Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 29. siječnja 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 612-01/21-01/01
URBROJ: 2140/01-02-21-01
Krapina, 28. siječnja 2021.

               Na temelju članka 4. i 5. Pravilnika o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije na temelju provedbe javnog poziva („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 1/2020.), te članka 32. statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01., 5/06., 11/06., 14/09, 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), župan Krapinsko-zagorske županije objavljuje

Javni poziv za predlaganje programa i projekata za Program javnih potreba u kulturi
Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

I.

Krapinsko-zagorska županija u proračunu za 2021. godinu osigurava financijska sredstva za provedbu Programa javnih potreba u kulturi. Dodjela financijskih sredstava provodi se dijelom i temeljem Javnog poziva za predlaganje programa i projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu (dalje u tekstu: Javni poziv). Ukupna sredstva u okviru Javnog poziva iznose 785.000,00 kuna.  

Prioritetna područja Javnog poziva:

 1. Manifestacije u kulturi,
 2. Izdavačka djelatnost,
 3. Obnova i zaštita spomeničke i nematerijalne baštine.

II.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti odabranom programu/projektu koji ispunjava uvjete Javnog poziva je 3.000,00 KN, uključujući sva tri prioritetna područja.

Najveći iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti odabranom programu/projektu koji ispunjava uvjete Javnog poziva je 25.000,00 KN, uključujući sva tri prioritetna područja.  

Prijavitelj na Javni poziv može zatražiti do 100% najvećeg iznosa koji je moguće dodijeliti temeljem Javnog poziva. U sklopu proračuna programa/projekta koji se prijavljuje na Javni poziv moguće je od strane Krapinsko-zagorske županije potraživati sredstva u rasponu od minimalnog do maksimalnog iznosa koji je predviđen za dodjelu temeljem Javnog poziva. Prijave koje će u proračunu programa/projekta od strane Krapinsko-zagorske županije potraživati veći ili manji iznos od predviđenog za dodjelu temeljem Javnog poziva neće se uzeti u razmatranje.

III.

Javni poziv se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije i otvoren je 30 dana od objave. Datum objave Javnog poziva je 29. siječnja 2021., a rok za dostavu prijava traje do 28. veljače 2021. godine (zadnji dan).

Prijavitelj na Javni poziv može prijaviti ukupno najviše 2 programa/projekta.  

Javnim pozivom se financiraju programi/projekti čija provedba traje najviše 12 mjeseci tijekom kalendarske 2021. godine. U slučaju trajanja provedbenog razdoblja programa/projekta dulje od 12 mjeseci, u okviru Javnog poziva je moguće potraživati sredstva za fazu programa/projekta koja će biti realizirana unutar najviše 12 mjeseci tijekom kalendarske 2021. godine. Za financiranje su prihvatljivi programi/projekti čija provedba započinje i prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava, ali najranije 1. siječnja 2021. godine, te se prihvatljivo razdoblje provedbe računa najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

Sredstvima Javnog poziva financiraju se aktivnosti programa/projekata koje se provode na području Krapinsko-zagorske županije. U iznimnim slučajevima, mogu se uzeti u razmatranje prijave čije se aktivnosti provode i izvan Krapinsko-zagorske županije, a za koje se procijeni da su od iznimnog značaja za Krapinsko-zagorsku županiju.

Odobreni iznos isplatit će se na način definiran ugovorom o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta čiji je predložak sastavni dio obaveznih priloga Uputa za prijavitelje (Obrazac B1).  

Detaljne upute za ispunjavanje formalnih uvjeta i cjelokupni postupak predaje prijave, stručnog vrednovanja prihvatljivih programa/projekata, donošenje odluke o programima i projektima koji su odabrani za financiranje te postupak ugovaranja, propisane su Uputama za prijavitelje, uključujući obavezne priloge, koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

IV.

Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju:

 • Javne ustanove u kulturi,
 • Umjetničke organizacije,
 • Samostalni umjetnici,
 • Udruge,
 • Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi,
 • Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine,
 • Pravne i fizičke osobe koja obavljaju gospodarsku djelatnost,
 • Javne ustanove koje obavljaju djelatnost iz područja znanosti,
 • Javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja,
 • Jedinice lokalne samouprave,
 • Turističke zajednice,
 • Vjerske zajednice,
 • Ostale fizičke osobe (građani).

