Zagorje
Bajka na dlanu

Proglašena prirodna nepogoda u općinama Tuhelj i Hrašćina

Datum objave: 5. lipnja 2023.

KLASA: 920-11/23-01/05

URBROJ: 2140-02-23-4

Krapina, 05. lipnja 2023.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11., 144/12.,19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj 16/19.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21-pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije dana 05. lipnja 2023. godine donosi

ODLUKU

o proglašenju prirodne nepogode – klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta za područje općina Tuhelj i Hrašćina 

I. 

Proglašavam prirodnu nepogodu – klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta, na području općina Tuhelj i Hrašćina nastalu uslijed obilnih padalina tijekom mjeseca svibnja, pri čemu su nastale velike materijalne štete na stambenim i gospodarskim objektima, komunalnoj infrastrukturi, nerazvrstanim cestama lokalnim i županijskim cestama, građevinskom i poljoprivrednom zemljištu.

II.

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj, 16/19.) obvezuju se općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke zaprime prijave oštećenika na propisanom obrascu, a najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode unesu zaprimljene prve procjene šteta u Registar šteta.

III.

Zadužuju se općinska povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda da konačnu procjenu šteta prijave Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda putem Registra šteta u roku od 50 dana od donošenja ove Odluke.

IV.

Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda obvezuje se dostaviti konačnu procjenu štete Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima putem Registra šteta u roku od 60 dana od donošenja Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ž U P A N 

Željko Kolar