Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 27. veljače 2018.

Odluke o dodjeli financijskih sredstava za manifestacije možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

 

KLASA: 900-06/18-01/09

URBROJ: 2140/01-02-18-3

Krapina, 27. veljače 2018.

 

JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju u 2018. godini

I.

Manifestacije i druga događanja u smislu ovog Poziva su aktivnosti koje provode i organiziraju udruge i druge neprofitne organizacije – jedinice lokalne samouprave, ustanove, zaklade, vjerske zajednice i dr. (dalje u tekstu: Prijavitelji), a podrazumijevaju kulturne, znanstvene, sportske, odgojno-obrazovne, humanitarne, vjerske, zdravstvene, socijalne, ekološke, gospodarske i druge manifestacije i događanja koja su međunarodnog, državnog ili regionalnog značaja.

Događanjem se, u smislu ovog Javnog poziva, smatra i projekt kojem je cilj uređenje ili obnovu prostora za rad neprofitne organizacije, nabava opreme, namještaja i uređaja neophodnih za provedbu programa neprofitne organizacije.

II.

Prijave se mogu poslati za manifestacije/događanja koja će se provoditi ili započeti provoditi tijekom 2018. godine, zaključno sa 15. prosincem 2018. godine.

III.

 Kriteriji za odabir odnosno dodjelu sredstava za manifestacije/događanja su slijedeći:

 • usmjerenost manifestacije/događanja na neposrednu društvenu korist i stvarnim potrebama u zajednici u kojoj se provodi,
 • jasno definiran i realno dostižan cilj manifestacije/događanja,
 • jasno definirani korisnici manifestacije/događanja
 • jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe manifestacije/ događanja,
 • realan odnos troškova i planiranih aktivnosti manifestacije/događanja,
 • kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu manifestacije/događanja,
 • osigurano sufinanciranje manifestacije/događanja iz drugih izvora,
 • stupanj suradnje i partnerstva s lokalnim vlastima, drugim tijelima i organi-zacijama civilnog društva tijekom provedbe manifestacije/događanja,
 • manifestaciju/događanju preporuča i/ili financijski podupire grad ili općina na čijem se području provodi,
 • kvaliteta dosadašnje suradnje prijavitelja s Županijom.

IV.

Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 100.000,00 kuna. 

Raspon sredstava namijenjen financiranju pojedine manifestacije/događanja je od 2.000,00 kuna do najviše 20.000,00 kuna.

V.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti udruge, uz uvjet da:

 • su upisani u Registar udruga i u Registar neprofitnih organizacija,
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije (što se dokazuje odgovarajućom izjavom potpisanom od osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja),
 • uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunima jedinica lokalne samouprave i Proračunu (što se dokazuje potvrdom nadležne porezne uprave ne starijom od tri mjeseca do dana prijave na Javni poziv),
 • se protiv osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja  ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. st. 2. Uredbe (što se dokazuje uvjerenjem/potvrdom nadležnog suda da se ne vodi postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja koja je potpisala prijavu manifestacija/događanja i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju),
 • imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima (što se dokazuje izjavom osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja),
 • imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (što se dokazuje izjavom osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja),
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu manifestacije i događanja (što se dokazuje izjavom osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja).
 • udruga je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje šest mjeseci, zaključno s danom objave  Javnog poziva

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti i drugi prijavitelji, uz uvjet da:

 • su upisani u odgovarajući registar,
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije (što se dokazuje odgovarajućom izjavom potpisanom od osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja),
 • uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunima jedinica lokalne samouprave i Proračunu (što se dokazuje potvrdom nadležne porezne uprave ne starijom od tri mjeseca do dana prijave na Javni poziv).

VI.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u ispisu i u elektroničkom obliku, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje i ostalom dokumentacijom javnog poziva, dostupni na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije: www.kzz.hr

Pisane prijave se mogu dostaviti putem pošte, kurirske službe ili osobnom predajom u Pisarnici Krapinsko-zagorske županije, te se uz pisanu prijavu obavezno dostavlja i skenirani original prijave na mediju za pohranu podataka.

Prijave se dostavljaju ili predaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

Krapinsko-zagorska županija

Ured župana

Krapina

Magistratska ulica 1, soba 2.

 

Na omotnici je potrebno  naznačiti:

„Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju u 2018. godinu – NE OTVARATI“ .

VII.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Županije.

VIII.

Odluke o dodjeli sredstava za pokroviteljstva, financiranje manifestacija i drugih događanja donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i ocjenjivanje prijava na Javni poziv.

Odluke o dodjeli sredstava objavljuju se na internetskoj stranici Županije.

IX.

Postupak zaprimanja, otvaranja, ocjenjivanja, mjerila i uvjeti za financiranje i druga pitanja vezana uz ovaj Javni poziv detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv, koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj: 049/329-221 odnosno upitom na adresu elektroničke pošte: pokroviteljstva@kzz.hr .

                                                                                                                       ŽUPAN

                                                                                                                    Željko Kolar