Formalni uvjeti koje prijavitelji moraju ispunjavati:

a)      udruga

 • udruga je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje šest mjeseci u području u kojem prijavljuje projekt (kulturne djelatnosti, kulturno i umjetničko stvaralaštvo) zaključno s danom objave Javnog poziva,
 • udruga ima registrirano sjedište na području Krapinsko-zagorske županije,
 • udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i transparentno vodi financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • udruga je uskladila svoj statut s odredbama Zakona o udrugama, a sukladno uvidu u Registar udruga i da je osoba ovlaštena za zastupanje udruge u mandatu,
 • udruga je ispunila ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli sredstava prema Krapinsko-zagorskoj županiji te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje (Izjava prijavitelja – Obrazac A2, koja se prilaže prilikom predaje prijave, te potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija – Porezne uprave, koja se dostavlja prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava),
 • udruga ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, a protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđeni za prekršaj određen:  člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđeni za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15), što potvrđuju izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje (Izjava prijavitelja – Obrazac A2, koja se prilaže prilikom predaje prijave, te dodatna dokumentacija koja se dostavlja prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava),
 • udruga ima općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama ili drugi odgovarajući način), odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta (Izjava prijavitelja – Obrazac A2, koja se prilaže prilikom predaje prijave),
 • udruga ima usvojen Financijski plan i Program rada za 2021. godinu,
 • udruga je osigurala organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje djelatnosti sukladno Financijskom planu i Programu rada (Izjava prijavitelja – Obrazac A2, koja se prilaže prilikom predaje prijave),
 • udruga nije u stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije (Izjava prijavitelja – Obrazac A2, koja se prilaže prilikom predaje prijave),

b)     ostali prijavitelji

 • prijavitelj je upisan u odgovarajući registar, kada je primjenjivo, 
 • prijavitelj uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Krapinsko-zagorske županije te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, što se potvrđuje izjavom potpisanom od fizičke osobe (građanin) ili osobe ovlaštene za zastupanje – Izjava prijavitelja – Obrazac A2koja se prilaže prilikom predaje prijave,
 • prijavitelj uredno ispunjava obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunima jedinice lokalne samouprave i proračuna Krapinsko-zagorske županije, što se potvrđuje izjavom potpisanom od fizičke osobe (građanin) ili osobe ovlaštene za zastupanje – Izjava prijavitelja – Obrazac A2koja se prilaže prilikom predaje prijave, te potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija – Porezne uprave, koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta.

Prijavitelj na Javni poziv ne može prijaviti programe/projekte koji se mogu financirati sredstvima drugih natječaja, javnih poziva ili potpora koje dodjeljuje Krapinsko-zagorska županija.

Zabrana dvostrukog financiranja odnosi se na financiranje onih dijelova aktivnosti programa i projekta koji se već financiraju iz nekog drugog izvora i po posebnim propisima – kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste prijavitelje, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.

Članice Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih udruga Krapinsko-zagorske županije na ovaj Javni poziv ne prijavljuju programe/projekte iz svoje osnovne djelatnosti. Za tu vrstu aktivnosti financirat će se sredstvima koje Krapinsko-zagorska županija dodjeljuje Zajednici amaterskih kulturno-umjetničkih udruga Krapinsko-zagorske županije.

V.

Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19, odnosno korona virusa, tijekom 2020. i 2021. g., koja donosi izazove u planiranju, provedbi i dostupnosti programa te mobilnosti umjetnika i profesionalaca u području kulture, svi prijavitelji se upućuju da predlože projekte/programe koje je moguće realizirati uz važeća epidemiološka ograničenja sukladno specifičnostima kulturne djelatnosti, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva iz kojeg se projekt/program prijavljuje, a posebno: 

