Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 13. lipnja 2016.

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

KLASA: 604-02/16-01/06
URBROJ: 2140/01-10-16-1
Krapina, 13. lipnja 2016.                 

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) upućuje se 

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja novog Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko zagorske županije

Podaci o stupnju obrazovanosti stanovništva Republike Hrvatske po više kriterija pokazuju da su niži od prosjeka razvijenijih država. Stoga sve javne politike od osnivanja države teže da se struktura obrazovanosti stanovništva promijeni na bolje, jer obrazovanje i znanost jesu po mnogočemu najvažniji momenti razvoja i promjena na bolje u svakoj društvenoj zajednici.

Stoga i Krapinsko-zagorska županija od svoga osnutka svake godine maksimalno, u skladu s mogućnostima, kroz brojne aktivnosti nastoji doprinijeti tom procesu. Jedna od njih je i stipendiranje učenika i studenata. Svake godine se u proračunu planira od cca 1.000.000 kn te se u skladu s Pravilnikom dodjeljuje oko 30-ak učeničkih i studentskih stipendija. Na taj način je od 1993. godine pa da 2015. županijske stipendije dobilo oko 700 učenika i 700 studenata.

Javni poziv za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija se uvijek raspisuje po osnovi adekvatnog Pravilnika kojega u skladu s ovlastima donosi Županijska skupština. S obzirom na učestale promjene zakonske regulative koje ili najavljuju ili prate promjene u društvu, unatrag dvadesetak godina mijenjan je i Pravilnik o stipendiranju, na osnovu izmjena i dopuna ili donošenjem novog dokumenta (zadnji takav pravilnik i trenutno važeći, utvrđen je 2012. godine).

Konstantne promjene u društvu, promjene u obrazovnom sistemu, brze promjene u potrebama na tržištu rada, globalizacija i njezin doprinos padu gospodarskog rasta unatrag 6-7 godina u našoj državi, te s tim u vezi razvoj siromaštva i socijalne isključenosti, čimbenici su koji nalažu potrebu za promjenama u sustavu dodjeljivanja županijskih stipendija. Stoga se je i prišlo izradi nacrta novog Pravilnika o stipendiranju kojim će se nastojati utjecati na prije navedene društvene promjene.

U prijedlogu novog Pravilnika tri su najznačajnije novine:

Stipendije bi se dodjeljivale u tri zasebne kategorije:

A kategorija – stipendije za nadarene učenike i studente,

B kategorija – stipendije za učenike i studente slabijeg socio-ekonomskog statusa,

C kategorija – stipendije za učenike i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja.

Stipendije bi se dodjeljivale za nastavnu/akademsku godinu i isplaćivale bi se za 10 mjeseci. Natječaj za dodjelu stipendija bi se raspisivao za nastavnu/akademsku godinu, a ne više za kalendarsku.

Predviđa se da bi ovim prijedlogom svake godine stipendiju dobio veći broj učenika i studenata nego je to bila praksa do sada, a time bi se dala veća mogućnost za dobivanje pomoći kako onima koji se nađu u teškoj materijalnoj situaciji, tako i onima koji se školuju za deficitarno zanimanje ili pak onima koji su postigli izvrsne rezultate u učenju.

Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija i dalje bi donosio Župan kao izvršno tijelo, a razmatranje pristiglih zamolbi vršilo bi stručno Povjerenstvo.

Ovaj Nacrt prijedloga Pravilnika dobio je pozitivno mišljenje kako od Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije, tako i od članova Povjerenstva za dodjelu stipendije koji imaju važeći mandat.

Stoga se ovim putem pozivaju svi zainteresirani građani, a posebno populacija na koju se prijedlog Pravilnika odnosi (učenici, studenti, djelatnici iz sustava odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, udruge mladih i drugi), da dostave svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Krapinsko-zagorske županije. Pisana očitovanja treba dostaviti putem obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi.