Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. ožujka 2011.

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 351-01/11-01/04
URBROJ: 2140/01-07/1-11-4
Krapina, 3. ožujka 2011.

Temeljem članka 22. stavaka 3 i 4., Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 70/05 i 139/08), Uredbe o postupku javnog uvida kod proglašenja zaštićenog područja („Narodne novine“ broj 44/05) i Zaključka Župana (KLASA: 351-01/11-01/04, URBROJ: 2140/01-02-11-3, od 24. veljače 2011.godine) Krapinsko-zagorska županija objavljuje

JAVNI UVID

u Prijedlog za proglašenje „Zelenjaka – Risvičke i Cesarske gore“ značajnim krajobrazom s pripadajućom stručnom podlogom i kartografskom dokumentacijom

1. Javni uvid u Prijedlog za proglašenje „Zelenjaka – Risvičke i Cesarske gore“ značajnim krajobrazom provodi se u Krapinsko – zagorskoj županiji.

2. Javni uvid provodit će se od 15. ožujka do 14. travnja 2011. godine radnim danom od 8,00 do 14,00 sati u:

– GRADU KLANJCU, Trg mira 11
– OPĆINI KUMROVEC, Josipa Broza bb
– OPĆINI TUHELJ, Tuhelj 36.

3. Javno izlaganje Prijedlog za proglašenje područja „Zelenjaka – Risvičke i Cesarske gore“ značajnim krajobrazom u postupku javnog uvida, održat će se 22. ožujka 2011. godine u 14,00 sati u Klanjcu, u Velikoj dvorani Grada Klanjca , Trg mira 11.

4. Očitovanja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog za proglašenje „Zelenjaka – Risvičke i Cesarske gore“ značajnim krajobrazom s pripadajućom stručnom podlogom i kartografskom dokumentacijom mogu se upisivati u knjigu primjedbi na mjestima javnog uvida ili dostaviti provoditelju postupka: KRAPINSKO – ZAGORSKOJ ŽUPANIJI, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, 49000 KRAPINA, zaključno s datumom završetka javnog uvida.

5. Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge.