Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za prijavu prijedloga za Participativni proračun za mlade 2023.

Datum objave: 7. lipnja 2023.

Temeljem članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst) dana 6. lipnja 2023. godine župan Krapinsko-zagorske županije objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA ZA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE

ZA 2023. GODINU

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

1.1. SVRHA JAVNOG POZIVA

Mlade definiramo kao pripadnike dobne skupine između 15 i 30 godina starosti. Prema rezultatima Popisa stanovništva iz 2021. godine, u Krapinsko-zagorskoj županiji ima 120.942 stanovnika, dok populaciju mladih od 15 do 29 godina čine 21.172 osobe, odnosno 17,5%. Ta činjenica postavlja obvezu provođenja svih aktivnosti usmjerenih na unapređivanje brige i skrbi, te položaja mladih u svim društvenim segmentima – aktivne populacijske politike, obrazovnog sustava u politici školovanja i obrazovanja svih razina, zdravstvene i socijalne zaštite.

S aspekta nacionalne i nadnacionalne razine, Republika Hrvatska obvezna je u skladu s europskom politikom ostvarivanja ljudskih prava i stvaranja aktivnog građanstva, u suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima te udrugama građana poticati mlade osobe na aktivno sudjelovanje u društvenom životu što je i definirano Europskom poveljom o sudjelovanju mladih u životu općina i regija. Tom Poveljom utvrđuje se obveza lokalne i područne (regionalne) samouprave na osiguravanje i promicanje suradnje s mladima na načelima uvažavanja i partnerstva.

Briga za mlade je sasvim zasluženo postala vrlo važan segment razvoja cjelokupnog društva ,sukladno tome, fokus jedinica regionalne samouprave. Poticanje mladih za aktivno uključivanje u sistem donošenja odluka i preuzimanje odgovornosti za odlučivanje o segmentima koji se neposredno odnose na opći položaj mladih u zajednici, jedna je od prioritetnih zadaća ne samo javnopravnih tijela nego i organizacija civilnog društva mladih i za mlade.

Uvažavajući preporuke dokumenata koji definiraju i usmjeravaju daljnji razvoj društvenih segmenata usmjerenih mladoj populaciji, prije svega strateških dokumenata poput Nacionalnog programa za mlade (trenutno u izradi novi za razdoblje 2022. – 2024. godine), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave se pozivaju da iniciraju, podupiru i sufinanciraju projekte osnivanja i djelovanja Klubova mladih, Info-centara za mlade i centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini.

Strateški dokument kojim se definiraju opće smjernice nadležnosti društvenih subjekata usmjerenih prema mladima na području županije je Županijski program djelovanja za mlade – prvi je donijet 2006. godine. U programu je jedna od mjera bila osiguranje prostora za rad udruga koji vrši funkciju multimedijalnog centra za mlade Krapinsko-zagorske županije. Revidiranjem programa uvedena je nova mjera 6.8. Poticati ustupanje prostora u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave mladima za stvaranje lokalnih centara za mlade te podupirati njihovo djelovanje. Praksa je pokazala da je funkcioniranje centra za mlade potrebno radi provođenja različitih aktivnosti, ali i podupiranja rada lokalnih centara za mlade na području cijele županije.

Sljedeći iskorak u pravcu izražavanja veće brige i uvažavanja populacije mladih bio je postupak konstituiranja Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije 2010. godine kao savjetodavnog tijela Županijske skupštine, a u cilju većeg uključivanja mladih u javni život Krapinsko – zagorske županije. Trenutno djeluje peti saziv Savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije. Uz ostale definirane aktivnosti, glavna je svakako mogućnost aktivnog uključivanja mlade populacije u segment donošenja i kreiranja odluka koje se neposredno odnose na mlade.

Regionalnim programom za mlade Krapinsko – zagorske županije 3.0. za razdoblje od 2017. do 2020. godine definira se sveukupna problematika potreba mladih na području Krapinsko-zagorske županije, zadaci pojedinih resora i stručnih institucija u sastavu državne uprave u ispunjavaju ustavnih, zakonskih i međunarodnih obveza vezanih uz mlade, smjernice za izgradnju konstruktivnog i partnerskog odnosa s organizacijama civilnog društva te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u postizanju zajedničkih ciljeva unapređenja svekolikog položaja mladih u društvu.

Prepoznajući probleme s kojima se susreću, ali i velike potencijale mladih te važnost djelovanja javnih politika usmjerenih mladima, Krapinsko-zagorska županija je prepoznala važnost daljnjeg razvoja proaktivnog djelovanja u smjeru stvaranja pozitivne, sveobuhvatne i inkluzivne politike za mlade, odnosno donošenja novog strateškog dokumenta u području mladih, a koji će obuhvatiti sva značajna prioritetna područja i mjere javnih politika za mlade usmjerene na poboljšanje uvjeta i kvalitete života mladih ljudi temeljene na aktualnim potrebama mladih, te je ove godine u planu izrada novog Regionalnog programa djelovanja za mlade.

Mlade je nužno prepoznati kao pokretače društvenih promjena koje karakterizira sklonost prema inovacijama i entuzijastičan pristup radu. Od posebne je važnosti svakoj mladoj osobi pružiti jednaku šansu za ostvarenjem i aktivnim sudjelovanjem u društvu. Naglašavajući kako su mladi važni dionici u zajednici, Krapinsko-zagorska županija objavljuje ovaj Javni poziv s ciljem donošenja Participativnog proračuna za mlade. Takav proračun predstavlja uspješan mehanizam identificiranja i realiziranja potreba mladih. Participativnim proračunom lokalna i regionalna samouprava bolje odgovara na stvarne potrebe mladih, promiče socijalnu i demokratsku uključenost te osigurava efikasniju potrošnju javnog novca.

Više u prilozima ispod teksta…

 

Javno glasovanje otvoreno je do 09. kolovoza 2023. godine.

Ovim putem pozivamo Vas da podržite ideje i inicijative mladih te u nastavku odaberete klikom prijavu za koju smatrate da bi trebala ostvariti financijsku potporu.

 

Glasati možete OVDJE.