Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. travnja 2018.

Rješenje doneseno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš izgradnje kampa Jezerčica možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

 

R E P U B L I K A     H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/18-01/03

URBROJ: 2140/01-08/1-18-2

Krapina, 19. travnja 2018.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje Kampa Jezerčica u Gradu Donja Stubica

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 61/14, 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 4.3 Kampovi i kamp odmorišta površine 2 ha i veće Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13 i 15/18) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

Nositelj zahvata: TERME JEZERČICA d.o.o., Toplička 80, Donja Stubica (opunomoćenik nositelja zahvata: ZAGORJE PRO-KON d.o.o., Lug Zabočki 86, Zabok)

Ovlaštenik: VIA PLAN d.o.o., Ivana Severa 15, Varaždin

Lokacija zahvata

Planirani kamp Jezerčica nalazi se na k.č.br. dio 479, dio 480, 482, 483, 499, 500, 501, 502, 503, 504/1, 504/2, 505/2, 505/3, 505/4, 712/9, k.o. Andraševec, Donja Stubica. Geodetskim projektom predviđena je parcelacija spajanjem čestica u jedistvenu katastarsku česticu. Novo planirana čestica sa sjeverne i sjevorozapadne strane omeđena je sa cestom naselja Stubički Kamenjak dok je sa južne i jugoistočne strane omeđena potokom Topličina. Novo planirana čestica planira se vizualno i pješački povezati sa postojećim hotelom Terme Jezerčica.

Sažeti opis zahvata

Na novo planiranoj čestici planira se izgraditi kamp (kampiranje, autokamp, glamping i mobilne kućice) vizualno i funkcionalno povezan sa hotelom Terme Jezerčica. Planiranim zahvatom želi se postići da se Kamp i postojeći hotel funkcionalno povežu, te da djeluju kao cjelina. Kamp se planira propisno ograditi, kolna i pješačka veza planira se ostvariti preko postojeće prometnice na sjeveroistoku, ulaz će biti kontroliran. Recepcija kampa biti će postojeća recepcija hotela kako bi se omogućila kvalitetnija kontrola. Od hotelskih uslužnih sadržaja (restoran, wellnes, bazeni i slično), također će se ustupiti na korištenje Kampu. Centralni dio kampa planira se urediti sa zajedničkim servisnim objektom koji će služiti za smještaj sanitarnog bloka, prostorije za vešeraj te ostalih nužnih prostorija koji će omogućiti kvalitetno i propisno funkcioniranje kampa. Odvodnja sanitarno-fekalnih otpadnih voda bit će izvedena spojem na postojeći sustav hotela Terme Jezerčica prepumpnom stanicom ispod korita potoka Topličina. Prostor šume iznad planinarskog kampa će se sanirati i urediti pješačkim stazama. Kolni promet u kampu planira se svesti na minimum kako bi se postigao kvalitetan prostor za miran odmor. Kolni ulaz sa sjeveroistočne strane tako zapravo služi kao servisni i protupožarni ulaz/izlaz. Planirana pješačka veza kampa pješačkim mostom planira se ostvariti preko zasebnog projekta, a u skladu sa propisima UPU Jezerčica-Zaluka o uređenju vodotoka. U sklopu zahvata u prostoru planira se uređenje prometno manipulativnih površina koje će svesti na minimum. Potrebne prometne površine planiraju se dovesti do prostora autokampa koji će se smjestiti tik do ulaza/izlaza u kamp te do centralnog servisnog objekta zbog lakšeg održavanja istog. Prostor kampa primarno će se svesti na pješačke staze.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije. Elaborat zaštite okoliša izradio je ovlaštenik VIA PLAN d.o.o. iz Varždina u travnju 2018. godine.

Sažeti opis postupka

Opunomoćenik nositelja zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša kojeg je izradio ovlaštenik za poslove zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije te rezultate Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb, Radnička cesta 80,

2. Ministarstvo turizma, Zagreb, Prisavlje 14,

3. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb,

4. Grad Donja Stubica, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II.

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavit će na svojim internetskim stranicama (www.kzz.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

PROČELNIK

mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.