 • predlože i u proračun uključe različite mogućnosti (npr. fizička, ali i digitalna varijanta) održavanja programa, uključujući kvalitetno i inovativno osmišljene i producirane digitalne sadržaje, 
 • planiraju veći broj aktivnosti manjih formata u kontinuitetu ili unutar veće programske cjeline, 
 • u području izvedbenih umjetnosti programiraju veći broj repriznih izvedbi premijernih naslova, koprodukcija i razmjena, 
 • u programima muzejske djelatnosti i vizualnih umjetnosti planiraju manji broj projekata koji se realiziraju tijekom dužeg vremenskog razdoblja, 
 • održavaju programe na otvorenom i/ili u prostorima u kojima se može osigurati propisan razmak između posjetitelja sukladno epidemiološkim uvjetima, 
 • osiguraju i u proračun uključe promidžbu, odnosno snažniju vidljivost i medijsku popraćenost prijavljenih programa, 
 • što više surađuju s domaćim autorima i umjetnicima, 
 • ostvaruju što veću suradnju s drugim manifestacijama iz srodnih umjetničkih područja s ciljem objedinjavanja proračuna programa, stvaranja partnerskih suradnji te razvijanja nove publike bilo u digitalnom, bilo u fizičkom okruženju.

Vrste programa/projekata koje su prihvatljive za financiranje prema prioritetnim područjima, a obuhvaćaju kulturne djelatnosti, te kulturno i umjetničko stvaralaštvo:

 • djela domaće književnosti (poezija, proza) i publicistike (eseji, npr.), osobito autora od značaja na županijskoj i nacionalnoj razini, te šire,
 • monografije koje se odnose na područje kulture i umjetnosti, prijevodi,
 • brošura, bilten, program, katalog, zbornik, vodič,
 • časopisi, elektroničke publikacije,
 • zaštita knjižne građe i predstavljanje,
 • programi poticanja kulture čitanja za različite dobne skupine,
 • ilustracije,
 • manifestacije, festivali, okrugli stolovi, predavanja, tribine, stručni skupovi, gostovanja,
 • predstavljanja knjiga i/ili autora,
 • glazbeno izdanje: knjižno, notno,
 • snimanje, produkcija, objava, promocija, otkup audio izdanja, filma,
 • izdavačka i izložbena djelatnost vezana za kazalište,
 • predstavljanje muzejskog fundusa, pojedinačni izložbeni program,
 • promotivni materijali,
 • projekti u kojima prevladava uporaba novih medija i tehnologija,
 • interdisciplinarna suradnja na novim oblicima djelovanja (platforme, klubovi, itd.)
 • manifestacije koje prikazuju tradicionalne narodne običaje i kulturu Hrvatskog zagorja,
 • manifestacije / susreti kojima se njeguje urbana kultura, kultura za mlade,
 • edukacijski programi – radionice, natjecanja,
 • znanstveno-istraživački projekti iz kulture i umjetnosti,
 • simpoziji, stručni skupovi,
 • prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.),
 • izrada potrebne dokumentacije (snimak postojećeg stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat i sl.),
 • izvođenje radova,
 • programi/projekti od značaja za zaštitu i očuvanje kulturne baštine na lokalnoj i/ili županijskoj razini.

Popis prihvatljivih vrsta programa/projekata je ilustrativan i ne predstavlja konačnu listu, već daje samo okvir za jednostavniju pripremu prijave.  

VI.

Stručno vrednovanje prihvatljivih prijava koje ispunjavaju uvjete Javnog poziva provodi Kulturno vijeće Krapinsko-zagorske županije (dalje: Kulturno vijeće). Preporuča se da program/projekt i njegove aktivnosti budu razrađene na način da jasno odražavaju temeljne kriterije objavljene u Pravilniku o utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije na temelju provedbe javnog poziva („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 1/2020.), s obzirom da ih Kulturno vijeće razmatra pri stručnom vrednovanju prihvatljivih prijava.   

Konačni prijedlog programa i projekata preporučenih za financiranje temeljem Javnog poziva Kulturno vijeće dostavlja županijskom Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu.

Odluku o programima i projektima odabranim za financiranje temeljem Javnog poziva donosi župan.

VII.

