Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. ožujka 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE
ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

KLASA: 112-06/12-01/07
URBROJ: 2140/01-10-12-1
Krapina, 1. ožujka 2012.

Sukladno članku 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11., u nastavku teksta: ZSN) pročelnica Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u službu
u Krapinsko – zagorsku županiju,
Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine
na radno mjesto

 – vježbenik/ca – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme – za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci

Opći uvjeti za prijam u službu su:

– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– magistar/magistra pravne struke,
– bez radnog iskustva u struci,
– znanje rada na osobnom računalu.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu se može primiti i osoba s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće priloge:

– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili presliku domovnice),
– dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili presliku diplome),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz čl. 15. st. 1. ZSN, ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili presliku),
– presliku radne knjižice (stranice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu).

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja, provjere znanja rada na osobnom računalu i intervjua.

Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Krapinsko – zagorske županije http://www.kzz.hr (natječaji i javni pozivi), objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te će na istoj web-stranici i na Oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na natječaj, s obveznim prilozima podnose se na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, Krapina, Magistratska 1, s naznakom: «Natječaj za prijam vježbenika», u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatom prijavljenim na natječaj i o istome će biti pisano obaviještene.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

P R O Č E L N I C A
Dubravka Sinković