Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 31. svibnja 2024.

Temeljem članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst) dana 29. svibnja 2024. godine Župan Krapinsko-zagorske županije objavljuje Javni poziv za prijavu prijedloga za Participativni proračun za mlade 2024. godinu

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

SVRHA JAVNOG POZIVA

Mlade definiramo kao pripadnike dobne skupine između 15 i 30 godina starosti. Prema rezultatima Popisa stanovništva iz 2021. godine u Krapinsko-zagorskoj županiji ima 120.942 stanovnika, dok populaciju mladih od 15 do 29 godina čine 21.172 osobe, odnosno 17,5%. Ta činjenica postavlja obvezu provođenja svih aktivnosti usmjerenih na unapređivanje brige i skrbi te položaja  mladih u svim društvenim segmentima – aktivne populacijske politike, obrazovnog sustava u politici školovanja i obrazovanja svih razina, zdravstvene i socijalne zaštite.

S aspekta nacionalne i nadnacionalne razine Republika Hrvatska obvezna je u skladu s europskom politikom ostvarivanja ljudskih prava i stvaranja aktivnog građanstva, u suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima te udrugama građana, poticati mlade osobe na aktivno sudjelovanje u društvenom životu što je  definirano i Europskom poveljom o sudjelovanju mladih u životu općina i regija. Tom Poveljom utvrđuje se obveza lokalne i područne (regionalne) samouprave na osiguravanje i promicanje suradnje s mladima na načelima uvažavanja i partnerstva.

Briga za mlade je, sasvim zasluženo, postala vrlo važan segment razvoja cjelokupnog društva, sukladno tome, fokus jedinica regionalne samouprave. Poticanje mladih za aktivno uključivanje u sustav donošenja odluka i preuzimanje odgovornosti za odlučivanje o segmentima koji se neposredno odnose na opći položaj mladih u zajednici, jedna je od prioritetnih zadaća, ne samo javnopravnih tijela, nego i organizacija civilnog društva mladih i za mlade.

Uvažavajući preporuke dokumenata koji definiraju i usmjeravaju daljnji razvoj društvenih segmenata usmjerenih mladoj populaciji, prije svega strateških dokumenata poput Nacionalnog programa za mlade (za razdoblje 2023. do 2025.), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave se pozivaju da iniciraju, podupiru i sufinanciraju projekte osnivanja i djelovanja klubova mladih, info-centara za mlade i centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini.

Strateški dokument kojim se definiraju opće smjernice nadležnosti društvenih subjekata usmjerenih prema mladima na području županije je Županijski program djelovanja za mlade – prvi je donijet 2006. godine. U programu je jedna od mjera bila osiguranje prostora za rad udruga koji ima funkciju multimedijalnog centra za mlade Krapinsko-zagorske županije. Revidiranjem programa uvedena je nova mjera 6.8. Poticati ustupanje prostora u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave mladima za stvaranje lokalnih centara za mlade te podupirati njihovo djelovanje. Praksa je pokazala da je funkcioniranje centra za mlade potrebno radi provođenja različitih aktivnosti kao i podupiranja rada lokalnih centara za mlade na području cijele županije.

Sljedeći iskorak u pravcu izražavanja veće brige i uvažavanja populacije mladih bio je postupak konstituiranja Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije 2010. godine kao savjetodavnog tijela Županijske skupštine, a u cilju većeg uključivanja mladih u javni život Krapinsko – zagorske županije. Trenutno djeluje šesti saziv Savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije. Uz ostale definirane aktivnosti, glavna je svakako mogućnost aktivnog uključivanja mlade populacije u segment donošenja i kreiranja odluka koje se neposredno odnose na mlade.

Prepoznajući probleme s kojima se susreću, ali i velike potencijale mladih te važnost djelovanja javnih politika usmjerenih mladima, Krapinsko-zagorska županija je prepoznala važnost daljnjeg razvoja proaktivnog djelovanja u smjeru stvaranja pozitivne, sveobuhvatne i inkluzivne politike za mlade, odnosno donošenja novog strateškog dokumenta u području mladih. Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 14. sjednici održanoj dana 28. rujna 2023. donijela je Regionalnu strategiju za mlade i sektor mladih Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2023. do 2027. godine. Regionalna strategija je strateški dokument za ostvarenje punog potencijala mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji te podizanje svijesti zajednice i mladih o važnosti sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka.