Prijavitelj je prilikom predaje prijave dužan dostaviti:

 1. Obrazac A1: OBRAZAC ZA PRIJAVU PROGRAMA / PROJEKTA – vlastoručno potpisan i ovjeren pečatom (kada je primjenjivo) – 1 primjerak u izvorniku u ispisu i istovjetan sadržaj u elektroničkom obliku u PDF formatu, koji sadrži:
  1. Osnovne podatke o prijavitelju projekta
  2. Osnovne podatke o projektu
  3. Osnovne podatke o potraživanim financijskim sredstvima

Proračun programa/projekta je sastavni dio Obrasca A1.

 1. Obrazac A2: IZJAVA PRIJAVITELJA o ispunjavanju uvjeta Javnog poziva vlastoručno potpisana i ovjerena pečatom (kada je primjenjivo) – 1 primjerak u izvorniku u ispisu i istovjetan sadržaj u elektroničkom obliku u PDF formatu.

Obrasci A1 i A2 sastavni su dio obaveznih priloga Uputa za prijavitelje.

Kompletnu dokumentaciju za prijavu programa/projekta s naznačenim datumom i mjestom popunjavanja, te potpisanu i ovjerenu pečatom (kada je primjenjivo), prijavitelj dostavlja u ispisu – papirnatom obliku.

Komplet dokumentacije za pojedinu prijavu programa/projekta predaje se u zasebnoj omotnici, tj. ne prilaže se više prijava istog prijavitelja u istoj omotnici.

Prijave poštom u zatvorenoj omotnici šalju se na adresu:

Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
Magistratska 1
49 000 Krapina

Na omotnici je potrebno naznačiti:

„Prijava na Javni poziv za predlaganje programa i projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu – NE OTVARATI“

Uz to se OBAVEZNO dostavlja ISTOVJETNI, OVJERENI sadržaj kompletne prijave i u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte na adresu: kultura@kzz.hr u roku za dostavu prijava na Javni poziv. Dokumenti u elektroničkom obliku dostavljeni putem elektroničke pošte MORAJU biti u PDF obliku, tj. prethodno ispunjeni na računalu, zatim isprintani, potpisani i ovjereni pečatom (kada je primjenjivo), te skenirani u PDF obliku. Svaki obrazac mora biti skeniran kao zasebni dokument. Napomena: ako dokument ima više stranica, mora biti dostavljen u skeniranom obliku kao jedinstveni dokument, a ne svaka stranica posebno. 

Oba ovjerena kompleta prijave, tj. i papirnata i elektronička verzija prijave, moraju biti dostavljene unutar prihvatljivog roka za predaju prijave. Prijave poslane izvan roka prihvatljivog za prijavu neće se razmatrati.  

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni i koji u cijelosti ispunjavanju uvjete Javnog poziva.

VIII.

Sva pitanja vezana uz prijavu programa/projekta koja se odnose na uvjete ili priložene obrasce ovog Javnog poziva mogu se postaviti putem elektroničke pošte na e-mail adresu: kultura@kzz.hr, najkasnije do 19. veljače 2021. godine.

U cilju jednakog tretmana svih prijavitelja, pitanja i odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije najkasnije do 23. veljače 2021. godine.

Samo odgovori dobiveni službenim, pisanim putem i objavljeni na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije smatraju se službenim.

ŽUPAN

Željko Kolar

Informativna radionica

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na Javni poziv za predlaganje programa i projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu će se održati u srijedu 17. veljače 2021. s početkom u 17:00 sati u Krapini, u Poduzetničkom centru Krapinsko-zagorske županije (Bobovje 52G, Krapina).

Sudjelovanje na radionici je moguće samo uz prethodnu prijavu, a zbog važećih epidemioloških ograničenja. Prvenstvo sudjelovanja će imati osobe sukladno redoslijedu zaprimljenih prijava, a najviše do 20 sudionika. Prihvatljive su samo pojedinačne prijave, tj. molimo da ispred zainteresiranog prijavitelja sudjeluje samo jedna osoba. Radionica će se snimati, te će materijal biti javno dostupan na službenoj mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije u okviru Javnog poziva.

Prijavu je potrebno poslati putem elektroničke pošte na adresu: kultura@kzz.hr najkasnije do 15. veljače 2021., uz sljedeće podatke: ime i prezime, naziv i status prijavitelja.


Video