Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. lipnja 2012.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA
I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

KLASA: 112-02/12-01/02
URBROJ: 2140/01-10-12-1
Krapina, 31. svibnja 2012.

Sukladno članku 19. st.1 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11., u nastavku teksta ZSN) pročelnica Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije raspisuje

 

NATJEČAJ
za prijam u službu
u Krapinsko- zagorsku županiju,
Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine
na radno mjesto

 

– viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol – 1 izvršitelj/ izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist politološke struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na osobnom računalu.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16.ZSN-a.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće priloge:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili presliku domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili presliku diplome),
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (izvornik ili preslika svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavka 1. ZSN-a, ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili presliku),
 • presliku radne knjižice (stranice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu)
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ( rješenje, ugovor o radu, potvrda poslodavca),
 • dokaz o znanju jednog stranog jezika (izvornik ili preslika potvrde, uvjerenja i sl.)

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u smislu ZSN-a je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, u vremenu samostalnog obavljanja profesionalne djelatnowwsti u skladu s posebnim propisima, te iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja, provjere znanja rada na osobnom računalu i intervjua.

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Krapinsko – zagorske županije www.kzz.hr. (natječaji i javni pozivi), objaviti će se popis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za navedenu provjeru.

Na web stranici www.kzz.hr i na oglasnoj ploči upravnog tijela objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na natječaj, s obveznim prilozima podnose se na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, Krapina, Magistratska 1, s naznakom: «Natječaj za prijam višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću i protokol», u roku od osam dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatom prijavljenim na natječaj i o istome će biti pisano obaviještene.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Obavijest i upute kandidatima možete preuzeti ispod teksta.

 

PROČELNICA
Dubravka Sinković