Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 29. svibnja 2017.

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,

PRORAČUN I JAVNU NABAVU

KLASA: 361-01/17-01/184

URBROJ: 2140/01-07-17-10

Krapina, 29. svibnja 2017.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim

subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za predmet nabave:

„Izgradnja javne građevine – Područna škola u Martinišću“, evidencijski broj nabave: MV-17/17

– dostavlja se

Poštovani,

sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Naručitelj Krapinsko-zagorska županija dana 29. svibnja 2017. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, nacrt Dokumentacije o nabavi, projektnu dokumentaciju i troškovnik za predmet nabave: „Izgradnja javne građevine – Područna škola u Martinišću“, evidencijski broj nabave: MV-17/17.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će najmanje 5(pet) dana, računajući od dana objave na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedlog dostaviti Naručitelju na adrese e-pošte: igor.cigula@kzz.hr i ljiljana.horvat@kzz.hr najkasnije do 6. lipnja 2017. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje.

Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izviješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr.

S poštovanjem,

PROČELNIK

Igor Cigula