Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika 2024.

Datum objave: 12. travnja 2024.
 • Natječaj je otvoren do 13. svibnja 2024. godine.

Na temelju članka 26., Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2027. godine, („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 3/24.) (dalje u tekstu Pravilnik II.), te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.-pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

NATJEČAJ
za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u preradi i stavljanje na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini

1. Predmet Natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za povećanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije te trženje poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednim gospodarstvima temeljem Pravilnika II za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2027. godine, („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 3/24.), (dalje u tekstu Pravilnik II.) koji su usklađeni sa Uredbom Komisije (EU) 2023/2831 оd 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba 2023/2831).

2. Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Podružnice Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije, izuzev organizacijskog oblika gospodarstava: Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo.
(2) Korisnik mora vršiti preradu i/ili stavljanje na tržište jednog i/ili više poljoprivrednih proizvoda sa Popisa poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 1379/2013 koji se nalazi u Prilogu I. ovog Pravilnika.

3. Uvjeti prihvatljivosti
(1) Korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Podružnice Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije te vrše preradu i/ili stavljanje na tržište jednog i/ili više poljoprivrednih proizvoda na području Krapinsko-zagorske županije s Popisa poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 1379/2013.
(2) Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj/odgovorna osoba.
(3) Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja tekuće godine.
(4) Ulaganje mora biti u skladu sa poljoprivrednom proizvodnjom koja se vrši na gospodarstvu.
(5) Korisnik koji kupuje opremu za preradu grožđa, proizvodnju i čuvanje vina mora svoje vino stavljati na tržište.
(6) Korisnik koji kupuje opremu za opremanje objekata za klanje zagorskog purana na gospodarstvima podrijetla mora biti uzgajivač zagorskih purana te mora imati upisane zagorske purane u Jedinstveni registar  domaćih životinja u daljnjem tekstu (JRDŽ).
(7) Korisnik koji ostvari pravo na potporu za kupnju opreme za opremanje objekata za klanje zagorskog purana na gospodarstvima podrijetla dužan je provesti certifikaciju zagorskih purana u skladu sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla na EU razini i specifikacijom proizvoda.
(8) Korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
(9) Korisnik mora imati izvršene obveze temeljem Ugovora sklopljenih s Krapinsko-zagorskom županijom u okviru provođenja Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije važećeg za prethodnu godinu i Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije važećeg za prethodnu godinu.
(10) Korisnik u posljednje tri fiskalne godine nije ostvario iznos potpore koji prelazi 300.000,00 eura sukladno Uredbi 2023/2831.

4. Prihvatljive aktivnosti odnose se na:

 • ulaganje u kupnju opreme za opremanje objekata za klanje zagorskog purana na gospodarstvima podrijetla,
 • ulaganje u kupnju rashladnih vitrina za trženje zagorskog purana,
 • ulaganje u kupnju automata za trženje poljoprivrednih proizvoda,
 • ulaganje u kupnju opreme:
 1. za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje proizvoda ekološke poljoprivredne proizvodnje;
 2. za čuvanje i preradu mlijeka;
 3. za skladištenje ratarskog i industrijskog bilja za ishranu stoke;
 4. za preradu i doradu ratarskih kultura;
 5. za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje voća;
 6. za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje povrća i gljiva;
 7. za preradu i doradu ljekovitog bilja i cvijeća;
 8. za preradu grožđa, proizvodnju i čuvanje vina;

(2) Korisnik koji ostvari pravo na potporu za kupnju opreme za opremanje objekata za klanje zagorskog purana dužan je provesti certifikaciju zagorskih purana u skladu sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla na EU razini i specifikacijom proizvoda.

(3) Ulaganje mora biti u skladu s poljoprivrednom proizvodnjom koja se vrši na gospodarstvu. Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja tekuće godine.

(4)Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za financiranje kod korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a.

5. Iznos i udio potpore

 • Visina potpore po korisniku iznosi do 6.500,00 eura, a maksimalno do 50% od ukupno prihvatljivih aktivnosti.
 • Isplata dodijeljene potpore temeljem Odluke o dodjeli sredstava biti će isplaćena na način da se 50% dodijeljene potpore isplati u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora s korisnikom, a ostatak potpore biti će isplaćen nakon dostave i prihvaćanja Izvješća s potrebnom dokumentacijom od strane davatelja potpore.
 • Korisnik koji je ostvario pravo na potporu za kupnju opreme za opremanje objekata za klanje zagorskog purana na gospodarstvima podrijetla dužan je u roku od godine dana nakon potpisivanja Ugovora provesti certifikaciju zagorskih purana na svom poljoprivrednom gospodarstvu u skladu sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla na EU razini i specifikacijom proizvoda.

6. Podnošenje Zahtjeva s osnovnom, specifičnom i dodatnom dokumentacijom

Popis osnovne dokumentacije:

 1. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 2. Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema državnom proračunu ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu
 3. Dokaz o sustavu PDV-a, ne stariji od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu
 4. Preslika važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
 5. Potvrda banka o IBAN računu
 6. Izvadak iz obrtnog registra (obrti), izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda (pravne osobe), OPG ne dostavlja navedene dokumente
 7. Ponuda/predračun/ugovor za svaku pojedinu aktivnost. Račun i/ili ugovor s dokazom o plaćanju ukoliko je aktivnost provedena
 • Prihvatljivo plaćanje je putem transakcijskog računa na račun isporučitelja i /ili fiskalizirani račun.
 • Ponuda/ predračun/ račun/ ugovor moraju biti pisani hrvatskim jezikom i ne smiju biti pisani rukom
 1. Zahtjev za potporu potpisan i ovjeren od strane podnositelja zahtjeva
 2. Izjava o korištenim de minimis potporama potpisana i ovjerena od strane podnositelja

Popis specifične dokumentacije prema pojedinim prihvatljivim aktivnostima:

 • za aktivnost ulaganja u kupnju opreme za opremanje objekata za klanje zagorskog purana na gospodarstvima podrijetla i aktivnost ulaganja u kupnju rashladnih vitrina za trženje zagorskog purana:
 1. Preslika identifikacijske kartice gospodarstva izdane od strane HAPIH
 2. Presliku Potvrde o brojnom stanju kljunova u matičnim jatima i brojnom stanju novo izvaljenih purića upisanih u JRDŽ, izdana od HAPIH

Popis dodatne dokumentacije:

 1. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana (za poljoprivredna gospodarstva koja plaćaju obvezno mirovinsko osiguranje poljoprivrednika)
 2. Rješenje o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, Zapisnik stručnog nadzora kontrolnog tijela i potvrdnica za 2023. godinu
 3. Važeća Potvrda o sukladnosti izdana od kontrolnog tijela (za proizvođače zaštićenih proizvoda)

7. Način i uvjeti podnošenja Zahtjeva za potporu

Zahtjevi za potporu podnose se na popunjenim službenim obrascima s utvrđenom obveznom dokumentacijom koja se prilaže uz Zahtjev za potporu. Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu ili na web stranici: http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi). Obrasci za prijavu na Natječaj ne smiju se ni na koji način mijenjati.

Zahtjev za potporu s obveznom dokumentacijom dostavlja se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na kojoj treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,
promet i komunalnu infrastrukturu
Magistratska 1, 49 000 Krapina
s naznakom za „Natječaj za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u preradi i stavljanje na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini“
-NE OTVARATI-

8. Detaljne upute o postupku obrade Zahtjeva za potporu i donošenju Odluke nalaze se u Pravilniku.

9. Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu teče od dana objave natječaja i traje do 13. svibnja  2024. godine.

Ž U P A N 
Željko Kolar