Zagorje
Bajka na dlanu

Županijska skupština

VIJESTI PREMA KRITERIJU

9. srpnja 2021.

Odbor za društvene djelatnosti

Odbor za društvene djelatnosti prati i razmatra stanje u području društvenih djelatnosti i predlaže Skupštini provođenja mjera i radnji radi unapređenja stanja u tom području.
Pročitaj više
9. srpnja 2021.

Odbor za gospodarstvo

Odbor za gospodarstvo prati i razmatra stanje u području gospodarstva, razvoja poduzetništva te daje Skupštini prijedlog i mišljenja radi poduzimanja potrebnih mjera i radnji u pogledu razvoja i unapređenja stanja u tom području.
Pročitaj više
9. srpnja 2021.

Odbor za poljoprivredu

Odbor za poljoprivredu prati i razmatra stanje u području poljoprivredne djelatnosti, te predlaže Skupštini provođenje potrebnih mjera i radnji radi unapređenja stanja u tom području.
Pročitaj više
9. srpnja 2021.

Odbor za komunalne djelatnosti

Odbor za komunalne djelatnosti prati i razmatra stanje u području komunalnih djelatnosti te predlaže Skupštini provođenje potrebnih mjera i radnji radi unapređenja stanja u tom području.
Pročitaj više
9. srpnja 2021.

Povjerenstvo za priznanja

Povjerenstvo za priznanja utvrđuje prijedloge za dodjelu priznanja Krapinsko-zagorske županije, kao i njihov oblik, sadržaj i izgled.
Pročitaj više
9. srpnja 2021.

Odbor za međužupanijsku i međunarodnu suradnju

Odbor za međužupanijsku i međunarodnu suradnju razmatra i predlaže način suradnje s odgovarajućim tijelima drugih država i međunarodnim organizacijama te predstavničkim tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj.
Pročitaj više
9. srpnja 2021.

Odbor za izbor i imenovanja

Odbor za izbor i imenovanja raspravlja i predlaže izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine u skladu s Poslovnikom, izbor i razrješenje članova radnih tijela Skupštine; raspravlja i predlaže izbor i opoziv, imenovanje i razrješenje osoba koje bira i opoziva, imenuje i razrješuje te predlaže Skupština sukladno zakonu, drugim propisima, Statutu Županije, Poslovniku Skupštine i drugim aktima Županije, te predlaže Skupštini davanje suglasnosti na izbor i imenovanja koja su izvršila druga tijela, kada je to određeno zakonom, drugim propisima i aktima Županije.
Pročitaj više
9. srpnja 2021.

Odbor za predstavke, prijedloge i peticije

Odbor za predstavke, prijedloge i peticije: - razmatra predstavke i pritužbe upućene Skupštini te ukazuje nadležnim tijelima na kršenje propisa i prava građana u postupku pred tijelima koja imaju javne ovlasti, - ispituje, putem nadležnih tijela, osnovanost predstavki i pritužbi te ukazuje nadležnim tijelima na potrebu poduzimanja na zakonu osnovanih mjera te o tome izvješćuje podnositelje predstavki i pritužbi, - razmatra i ispituje prijedloge građana za donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Skupštine te peticije građana o pitanjima iz djelokruga Županije u skladu s posebnom odlukom Skupštine.
Pročitaj više
9. srpnja 2021.

Odbor za statut i poslovnik

Odbor za statut i poslovnik razmatra opća pitanja važna za razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustrojstva Krapinsko-zagorske županije, te sudjeluje u izradi Statuta i Poslovnika Skupštine. Ovaj odbor utvrđuje prijedlog Statuta i Poslovnika Skupštine i predlaže pokretanje postupka za njihovu izmjenu, razmatra inicijative, mišljenja i primjedbe o pitanjima statutarne i poslovničke naravi što ih Skupštini upute građani, pravne i druge osobe. On daje mišljenja u vezi primjene statutarnih i poslovničkih odredaba, razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata što ih donosi Skupština te daje mišljenja o njihovoj usklađenosti s pravnim sustavom Republike Hrvatske, Statutom Županije i drugim propisima Županije. Predlaže, odnosno daje odgovore Ustavnom sudu u slučaju pokretanja postupaka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih općih akata koje donosi Skupština. Utvrđuje pročišćene tekstove odluka i drugih općih akata Skupštine kad to ocijeni potrebnim te obavlja i druge poslove određene Statutom Županije, Poslovnikom i odlukama Skupštine.
Pročitaj više
2. srpnja 2021.

2. sjednica Županijske skupštine

Sjednica će se održati 09. srpnja 2021. godine (petak) u 09,00 sati u Sportskoj dvorani Srednje škole u Krapini, Ivana Rendića 9-11.
Pročitaj više