Zagorje
Bajka na dlanu

Zbog potresa proglašena prirodna nepogoda i za područje Općine Tuhelj

Datum objave: 18. siječnja 2021.

KLASA: 920-11/21-01/04

URBROJ: 2140/01-02-21-3

Krapina, 18. siječnja 2021.

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(«Narodne novine» broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11., 144/12.,19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj 16/19.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.-pročišćeni tekst i 13/18.) župan Krapinsko-zagorske županije dana 18. siječnja 2021. godine donosi

 

ODLUKU

o proglašenju prirodne nepogode – potres

za područje Općine Tuhelj

I.

Proglašavam prirodnu nepogodu za područje Općine Tuhelj nastalu uslijed uzastopnih potresa krajem 2020. i početkom 2021. godine koji su pogodili područje Općine Tuhelj pri čemu su nastale velike materijalne štete na stambenim, gospodarskim i na sakralnim objektima te na objektu osnovne škole.

II.

 Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj, 16/19.) obvezuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, unese sve zaprimljene procjene štete u Registar šteta.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

                                                          

 

                                                                               ŽUPAN 

 Željko Kolar