Mlade je važno prepoznati kao pokretače društvenih promjena koje karakterizira sklonost prema inovacijama i entuzijastičan pristup radu. Od posebne je važnosti svakoj mladoj osobi pružiti jednaku šansu za ostvarenjem i aktivnim sudjelovanjem u društvu. Naglašavajući kako su mladi važni dionici u zajednici, Krapinsko-zagorska županija objavljuje ovaj Javni poziv s ciljem donošenja Participativnog proračuna za mlade. Takav proračun predstavlja uspješan mehanizam identificiranja i realiziranja potreba mladih. Participativnim proračunom lokalna i regionalna samouprava bolje odgovara na stvarne potrebe mladih, promiče socijalnu i demokratsku uključenost te osigurava efikasniju potrošnju javnog novca.

 

CILJEVI

Opći cilj je podizanje kvalitete života mladih.

Posebni ciljevi Javnog poziva jesu:

 • poticanje mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema,
 • podizanje razine informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici,
 • smanjenje svih pojavnih oblika nasilja nad i među mladima,
 • očuvanje mentalnog zdravlja i psihološke dobrobiti mladih,
 • prevencija svih oblika ovisnosti mladih,
 • poticanje organizacija civilnog društva na djelovanje u smjeru poboljšanja uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih.

Prioritetna područja Javnog poziva su:

 1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
 2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici
 3. Kulturne aktivnosti, sportske aktivnosti, promicanje zdravlja i zdravih stilova života
 4. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih
 5. Mladi u ruralnim sredinama
 6. Prevencija nasilja nad i među mladima
 7. Očuvanje mentalnog zdravlja i psihološke dobrobiti mladih
 8. Prevencija ovisnosti mladih

 

OPĆI UVJETI I SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

FINANCIJSKA POTPORA

U okviru ovog Javnog poziva raspodjeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 33.200,00 eura.

Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 500,00 eura, dok najveći iznos traženih sredstava iznosi 3.000,00 eura.

Predlagatelj može od Krapinsko-zagorske županije zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta.

Osim toga, predlagatelj može prijaviti projekt koji će se sufinancirati iz vlastitog ili drugog izvora. U navedenom slučaju predlagatelj je dužan izvor i iznos sufinanciranja prikazati u Obrascu za prijavu projekta.

Ovim Javnim pozivom financiraju se projekti čija provedba traje najviše do 12 mjeseci. Početkom provedbe projekta smatra se dan potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta, a završetak provedbe je najkasnije do 30. lipnja 2025.

Korisnik dostavlja Izvješće o provedbi koje se sastoji od opisnog i financijskog izvješća u roku od 30 dana računajući od dana završetka provedbe projekta.

Prijedlog projektne aktivnosti/projekta koji će se financirati u sklopu Participativnog proračuna za mlade mogu podnijeti:

 • mladi od 15 – 30 godina (pojedinci)
 • grupe mladih (grupe mladih na ovaj Javni poziv mogu činiti 3-5 osoba)
 • obrazovne ustanove sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije
 • organizacije civilnog društva koje ispunjavaju preduvjete za financiranje iz javnih izvora, sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije
 • ustanove socijalne skrbi koji pružaju socijalne usluge korisničkoj skupini mladih
 • savjeti mladih
 • jedinice lokalne samouprave koje imaju osnovan Savjet mladih ili dokaz o potpori mladih s područja njihove JLS, uz pismeni dokaz potpore Savjeta mladih ili najmanje 10 osoba u dobnoj skupini mladih.

Predlagatelj može podnijeti jednu (1) prijavu.

Ukoliko se prijavljuju aktivnosti koje se odnose na javne institucije (škole, knjižnice, dvorane…) ili javne površine (parkove, šetnice…) potrebno je priložiti pismenu suglasnost osoba ovlaštenih za zastupanje institucija u čijem su vlasništvu ili nadležnosti iste. 

Formalni uvjeti koje prijavitelji moraju ispunjavati:

a) udruga

 • udruga je upisana u Registar udruga,
 • udruga ima registrirano sjedište na području Krapinsko-zagorske županije,
 • udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i transparentno vodi financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • udruga je uskladila svoj statut s odredbama Zakona o udrugama, a sukladno uvidu u Registar udruga i da je osoba ovlaštena za zastupanje udruge u mandatu,
 • udruga je ispunila ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli sredstava prema Krapinsko-zagorskoj županiji te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje (Izjava prijavitelja – Obrazac A3, koja se prilaže prilikom predaje prijave),
 • udruga nije u stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije (Izjava prijavitelja – Obrazac A3, koja se prilaže prilikom predaje prijave),

