Zagorje
Bajka na dlanu

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika

Datum objave: 22. rujna 2023.
 • Odluku o poništenju dijela natječaja za radna mjesta broj 4. i 5. možete pruzeti u prilogu ispod teksta
 • Odluku o poništenju dijela natječaja za radno mjesto br.1. možete preuzeti u prilogu ispod teksta.
 • Odluku o poništenju dijela natječaja za radna mjesta br.2. i 3. možete preuzeti u prilogu ispod teksta.
 • Odluku o poništenju dijela natječaja za radno mjesto br.6. možete preuzeti u prilogu ispod teksta.
 • Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na radno mjesto pod brojem 6 – Viši stručni suradnik za financijske poslove možete preuzeti u prilogu ispod teksta.
 • Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na radno mjesto pod brojem 5 – Referent – matičar možete preuzeti u prilogu ispod teksta.
 • Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno do 2.10.2023.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

KLASA: 132-03/23-01/02
URBROJ: 2140-05/1-23-1
Krapina, 20. rujna 2023.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 121/19.)  pročelnici upravnih odjela Krapinsko-zagorske županije, raspisuju

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika

U Krapinsko-zagorsku županiju primaju se vježbenici na određeno vrijeme – za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci, za radno/a mjesto/a:

U Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA CIVILNO DRUŠTVO I STAMBENO ZBRINJAVNJE – 1 izvršitelj

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša:

2. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU – 1 izvršitelj

3. VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU – 1 izvršitelj

U Upravnom odjelu za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove

4. VIŠI REFERENT ZA OPĆU UPRAVU, UDRUGE, OSOBNA STANJA I BESPLATNU PRAVNU POMOĆ – 1 izvršitelj

5. REFERENT-MATIČAR – 1 izvršitelj

U Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

6. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKE POSLOVE – 1 izvršitelj

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Na ovaj Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

   • punoljetnost,
   • hrvatsko državljanstvo,
   • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Posebni uvjeti za prijam u službu vježbenika:
1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA CIVILNO DRUŠTVO I STAMBENO ZBRINJAVNJE

   • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij pravne struke
   • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)
   • znanje rada na osobnom računalu
   • vozačka dozvola B kategorije

2. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

   • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij arhitekture i urbanizma ili građevinske struke
   • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)
   • znanje rada na osobnom računalu

3. VIŠI REFERENT ZA PRSOTORNO UREĐENJE I GRADNJU

   • sveučilišni ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij arhitekture i urbanizma ili građevinarstva
   • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)
   • znanje rada na osobnom računalu

4. VIŠI REFERENT ZA OPĆU UPRAVU, UDRUGE, OSOBNA STANJA I BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

   • sveučilišni ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij upravne struke
   • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)
   • znanje rada na osobnom računalu

5. REFERENT – MATIČAR

   • srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke ili gimnazija
   • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)
   • znanje rada na osobnom računalu

6. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKE POSLOVE

   • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske struke
   • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)
   • znanje rada na osobnom računalu
   • znanje engleskog jezika
   • vozačka dozvola B kategorije

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz pisanu prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik:

   • životopis,
   • dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana,
   • dokaz o traženoj stručnoj spremi (diploma, svjedodžba, uvjerenje, potvrda),
   • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Natječaj),
   • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
   • dokaz da kandidat nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili da ima radno iskustvo na odgovarajućim poslovima kraće od vremena određenog za vježbenički staž (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
   • za radno mjesto viši stručni suradnik za financijske poslove – i dokaz o znanju engleskog jezika (potvrda, uvjerenje ili druga isprava škole stranih jezika   ili indeks ili druga isprava visokoškolske ustanove iz koje je vidljivo da je kandidat položio ispit iz engleskog jezika za vrijeme školovanja na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je stekao stručnu spremu traženu ovim Natječajem) i
   • za radna mjesta: viši stručni suradnik za civilno društvo i stambeno zbrinjavanje i 6. viši stručni suradnik za financijske poslove i dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (važeća vozačka dozvola B kategorije)

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti pisane dokaze o svom statusu i sve druge dokaze sukladno odredbama posebnih zakona te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 101. stavaka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/17., 98/19, 84/21) koje ostvaruju pravo prednosti kod prijma u službu, da, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju:

   • rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji )
    • dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji)
    • presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
    • dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
    • potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji)
    • presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
    • potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
    • rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
    • rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada (provjeru znanja rada na osobnom računalu) i intervjua.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Ako podnositelj prijave ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrati će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na web-stranici Krapinsko-zagorske županije  www.kzz.hr (natječaji i javni pozivi) objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja će se provoditi prethodna provjera znanja i sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam vježbenika za svaki upravni odjel utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete  iz Natječaja te će na web-stranici i na oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije objaviti poziv kandidatima koji će sadržavati mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja iste.

Pisane prijave na Natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od osam dana od dana objave Natječaja u “Narodnim novinama”, na adresu: Krapinsko-zagorska županija, 49000 Krapina, Magistratska 1:

I Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu vježbenika  u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, s naznakom:  “Javni natječaj za prijam vježbenika za radno mjesto pod brojem 1.”;

II  Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu vježbenika  u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša s naznakom:  “Javni natječaj za prijam vježbenika za radno mjesto pod brojem 2. / pod brojem 3.”;

III Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove s naznakom: “Javni natječaj za prijam vježbenika za radno mjesto pod brojem 4. / pod brojem 5.”;

IV  Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu s naznakom: “Javni natječaj za prijam vježbenika za radno mjesto pod brojem 6”.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Osobe koje neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz Natječaja neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Natječaj i o istome će biti pisano obaviještene.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Pročelnica UO za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

Martina Gregurović Šanjug

  

Po ovlaštenju župana pročelnica UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

 Gordana Gretić

 

Pročelnica UO za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove

Silvija Profeta Fabijančić

 

Pročelnica UO za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

Mirjana Smičić Slovenec


Datum zadnje izmjene: 2. studenoga 2023.