Zagorje
Bajka na dlanu

Prijem u službu višeg stručnog suradnika – UO za financije, proračun i javnu nabavu

Datum objave: 2. siječnja 2014.

Poziv na testiranje za prijam u službu višeg stručnog suradnika Krapinsko-zagorske županije možete pruzeti u prilogu ispod teksta.


UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN

I JAVNU NABAVU

KLASA: 112-03/13-01/11

URBROJ: 2140/01-02-14-2

Krapina, 02. siječnja  2014.

 

 

Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11.) vezano za članak 29. stavak 3. istog Zakona, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Krapinsko –zagorske županije, raspisuje

 

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika  u

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

 

 

Prima se viši stručni suradnik­­­­­­­­­­ – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 mjeseci, zbog obavljanja privremenih poslova, u Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Krapinsko-zagorske županije, mjesto rada Krapina, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete  za prijam u službu:

 • magistar ili stručni specijalist ekonomske struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • znanje rada na osobnom računalu.

Na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu (dalje u tekstu: Oglas) se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se ovom Oglasu koriste za osobe, a u muškom su rodu, odnose se ravnopravno na oba spola.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo  na odgovarajućim poslovima, a nema položen  državni stručni ispit, može se primiti u službu  i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu. 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili preslik osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili presliku diplome, uvjerenja ili potvrde),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i   područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili presliku),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Oglasni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada (provjera znanja rada na osobnom računalu) i intervjua. 

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web stranici Krapinsko – zagorske županije www.kzz.hr (natječaji i javni pozivi), objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa te će na istoj web-stranici i na Oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na Oglas, s obveznim prilozima podnose se na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,  Krapina, Magistratska 1, s naznakom: “Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu“ u roku od 8 dana od dana objave Oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Krapina.

Osobe koje neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz Oglasa neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Oglas i o istome će biti pisano obaviještene.

O rezultatima Oglasa  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

                                                                                                               v.d. PROČELNIKA

                                                                                                                     Ivanka Znika