Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. veljače 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
 

KLASA: 004-06/22-02/02
URBROJ: 2140-02-22-3
Krapina, 10. veljače 2022.

Temeljem članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i  15/21. – pročišćeni tekst), župan objavljuje

JAVNI POZIV
ZA DODJELU TROGODIŠNJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAM CENTRA ZA MLADE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

(1) Krapinsko-zagorska županija poziva udruge mladih i udruge koje su programski usmjerene na rad s mladima da se prijave za dodjelu financijske potpore za provedbu programa centra za mlade Krapinsko-zagorske županije putem ovog Javnog poziva za dodjelu trogodišnje financijske potpore za program centra za mlade Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Javni poziv).

(2) Sukladno ovom Javnom pozivu, udruge mogu prijaviti program u prioritetnom području „briga o djeci i mladima“.

(3) Udruge mogu prijaviti program koji doprinosi osnaživanju organizacija civilnog društva u pružanju usluga namijenjenih mladima u zajednici za sljedeće aktivnosti:

 • pružanje usluga informiranja i savjetovanja u područjima od interesa za mlade (obrazovanje i informatizacija, zapošljavanje i poduzetništvo, socijalna politika, zdravstvena zaštita, reproduktivno  i mentalno zdravlje, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, kultura mladih i slobodno vrijeme, mobilnost, informiranje i savjetovanje i druga područja od interesa za mlade);
 • organiziranje edukacija, seminara, predavanja, tribina, radionica i slično radi informiranja mladih te informiranja i usmjeravanja u postojeće stručne službe/usluge/aktivnosti u zajednici;
 • organiziranje i održavanje mrežne stranice ili portala za informiranje mladih koji pruža širok presjek informacija o mladima, za mlade i pitanja od značaja za mlade, dostupne i jednostavne za korištenje;
 • poticanje i organiziranje volontiranja mladih;
 • jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva koje se bave pitanjima mladih;
 • različite aktivnosti promidžbe centra za mlade KZŽ;
 • edukacije, posebice neformalne edukacije te promocije cjeloživotnog učenja;
 • osvješćivanje i osnaživanje mladih za preuzimanje aktivne uloge u pozitivnim društvenim promjenama;
 • poticanje međusektorske suradnje u području brige za mlade;
 • vršnjačka edukacija, prevencija vršnjačkog nasilja;
 • organiziranje klubova za mlade i drugih oblika organiziranja aktivnosti slobodnog vremena mladih (dnevni boravak, organizirano slobodno vrijeme mladih, kulturna događanja);
 • rad na prevenciji ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja;
 • aktivnosti iz područja ekologije i očuvanja okoliša;
 • istraživanje i analize problema i potreba mladih na području županije;
 • zagovaranje potreba mladih i sudjelovanje u kreiranju javnih politika koje se tiču mladih;
 • aktivnosti vezane uz strukturirani dijalog između mladih i donosioca odluka.

(4) Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 100.000,00 kn za 2022. godinu, odnosno sveukupno 300.000,00 kn za 36 mjeseci provedbe programa.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu nije definiran. Javnim pozivom dodjeljuje se samo 1 (jedna) potpora, u najvećem iznosu od 100.000,00 kn za godinu provedbe.

(5) Rok za podnošenje prijedloga programa započinje 10. veljače 2022. godine, a završava 14. ožujka 2022. godine.

(6) Udruga može prijaviti i ugovoriti samo 1 (jedan) program u okviru ovog Javnog poziva, na razdoblje od  36 mjeseci.

Prijavu programa na Javni poziv može podnijeti samo udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje tri godine u području u kojem prijavljuje program (zaključno s danom objave ovog Javnog poziva), koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i transparentno vodi financijsko poslovanje, koja je uskladila statut s odredbama Zakona o udrugama, ispunila ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli sredstava prema davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, ispunjava obveze plaćanja doprinosa te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, udruga u kojoj kod osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa nema zapreke glede kažnjavanja i kod koje nema zapreke glede kažnjavanja udruge.

(7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

(8) Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).

Prijave se šalju na propisanim obrascima isključivo u elektroničkom obliku putem online servisa ePrijava Krapinsko-zagorske županije. Obrasci su dostupni za preuzimanje u online servisu ePrijava https://eprijava.kzz.hr/ ili preko poveznice na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije: https://www.kzz.hr/poziv-potpora-centar-za-mlade-2022

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjene prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo programi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete Javnog poziva.

(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni  poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije je https://www.kzz.hr/poziv-potpora-centar-za-mlade-2022.

Ž U P A N
Željko Kolar