b) ostali prijavitelji

 • prijavitelj ima prebivalište/sjedište na području Krapinsko-zagorske županije,
 • prijavitelj je upisan u odgovarajući registar, kada je primjenjivo,
 • prijavitelj uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Krapinsko-zagorske županije te svim drugim davateljima financijskih sredstva iz javnih izvora, što se potvrđuje izjavom potpisanom od fizičke osobe (građanin) ili osobe ovlaštene za zastupanje – Izjava prijavitelja – Obrazac A3, koja se prilaže prilikom predaje prijave,
 • prijavitelj uredno ispunjava obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunima jedinice lokalne samouprave i proračuna Krapinsko-zagorske županije, što se potvrđuje izjavom potpisanom od fizičke osobe (građanin) ili osobe ovlaštene za zastupanje – Izjava prijavitelja – Obrazac A3, koja se prilaže prilikom predaje prijave,
 • ukoliko se radi o grupi mladih, određuje se odgovorna osoba ispred grupe – zastupnik grupe, te se o tome dostavlja Izjava za neformalne grupe – Obrazac A4, koja se prilaže prilikom predaje prijave.

Prijedlog mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

 1. Projekt je iniciran od strane mladih /grupe mladih
 2. Projektom se ostvaruje javni interes na području Krapinsko-zagorske županije
 3. Projekt ne zahtijeva druge preduvjete (dodatne suglasnosti, projektno-tehničku dokumentaciju i slično, osim ako isto već nije ishođeno i priloženo prijedlogu projekta)
 4. Nije nužno da se projekt financira iz drugih izvora, međutim ukoliko je to slučaj, obavezno se prilaže dokaz da su osigurana sredstva iz drugih izvora.
 5. Projektne aktivnosti su u potpunosti besplatne za korisnike/ce. Korisnici/ce nisu dužni snositi troškove niti sufinancirati projektne aktivnosti na bilo koji način. Projektnim prijedlogom potrebno je omogućiti jednak pristup svim korisnicima/cama čime se osigurava inkluzivnost i ravnopravnost sudjelovanja.
 6. Ukoliko je Prijavitelj projektnog prijedloga Društvo naša djeca ili drugi prijavitelj kojemu su ciljana skupina djeca i mladi, projektnim prijedlogom se mogu financirati projektne aktivnosti koje su namijenjene isključivo mladima.
 7. Prijavitelj projektnog prijedloga ima obvezu izvještavati donatora o napretku projekta kao i na odgovarajući način osigurati vidljivost projekta i donatora.

Prednost u financiranju:

 • Ukoliko se predviđa sufinanciranje projekta iz drugog izvora i sredstva su osigurana.
 • Projekt koji se prijavljuje jedini je prijavljeni projekt na ovaj Javni poziv s područja te jedinice lokalne samouprave.

Prijedlog mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac za prijavu – A1
 2. Obrazac proračuna – A2
 3. Izjavu prijavitelja  – A3
 4. Dodatna dokumentacija koja može biti priložena uz prijavu, a koja govori o potrebi (fotografije i sl.)
 5. Ukoliko projekt ima podršku lokalnog Savjeta mladih (ili udruge mladih ako takav ne postoji u jedinici lokalne samouprave postoji), potrebno je dostaviti dokaz (pismo podrške i slično). Ukoliko projekt prijavljuje jedinica lokalne samouprave, obavezno mora dostaviti  pismeni dokaz potpore Savjeta ili najmanje 10 osoba u dobnoj skupini mladih. Dokaz o potpori mladih može biti u slobodnoj formi, ali mora sadržavati za navedene osobe slijedeće podatke: ime i prezime, datum rođenja, da li osoba ima prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije te vlastoručan potpis osobe.
 6. Ukoliko je prijavitelj fizička osoba može imati podršku lokalnog Savjeta mladih, a ako isti nije osnovan, može imati podršku skupine mladih te dostaviti dokaz.
 7. Potrebne suglasnosti za projekt i dokazi da su osigurana sredstva iz drugih izvora ukoliko to projekt zahtijeva
 8. Ukoliko projekt prijavljuje grupa mladih, potrebno je dostaviti Izjavu za neformalne grupe – Obrazac A4.

Dokumentaciju za prijavu projekta prijavitelj podnosi isključivo u elektroničkom obliku putem online servisa ePrijava (https://eprijava.kzz.hr/) Krapinsko-zagorske županije u roku prihvatljivom za podnošenje prijava.

Dokumenti u elektroničkom obliku MORAJU biti učitani u online servis ePrijava u PDF obliku. Dakle, ispunjeni na računalu,  potpisani i ovjereni pečatom, zatim skenirani u PDF obliku i kao takvi učitani u online servis ePrijava.

