Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. prosinca 2010.

POVJERENSTVO ZA
PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

KLASA: 112-02/10-01/09
URBROJ: 2140/01-10-13-4
Krapina, 6. prosinca 2010.

PREDMET:

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za socijalnu skrb u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, UPUTE I OBAVIJESTI sukladno članku 19. stavku 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08.)

Opis poslova radnog mjesta: prati i analizira stanje u području socijalne skrbi te izrađuje izvješća i nacrte akata, izrađuje planove korištenja sredstava za potrebe programa socijalne skrbi, surađuje s ustanovama socijalne skrbi u provedbi programa socijalne skrbi, vodi upravni postupak do donošenja rješenja po zahtjevima za ostvarivanje prava iz Županijskog programa socijalne skrbi, vodi drugostupanjski upravni postupak do donošenja rješenja iz područja socijalne skrbi, priprema očitovanja po žalbama na rješenja donesena po zahtjevima za ostavarivanje prava iz Županijskog progama socijalne skrbi, izrađuje i sudjeluje u provođenju projekata iz djelokruga socijalne skrbi, izrađuje nacrte prijedloga akata iz nadležnosti Upravnog odjela i obavlja druge poslove po nalogu pročelnika.

Podatci o plaći: plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 4,20 i osnovice za obračun plaće u iznosu od 2.141, 65 kuna, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Službenik ima pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta kada navrši radni staž u trajanju 20 do 29 godina za 4%, od 30 do 34 godina za 8 % , od 35 i više godina za 10 %, te za stručni stupanj magistra specijalista za 4%, za znanstveni stupanj magistra znanosti za 4 %, za znanstveni stupanj dokora znanosti za 8%, za akademski stupanj specijalista određenog područja za 4 %, za akademski stupanj doktora znanosti za 8 % te ako službenik ima položen pravosudni ispit za 8 %.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća:

1. pisano testiranje,
2. provjeru znanja rada na osobnom računalu,
3. intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju i provjeri znanja na osobnom računalu.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti:

1. Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.)
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01-vjerodostojno tumačenje., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.),
3. Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine», broj 47/09.).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti:

Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri povukao prijavu na Javni natječaj.

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera započinje pisanim testiranjem. Kandidatima će biti podijeljeno ukupno 20 pitanja za provjeru znanja i sposobnosti:

– deset pitanja iz odredbi Zakona o socijalnoj skrbi,
– pet pitanja iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
– pet pitanja iz Zakona o općem upravnom postupku.

Na pisanoj provjeri kandidati mogu ostvariti od 0 do 10 bodova, svaki točan odgovor nosi 0,5 bodova. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti. Pisano testiranje traje maksimalno 45 minuta. Nakon pisanog testiranja kandidati će pristupiti provjeri znanja rada na osobnom računalu. Provjera traje 10 minuta, a sastoji se u obradi teksta (MS Word) i korištenju WEB i e-mail servisa. Na provjeri znanja rada na osobnom računalu kandidati mogu ostvariti od 0 do 10 bodova.

Intervju se provodi s kandidatima koji su na pisanom testiranju i na provjeri znanja rada na osobnom računalu ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja kroz intervju s kandidatima ocjenjuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Krapinsko – zagorskoj županiji. Na intervjuu kandidati mogu ostvariti od 0 do 10 bodova.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju, provjeri znanja rada na osobnom računalu i intervjuu te iste dostavlja pročelnici Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Krapinsko-zagorske županije koja donosi rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu na određeno vrijeme.

Kandidat koji nije primljen u službu može županu podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITI ĆE OBJAVLJEN NAJMANJE 5 DANA PRIJE PRETHODNE PROVJERE NA OVOJ WEB STRANICI I NA OGLASNOJ PLOČI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Petra Vrančić Lež

POVJERENSTVO ZA
PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

KLASA: 112-02/10-01/09
URBROJ: 2140/01-10-13-10
Krapina, 23. prosinca 2010.

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08.), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za socijalnu skrb u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Krapinsko-zagorske županije, upućuje

POZIV NA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Dana 29. prosinca 2010. godine (srijeda) s početkom u 8.30 sati u zgradi Krapinsko-zagorske županije, u prostorijama Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove, u Krapini, Magistratska 1, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidatkinje za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, udruge i mlade Krapinsko-zagorske županije na radno mjesto višeg stručnog suradnika za socijalu skrb, a temeljem Javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 135/10, na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr.

Kandidatkinja koji ispunjava formalne uvjete propisane Javnim natječajem i može pristupiti provjeri znanja i sposobnosti je:

MILJENKA MUŽAR iz Krapine, Mihaljekov Jarek 36a

Kandidatkinja je dužna, kada pristupi testiranju, predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije. Ako ista ne pristupi testiranju, smatra se da je povukla prijavu na Javni natječaj.

Pravni izvori za pripremanje za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, te opis postupka provjere znanja i sposobnosti te bodovanja objavljeni su u Uputama i obavijesti KLASA: 112-02/10-01/09, URBROJ: 2140/01-10-13-4 od 6. prosinca 2010., na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr.

Prethodnu provjeru znanja provodi Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja.

Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Krapinsko-zagorske županije, www.kzz.hr i na oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije u prizemlju zgrade, Magistratska 1, Krapina.

Izrazi koji se u ovome Pozivu koriste za osobe, a u muškom su rodu, neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Petra Vrančić Lež