

I.

Proglašavam prirodnu nepogodu za područje Općine Lobor nastalu uslijed uzastopnih potresa krajem 2020. i početkom 2021. godine koji su pogodili područje Općine Lobor pri čemu su nastale velike materijalne štete na stambenim, gospodarskim i javnim objektima.

 

II.

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj, 16/19.) obvezuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, unese sve zaprimljene procjene šteta u Registar šteta.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 

ŽUPAN

Željko Kolar