Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. siječnja 2020.

Rješenje doneseno u postupku OPUO za namjeravani zahvat – kamp Vita, Terme Tuhelj možete preuzeti u prilogu ispod teksta (datum objave rješenja: 12.02.2020.).

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/19-01/29
URBROJ: 2140/01-08-20-2
Krapina, 3. siječnja 2020.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat kamp Vita, Terme  Tuhelj – faze 2 i 3 proširenja

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 61/14, 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 4.3. Kampovi i kamp odmorišta površine 2 ha i veće Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13, 15/18 i 14/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

Nositelj zahvata: Terme Tuhelj d.o.o., Ljudevita Gaja 4, Tuheljske Toplice.

Lokacija zahvata je smještena na području k.o. Črešnjevec, na administrativnom području Općine Tuhelj u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Zahvat je proširenje kampa Vita-Terme Tuhelj što obuhvaća uređenje i prenamjenu postojećeg objekta u kamp sa 5*. U predmetnim zonama faza 2 i 3 planiraju se smještajne jedinice, sportski objekti, zone rekreacije i wellnessa te svi prateći sadržaji kampa. U fazi 2 razvoja planiraju se urediti parcele za smještajne jedinice i to njih ukupno 42 (26 parcela za mobilne kućice i 16 parcela za kampere). Od pratećih sadržaja planira se gradnja zgrade za wellness s tehničkim prostorijama, bazen sa sunčalištem, dječji bazena s vodenim igralištem te uređenje svih potrebnih instalacija i infrastrukture (podizanje ograde, uređenje vodovoda i sanitarne odvodnje, uređenje internih prometnica te instalacija i postavljanje elektrotehničke opreme). U fazi 3 razvoja planira se rekonstrukcija postojećih teniskih terena, uređenje parcela za smještajne jedinice i to njih ukupno 8 (parcele za mobilne kućice) te uređenje svih potrebnih instalacija i infrastrukture (podizanje ograde, uređenje vodovoda i sanitarne odvodnje, uređenje internih prometnica te instalacija i postavljanje elektrotehničke opreme). Po završetku gradnje kompletan obuhvat zahvata tj. ostatak prostora će se krajobrazno urediti. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u prosincu 2019. godine izradio ovlaštenik Maxicon d.o.o. iz Zagreba objavljenom uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, ovaj Upravni odjel će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije te rezultate Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

  1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80/7, Zagreb
  2. Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, Zagreb
  3. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Runjaninova 2, Zagreb
  4. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb
  5. Općina Tuhelj, Tuhelj 36

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavit će na svojim internetskim stranicama (www.kzz.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

PROČELNIK
mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.