Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. svibnja 2016.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” brojevi 80/13, 153/13, 78/15) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08) (u daljnjem tekstu: Uredba o SPUO), Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) je Odlukom Župana Krapinsko-zagorske županije o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Master plan razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Master plan) od 29. travnja 2016. godine, započeo provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš navedenog dokumenta.

Ciljevi koji se trebaju postići izradom Master plana i programska polazišta su: turističko strukturiranje destinacije kroz definiranje razvojnog modela zagorskog turizma te osmišljavanje cjelovitog razvojnog rješenja i strateškog usmjerenja turizma Krapinsko-zagorske županije, postizanje dogovora odgovornih osoba o ključnim pitanjima zagorskog turizma te poticanje novog poduzetništva u turizmu baziranog na partnerstvu privatnog i javnog sektora.

Jedna od obveza prilikom provođenja postupka strateške procjene utjecaja na okoliš je određivanje sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: Strateška studija).

Prilogom I. Uredbe o SPUO propisan je obvezni sadržaj strateške studije a to je slijedeći:

 1. kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva plana ili programa i odnosa s drugim odgovarajućim planovima i programima;
 2. podatci o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez provedbe plana i programa;
 3. okolišne značajke područja na koja provedba plana ili programa može značajno utjecati;
 4. postojeći okolišni problemi koji su važni za plan ili program, posebno uključujući one koji se odnose na područja posebnog ekološkog značaja, primjerice područja određena u skladu s posebnim propisima o zaštiti prirode;
 5. ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma, koji se odnose na plan odnosno program, te način na koji su ti ciljevi i druga pitanja zaštite okoliša uzeti u obzir tijekom izrade plana ili programa;
 6. vjerojatno značajne utjecaje (sekundarne, kumulativne, sinergijske, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne, stalne i privremene, pozitivne i negativne) na okoliš, uključujući biološku raznolikost, zaštićena područja prema posebnom propisu, ljude, biljni i životinjski svijet, tlo, vodu, zrak, klimu, materijalnu imovinu, kulturno-povijesnu baštinu, krajobraz, uzimajući u obzir njihove međuodnose;
 7. mjere zaštite okoliša uključujući mjere sprječavanja, smanjenja, ublažavanja i kompenzacije nepovoljnih utjecaja provedbe plana ili programa na okoliš;
 8. kratki prikaz razloga za odabir razmotrenih varijantnih rješenja, obrazloženje najprihvatljivijeg varijantnog rješenja plana ili programa na okoliš i opis provedene procjene, uključujući i poteškoće (primjerice tehničke nedostatke ili nedostatke znanja i iskustva) pri prikupljanju potrebnih podataka;
 9. opis predviđenih mjera praćenja;
 10. ostale podatke i zahtjeve kako se utvrdi prilikom određivanja sadržaja strateške studije u posebnom postupku prema Uredbi;
 11. sažetak podataka iz alineje 1. do 10. naprijed.

Upravni odjel, kao tijelo koje provodi postupak strateške procjene Master plana obavezno je od tijela, koja su sukladno posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš, uključujući i jedinice lokalne samouprave na čijem području će se provoditi plan, pribaviti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji vezano za djelokrug rada tih tijela, a ukoliko isti nisu navedeni među obveznim poglavljima određenim u Prilogu I. Uredbe o SPUO.

Master plan razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije 2016.-2025. jest strateški dokument koji se donosi radi sveobuhvatnog identificiranja postojećeg stanja turizma na području Krapinsko-zagorske županije, utvrđivanja strateških ciljeva, vizije i misije te definiranja strategija investicija, marketinga i konkurentnost i mape implementacije.

Slijedom navedenog, molimo Vas da nam dostavite traženo mišljenje o sadržaju strateške studije, uzimajući u obzir propise koji reguliraju postupak strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš, najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana primitka ovog zahtjeva. Molimo Vas da mišljenje dostavite na adresu: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredi, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, Magistratska 1, 49000 Krapina ili na e-mail adresu: tatjana.kuhar@kzz.hr

Sukladno članku 8. stavku 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, Upravni odjel će organizirati raspravu s tijelima predviđenim posebnim propisima u roku 30 dana od dana primitka ovoga zahtjeva.

PROČELNICA
mr.Sanja Mihovilić