Svaki obrazac mora biti skenirani kao zasebni dokument. Napomena: ako obrazac ima više stranica, da bi ga se moglo učitati u online servis ePrijava, mora biti skeniran kao jedinstveni dokument, a ne svaka stranica zasebno.

Prijave koje nisu dostavljene putem online servisa ePrijava neće biti uzete u razmatranje.

Ukoliko prijava sadrži manje nedostatke, može se zatražiti dopuna dokumentacije ili dodatna pojašnjenja u određenom roku. Za prijavitelje koji na zahtjev u zadanom roku dostave traženo, smatrat će se da su podnijeli potpunu prijavu, a u suprotnom, smatrat će se da su odustali od prijave.

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Prihvatljive su sljedeće aktivnosti i projekti:

 • pružanje usluga informiranja i savjetovanja u područjima od interesa za mlade (obrazovanje i informatizacija, zapošljavanje i poduzetništvo, socijalna politika, zdravstvena zaštita, reproduktivno i mentalno zdravlje, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, kultura mladih i slobodno vrijeme, mobilnost, informiranje i savjetovanje te druga područja od interesa za mlade),
 • organiziranje edukacija, seminara, predavanja, tribina, radionica i slično radi informiranja mladih te informiranja i usmjeravanja u postojeće stručne službe/usluge/aktivnosti u zajednici,
 • organiziranje i održavanje mrežne stranice ili portala za informiranje mladih koji pruža širok presjek informacija o mladima, za mlade i pitanja od značaja za mlade, dostupne i jednostavne za korištenje,
 • poticanje i organiziranje volontiranja mladih,
 • različite aktivnosti promidžbe centra za mlade KZŽ,
 • edukacije, posebice neformalne edukacije te promocije cjeloživotnog učenja,
 • osvješćivanje i osnaživanje mladih za preuzimanje aktivne uloge u pozitivnim društvenim promjenama,
 • poticanje međusektorske suradnje u području brige za mlade,
 • vršnjačka edukacija, prevencija vršnjačkog nasilja,
 • organiziranje klubova za mlade i drugih oblika organiziranja aktivnosti slobodnog vremena mladih (dnevni boravak, organizirano slobodno vrijeme mladih, kulturna događanja, koncerti, izložbe i druga kulturna događanja, sportske aktivnosti),
 • rad na prevenciji ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja,
 • provedba programa očuvanja i promicanja mentalnog i reproduktivnog zdravlja mladih,
 • aktivnosti iz područja ekologije i očuvanja okoliša,
 • istraživanje i analize problema i potreba mladih na području županije,
 • zagovaranje potreba mladih i sudjelovanje u kreiranju javnih politika koje se tiču mladih,
 • aktivnosti vezane uz strukturirani dijalog između mladih i donosioca odluka.

Popis navedenih aktivnosti je ilustrativan i ne predstavlja konačnu listu aktivnosti/troškova, već samo daje okvir za lakšu pripremu projekata.

Osim navedenih aktivnosti  i metoda realizacije moguće je osmisliti i prijaviti aktivnosti i metode realizacije koje se ne nalaze na popisu.

Ovim Javnim pozivom ne mogu se financirati veći infrastrukturni radovi, rabljena oprema, troškovi koji se odnose na plaćanje režijskih troškova (npr. troškovi potrošnje električne energije, vode, komunalija, fiksnih i mobilnih telefona i sl.) i PDV, osim PDV-a koji je prihvatljiv kao trošak sukladno nacionalnom zakonodavstvu o PDV-u.

Naknadu za voditelja projekta ili drugu angažiranu osobu moguće je financirati, ali najviše do 10% ukupnih sredstava koja se potražuju od Krapinsko-zagorske županije.

Pri provedbi aktivnosti, prijavitelj mora osigurati poštivanje načela jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije te razvijati aktivnosti u skladu s potrebama u zajednici.

 

NAČIN PRIJAVE

Prijave se šalju na propisanim obrascima u okviru ovog Javnog poziva isključivo u elektroničkom obliku putem online servisa ePrijava Krapinsko-zagorske županije. Obrasci su dostupni za preuzimanje u online servisu ePrijava https://eprijava.kzz.hr/ ili preko poveznice na službene mrežne stranice Krapinsko-zagorske županije gdje je objavljen Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom:  https://kzz.hr/natjecaj/javni-poziv-za-prijavu-prijedloga-za-participativni-proracun-za-mlade-2024/

Prijava sadrži obvezne obrasce popunjene putem računala, vlastoručno potpisane od strane podnositelja/osobe ovlaštene za zastupanje te ovjerene pečatom prijavitelja (kada je primjenjivo). Dodatno, prijava može sadržavati i drugu dokumentaciju ukoliko je primjenjivo koja govori o potrebi (fotografije i sl.) te potrebne suglasnosti za projekt i dokazi da su osigurana sredstva iz drugih izvora ukoliko to projekt zahtijeva.

