Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 11. lipnja 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: UP/I-351-01/24-01/06
URBROJ: 2140-08/2-24-4
Krapina, 11.06.2024.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, OIB: 20042466298, temeljem članka 30. stavka 4. vezano za članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), rješavajući po zahtjevu podnositelja Ivan Leljak, Lazi Krapinski 20, Krapina, OIB: 63202078632, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat prenamjene k.č. broj 1709/1, 1710/1, 1710/2, 1710/3 i 1710/6 k.o. Radoboj, donosi

R J E Š E N J E

  1. Planirani zahvat prenamjene k.č. broj 1709/1, 1710/1, 1710/2, 1710/3 i 1710/6 k.o. Radoboj iz pašnjaka i oranice u voćnjak, prihvatljiv je za ekološku mrežu.
  2. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri godine.
  3. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Podnositelj zahtjeva Ivan Leljak, Lazi Krapinski 20, Krapina, OIB: 63202078632 podnio je 16.05.2024. godine Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat prenamjene k.č. broj 1709/1, 1710/1, 1710/2, 1710/3 i 1710/6 k.o. Radoboj iz pašnjaka i oranice u voćnjak. U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode, navedeni svi podaci o nositelju zahvata i planiranom zahvatu. Uz zahtjev je za predmetne čestice priložena Digitalna ortofoto karta DOF5, Državne geodetske uprave i izvod iz ARKOD preglednika.

Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-351-01/24-01/06, URBROJ: 2140-08/2-24-2 od 17.05.2024. godine Upravni odjel je od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, zatražio prethodno mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 57/24) Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije preuzelo je poslove iz djelokruga dosadašnjeg Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji se odnose na zaštitu okoliša i zaštitu prirode.

Dana 10.06.2024. godine Upravni odjel je zaprimio mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije (KLASA: 352-03/24-02/589, URBROJ: 517-12-2-3-2-24-2 od 07.06.2024. godine) i u njemu navodi da se Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

U provedbi postupka Upravni odjel je razmotrio predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Ministarstva te utvrdio sljedeće:

Predmet zahvata je prenamjena poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi na k.č. broj 1709/1, 1710/1, 1710/2, 1710/3 i 1710/6 k.o. Radoboj. Navedene čestice prenamijenile bi se iz pašnjaka i oranice u voćnjak. Ukupna površina čestica je 0,33 ha.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19 i 119/23) planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže, Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR20001115 Strahinjčica.

Sukladno bazi podataka Ministarstva gospodarstva i zelene tranzicije, na području zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi PPOVS Strahinjčica, a staništa su djelomično pogodna za ciljne vrste alpska strizibuba (Rosalia alpina*), jelenak (Lucanus cervus), kataks (Eriogaster catax) i žuti mukač (Bombina variegata). Provedbom zahvata doći će do trajnog gubitaka do oko 0,03 ha šumskih staništa pogodnog za jelenka, alpsku strizibubu te 0,33 ha za kataksa. Uzimajući u obzir zastupljenost pogodnih staništa za pojedine ciljne vrste (pogodna staništa u zoni od 1210 ha za jelenka i alpsku strizibubu, 1358 ha za žutog mukača i kataksa unutar PPOVS), može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost PPOVS HR20001115 Strahinjčica.

S obzirom na značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata.

Člankom 30. stavkom 4. Zakona o zaštiti prirode propisano je da ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, te je stoga riješeno kao u točki I. izreke rješenja.

Prema članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode ovo rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

Prema članku 44. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo rješenje dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije i inspekciji zaštite prirode.

Podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe prema čl. 9. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 115/16).

PROČELNICA
Gordana Gretić


Datum zadnje izmjene: 11. lipnja 2024.