Zagorje
Bajka na dlanu

13. listopada – Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

Datum objave: 13. listopada 2021.

Međunarodnog dana za smanjenje rizika od katastrofa (International Day for Disaster Reduction – IDDR), čija je svrha promicanje potrebe smanjenja rizika od katastrofa, uključujući i prevenciju, ublažavanje i pripremu na svim razinama i uz aktivno sudjelovanje od osobne do nacionalne razine.

Inicijativa je započeta 1989. godine nakon poziva Opće skupštine Ujedinjenih Naroda koja vidi Međunarodni dan za smanjenje rizika od katastrofa kao način promoviranja kulture svijesti o rizicima i smanjenju rizika, što uključuje prevenciju katastrofa, ublažavanje posljedica i spremnost na odgovor. Do 2009. godine se dan smanjenja rizika od katastrofa obilježavao drugu srijedu u listopadu, a nakon 2009. godine je 13. listopada usvojen kao Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa.

Trenutno najaktualniji dokument koji govori o potrebi i aktivnostima na smanjenju rizika od katastrofa usvojen je na Svjetskoj konferenciji o smanjenju rizika od katastrofa u organizaciji UN-ova ureda za smanjenje rizika od katastrofa, 2015. godine u Sendaiu, Japan. Hrvatska je jedna od potpisnica Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015. -2030.

Ciljevi Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015 .- 2030. su:

– značajno smanjiti smrtnost, na globalnoj razini, uvjetovanu katastrofama do 2030. u prosjeku za 100.000 u periodu 2020.-2030. u odnosu 2005.-2015.
– značajno smanjiti broj stradalih ljudi, na globalnoj razini, od katastrofa do 2030. u prosjeku za 100.000 u periodu 2020.-2030. u odnosu 2005.-2015.
– smanjiti direktnu ekonomsku štetu u odnosu na BDP do 2030.
–  značajno smanjiti štete od katastrofa na kritičnoj infrastrukturi i prekid javnih usluga, između ostalog, zdravstvenih i obrazovnih institucija izgradnjom (jačanjem) njihove otpornosti do 2030.
– značajno povećati broj zemalja s nacionalnom i lokalnim strategijama smanjenja rizika od katastrofa
– značajno ojačati međunarodnu suradnju sa zemljama u razvoju kroz prikladne i održive potpore njihovim aktivnostima na implementaciji Sendai okvira do 2030.
– značajno poboljšati dostupnosti i pristup sustavima ranog upozoravanja, informacijama o smanjenju rizika od katastrofa i procjenama rizika, svima, do 2030.

Svrha usvajanja Sendai okvira je spriječiti nove i smanjiti postojeće rizike od katastrofa implementacijom integriranih i sveobuhvatnih ekonomskih, strukturnih, pravnih, društvenih, zdravstvenih, kulturnih, obrazovnih, okolišnih, tehničko-tehnoloških, političkih i institucionalnih mjera s kojima sprječavamo i smanjujemo izloženost prijetnjama i smanjujemo ranjivost na katastrofe, podižući spremnost odgovora na i oporavka od katastrofa, čime povećavamo otpornost društva.

Regionalni Ured UN-a za smanjenje rizika od katastrofa (UNISDR) pokrenuo je osnivanje Europskog foruma za smanjenje rizika od katastrofa, regionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa, čije je član i Hrvatska. Forum se sastaje jednom godišnje te je 2012. godine, kada je Hrvatska predsjedala Forumom, prvi puta na sastanku dodijeljena nagrada osobi koja je na lokalnoj razini osobno mnogo doprinijela smanjenju rizika od katastrofa. 2013. godine nagrada je dobila ime po prerano preminulom Damiru Čemerinu, koji je bio vrlo angažiran na području smanjenja rizika od katastrofa na nacionalnoj i međunarodnoj razini, te se ona sada dodjeljuje svake godine pod nazivom „Nagrada Damir Čemerin“ („Damir Čemerin Award“).

U prilozima možete pronaći edukativne materijale o ponašanju u slučaju potresa