Dokumenti u elektroničkom obliku dostavljeni putem online servisa ePrijava (https://eprijava.kzz.hr/) MORAJU biti učitani u online servis ePrijava u PDF obliku, tj. ispunjeni na računalu, potpisani i ovjereni pečatom, te zatim skenirani u PDF obliku i kao takvi učitani u online servis ePrijava.

Obrasci moraju biti skenirani kao zasebni dokumenti. Napomena: ako dokument ima više stranica, mora biti dostavljen (učitan u online servis ePrijava) u skeniranom obliku kao jedinstveni dokument, a ne svaka stranica zasebno.

Prijave koje nisu dostavljene putem online servisa ePrijava neće se razmatrati.

Prijave moraju biti dostavljene unutar zadanog roka za podnošenje prijava, tj. od dana objave Javnog poziva do najkasnije zadnjeg dana roka za zaprimanje (30. lipnja 2024.) do 24:00 sata.

Poveznica https://eprijava.kzz.hr/ za pristup online servisu ePrijava nalazi se na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije https://www.kzz.hr/: na naslovnoj stranici (lijevo) u rubrici Kontakt – Online prijave na natječaje ili na naslovnoj stranici (desno) među plavo istaknutim izbornicima ePrijava – online prijave na natječaje.

Kako bi mogao koristiti online servis ePrijava, svaki prijavitelj mora se prethodno registrirati. Naknadno pristupanje online servisu ePrijava moguće je s kreiranim korisničkim imenom i lozinkom.

Nakon registracije i prijave u online servis ePrijava, prijavitelj odabire i otvara pripadajući Javni poziv na koji podnosi prijavu te može preuzeti dokumentaciju koja je sastavni dio prijave programa. Također, obrasci u okviru ovog Javnog poziva mogu se preuzeti i preko poveznice:  ­­­­https://kzz.hr/natjecaj/javni-poziv-za-prijavu-prijedloga-za-participativni-proracun-za-mlade-2024/

Obrasce popunjene putem računala, ispisane te ovjerene potpisom i pečatom (kada je primjenjivo), prijavitelj skenira te u PDF obliku učitava u online servis ePrijava u koji se prethodno prijavio s kreiranim korisničkim imenom i lozinkom u postupku registracije.

Prijava se smatra predanom tek kada je prijavitelj u online servisu ePrijava odabrao opciju Pošalji zahtjev i povratno primio automatski odgovor o zaprimljenoj prijavi.

POSTUPAK I KRITERIJI ODABIRA

Za potrebe odabira Župan imenuje Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i ocjenjivanje prijava Javnog poziva  koje čine članovi/ice Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije te predstavnici/ce relevantnih dionika iz sektora civilnog društva u području rada s mladima i za mlade.

Povjerenstvo vrši provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta te ocjenjuje zaprimljene prijave temeljem Obrasca za procjenu kvalitete/vrijednosti programa (Obrazac A5), uz administrativno-tehničku podršku nadležnog Upravnog odjela.

Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije utvrdit će Prijedlog Odluke o odabiru i dodjeli sredstava prema bodovima koje su postigli u procesu procjene od strane Povjerenstva i javnim glasovanjem.

U slučaju jednakog broja bodova prednost ima prijava koja je ostvarila veći broj bodova od strane Povjerenstva.

Na temelju Prijedloga, Župan Krapinsko-zagorske županije donijet će konačnu Odluku o odabiru i dodjeli sredstava.  Odluka će biti objavljena na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije, www.kzz.hr.

Članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijava na Javni poziv obvezni su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.

Prijave za koje se traži financijska potpora vrednuju se prema sljedećim kriterijima:

 1. Neposredna društvena korist
 2. Relevantnost aktivnosti u odnosu na ciljeve Javnog poziva;
 3. Proračun programa (troškovi);
 4. Prednost u financiranju.

 

PITANJA VEZANA UZ PRIJAVU

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni  poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije https://eprijava.kzz.hr/ bez prethodne registracije u online servis ePrijava, najkasnije do 16. lipnja 2024. godine.

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese elektronske pošte onih koji su pitanja postavili, a odgovori na najčešće postavljena pitanja objavit će se na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije  www.kzz.hr.

Davatelj sredstava može organizirati informativnu radionicu na kojoj će se pružiti dodatne informacije i pojašnjenja oko ispunjavanja projektne prijave. Informacije o vremenu, mjestu i načinu održavanja radionice objavit će se na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije.