Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. ožujka 2011.

Gospodarsko-socijalno vijeće (GSV) u Krapinsko-zagorskoj županiji osnovano je sporazumom predstavnika sindikalnih središnjica: Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Matice hrvatskih sindikata, Nezavisnih hrvatskih sindikata, Hrvatske udruge sindikata i Udruge radničkih sindikata te Hrvatske udruge poslodavaca i Krapinsko-zagorske županije, radi uspostave i razvitka tripartitnog dijaloga na razini Županije, s ciljem zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava, odnosno interesa radnika i poslodavaca te vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike.

Gospodarsko-socijalno vijeće obavlja osobito slijedeće poslove:

• promiče tripartitnu suradnju na razini Županije

– prati i ocjenjuje utjecaj mjera regionalne politike na gospodarsku i socijalnu stabilnost, razvitak i životni standard u Županiji,

• ocjenjuje utjecaj promjena cijena i plaća na gospodarski razvoj i stabilnost na području Županije,

• predlaže mjere za vođenje usklađene politike cijena i plaća na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,

• prati stanje na području zapošljavanja i predlaže mjere za poticanje zapošljavanja i usklađivanja obrazovanja s potrebama tržišta rada,

• razmatra i predlaže mjere za unapređenje kvalitete života građana u jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,

• potiče sklapanje i prati primjenu kolektivnih ugovora na području jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,

• daje mišljenje o prijedlogu proračuna jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave,

• provodi i potiče aktivnosti u vezi mirnog rješavanja individualnih radnih sporova,

• uspostavlja i razvija suradnju s predstavnicima izvršne vlasti svih jedinica lokalne samouprave na području lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, kao i javnih institucija (poput područnih ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, škola, razvojnih i drugih agencija i sl.) s kojima razmatra određena pitanja iz svog djelokruga,

• prati i promiče poštivanje ljudskih prava (osobito pravo na sindikalno organiziranje kao temeljno ljudsko pravo), te aktivno sudjeluje u borbi protiv svih oblika diskriminacije na razini jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,

• jednom godišnje dostavlja Gospodarsko-socijalnom vijeću na nacionalnoj razini izvještaj o radu,

• surađuje s Gospodarsko-socijalnim vijećem na nacionalnoj razini,

• usklađuje određene aktivnosti s Uredom za socijalno partnerstvo u Republici Hrvatskoj,

• osniva urede za mirenje, utvrđuje listu miritelja na županijskoj razini te organizira, provodi i potiče aktivnosti u vezi mirnog rješavanja individualnih radnih sporova,

• daje prijedlog kandidata za miritelje u kolektivnim radnim sporovima sukladno Pravilniku o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima.

Gospodarsko-socijalno vijeće donosi godišnji program rada.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu.

Gospodarsko-socijalno vijeće u Krapinsko-zagorskoj županiji čini jednak broj predstavnika Županije i predstavnika socijalnih partnera (udruga sindikata i poslodavaca).

 

Članice /članovi Vijeća:

• Sonja Borovčak,

• Anđelko Ferek Jambrek,

• Ivan Lamot,

• Zorica Franjčec Capar,

• Igor Cigula,

• Leo Jakušić,

• Željko Pulek (zamjenica Blaženka Bogojević)

• Denis Despenić (zamjenik Darko Levak)

• Marinko Šukan,

• Božena Borovčak (zamjenica Marijana Mikušić)

• Marija Šutina Kujundžić (zamjenik Josip Pelin)

• Miroslav Jelačić,

• Dragutin Špiljak ( zamjenik Damir Gorup)

• Josip Werner,

• Antun Presečki (mr.sc. Ivan Presečki)

Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju na vrijeme od godine dana, naizmjenično iz reda sva tri socijalna partnera.

Predsjednik Vijeća je LEO JAKUŠIĆ, a potpredsjednici Vijeća su ANĐELKO FEREK JAMBREK i DAMIR GORUP.

Tajnica Vijeća: Ljiljana Malogorski

Adresa GSV-a i Ureda za mirenje: Krapina, Magistratska ulica 1, telefon: 049/329 253,

telefaks: 049/329-255 e-mail:ljiljana.malogorski@kzz.hr

 

URED ZA MIRENJE

U nastavku projekta mirenja u individualnim radnim sporovima, Gospodarsko-socijalno vijeće u Krapinsko-zagorskoj županiji na sjednici 16. ožujka 2011. godine osnovalo je Ured za mirenje pri Gospodarsko-socijalnom vijeću. Sjedište Ureda je u Krapini, Magistratska ulica 1. Ured za mirenje osigurava obavljanje administrativnih poslova u vezi s organiziranjem i provođenjem postupka mirenja za potrebe poslodavaca i kod njih zaposlenih radnika koji nemaju sklopljen kolektivni ugovor, odnosno gdje unutar poslovnog subjekta nije moguće urediti institut mirnog rješavanja sporova.

Postupak mirenja uređen je Pravilnikom o mirenju u individualnim radnim sporovima, a za obavljanje stručnih i organizacijsko-administrativnih poslova mirenja imenovan je tajnik za mirenje.

Ured Vlade Republike Hrvatske za socijalno partnerstvo u suradnji s Gospodarsko-socijalnim vijećem u sklopu projekta „Mirenje u individualnim radnim sporovima“ proveo je edukaciju za miritelje/miriteljice u individualnim radnim sporovima. Izmiritelji/izmiriteljice za područje Krapinsko-zagorske županije su:

 

• Krešimir Božić, Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska ulica 1, tel: 098/689-435, faks: 049/329-255,

• Ivana Ferek-Teški, Županijski sud u Zagrebu, Stalna služba u Zlataru, Trg slobode 14a, tel. 099/4999-777, faks: 049/467-499,

• Anita Haramustek, Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Trg M. Gupca 20, Donja Stubica, 098/9439-781,

• Ljiljana Horvat, Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska ulica 1, tel. 098/923-7113, faks: 049/329-255,

• Anica Kovačić, Općina Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, tel:098/292-929, faks: 049/341-095,

• Lahorka Krsnik, Kamgrad d.o.o. Zagreb, tel:099/4647-492,

• Đurđa Novosel, Centar za socijalnu skrb Donja Stubica, Starogradska 3, tel:049/286-726, faks: 049/286-157,

• Anđelka Šlopar Ljubaj, Državni inspektorat, PJ Varaždin, Ispostava Krapina, Zagrebačka cesta 26c, tel: 098/903-62-93, faks: 049/315-113

Navedenim radnjama odnosno aktima, a temeljem Zakona o mirenju, omogućeno je radnicima i poslodavcima da koriste mirenje kao dobrovoljan, jeftin, brz i učinkovit način rješavanja sporova, u kojem stranke, uz pomoć miritelja kao nepristrane osobe, traže rješenje spora kroz oblik nagodbe čiji sadržaj određuju same ili na prijedlog miritelja.