Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 2. studenoga 2017.

Rješenje i Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/17-01/14
URBROJ: 2140/01-08/1-17-2
Krapina, 31. listopada 2017.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš Građevine za uzgoj peradi kapaciteta 32 000 komada brojlera na k.č.br. 1890, k.o. Lovrečan, Općina Zlatar Bistrica

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27.  Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 61/14, 3/17), u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene pod točkom 1.5 Građevine za intenzivni uzgoj peradi kapaciteta 20 000 komada i više  Priloga III., ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

Nositelj zahvata: Uzgoj peradi Nenad Galunić, Lovrečan 93, Zlatar Bistrica.

Lokacija zahvata

Planirani zahvat nalazi se na području Općine Zlatar Bistrica u Krapinsko-zagorskoj županiji, na k.č. br. 1890 k.o. Lovrečan koja će se formirati od k.č.br. 1890, 1895, 1896 i dijela k.č.br. 1897, sve k.o. Lovrečan.

Sažeti opis zahvata

Planirana je izgradnja građevine za uzgoj peradi na k.č.br. 1890 k.o. Lovrečan (formirati će se od k.č.br. 1890, 1895, 1896 i dijela 1897 k.o. Lovrečan) u Općini Zlatar Bistrica. Lokacija zahvata nalazi se na području izdvojenih građevnih područja van naselja. U naselju Lovrečan, a u blizini predmetne lokacije, nalaze se četiri postojeća objekta za uzgoj peradi te jedan planirani. Ukupna površina novoformirane čestice bit će 6 944 m². Planirani kapacitet farme iznosi 32 000 komada pilića u jednom turnusu, a godišnje se planira ukupno 6 turnusa te je godišnji kapacitet farme 192 000 komada pilića. Kolni prilaz i sve manipulativne površine bit će uređene asfaltom. Farma će biti ograđena ogradom visine 1,80 m, a parkiralište za osobne automobile bit će izvan ograđenog dijela farme. U sklopu farme planirano je tovilište s upravno-upravljačkim dijelom koji će se sastojati od dnevnog boravka, sanitarnih prostora, garderobe, tuša, prostorije za veterinara, spremišta i hodnika. Zgrada tovilišta bit će zatvorenog tipa, toplinski izolirana sa kontroliranom klimom i automatiziranim sustavima. U prostoriji za tov ventilacija će biti prisilna, podtlačna i sa stropnim ventilatorima. Planirana je i izgradnja spremišta koji će se sastojati od zatvorenog spremišta i natkrivenog spremišta gnoja. Prateće građevine planirane zahvatom su metalni silos za žitarice, dezbarijere- kolna i pješačka, manipulativne i parkirne površine, sabirne jame i ograde oko farme. Na farmi će se još nalaziti metalni montažni silosi za žitarice (4 komada), vaga i dozator hrane, rekuperator, agregat i mosna vaga. Tehnologija proizvodnje ili proizvodni ciklus obuhvaća tov pilića u trajanju 40-45 dana, otpremu na klanje, te pripremu objekta za sljedeći proizvodni ciklus (turnus). Važan dio proizvodnog ciklusa su doprema i skladištenje hrane, unos stelje te remont odnosno sanitacija peradarnika nakon odvoza životinja. Hrana za piliće će se čuvati u četiri silosa,  regulacija protoka hrane odvija se putem senzora, a linija za napajanje bit će sa nipple pojilicama. Kruti stajski gnoj se nakon završenog turnusa privremeno skladišti u natkrivenom dijelu spremišta, a zatim se koristi za gnojenje poljoprivrednih površina u vlasništvu nositelja zahvata.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije. Elaborat zaštite okoliša izradio je ovlaštenik KAINA d.o.o. iz Zagreba u listopada 2017. godine.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije te rezultate Prethodne ocjene.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb, Radnička cesta 80

2. Općina Zlatar Bistrica, Ulica Vladimira Nazora 56, Zlatar Bistrica

3. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gonju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavit će na svojim internetskim stranicama (www.kzz.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

PROČELNIK
mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.