Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. kolovoza 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO -ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,
KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

KLASA: 612-04/22-01/14
URBROJ: 2140-10-22-1
Krapina, 12. kolovoza 2022.

 

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“  broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst)  i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se

 

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

         

Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) jedinice područne (regionalne) samouprave u svom proračunu osiguravaju sredstva za ostvarivanje, odnosno financiranje javnih potreba u području kulture. Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u proračunu utvrđuju se programom javnih potreba koje donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave.

Programom javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu utvrđuju se javne potrebe u kulturi, a koje obuhvaćaju djelatnosti, programe i projekte, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju. Program javnih potreba odnosi se na ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnike, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne samouprave u sljedećim djelatnostima i područjima od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju: kulturne djelatnosti, kulturno-umjetničko stvaralaštvo, djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom te transverzalna područja, uzimajući u obzir ravnomjerni kulturni razvitak.

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Nacrtom prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu te prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, kao i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti  donošenja Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta općeg akta koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje. Svoje komentare na Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu možete, putem Obrasca za savjetovanje, dostaviti na adresu elektroničke pošte: andreja.belina@kzz.hr zaključno s danom 11. rujna 2022. godine.

Po završetku savjetovanja izradit će se Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koji će biti objavljen na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

 

               PROČELNICA
                                                                                                       Mirjana Smičić Slovenec, prof.