Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. srpnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 323-02/22-01/01
URBROJ: 2140-02-22-1
Krapina, 19. srpanj 2022.

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj 99/18., 32/19. i 32/20.) te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13., 13/18., 5/20., 10/20 i 15/21- pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova

Članak 1.

Raspisuje se Javni natječaj za davanje zakupa prava lova u zajedničkom lovištu na području Krapinsko-zagorske županije: II/127-„OROSLAVJE“ (dalje u tekstu: Javni natječaj).

Članak 2.

Postupak Javnog natječaja provesti će i dati prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude Komisija za provedbu javnog natječaja za dodjelu u zakup ustanovljenih zajedničkih lovišta na području Krapinsko- zagorske županije.

Članak 3.

Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije“.

Ž U P A N 

Željko Kolar