Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 2. siječnja 2024.
 • Rješenje o izboru članova/članica Županijskog savjeta mladih nalazi se u prilogu ispod teksta.

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove/članice Županijskog savjeta mladih

I. Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove Županijskog savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije (dalje u tekstu: Savjet mladih). Savjet mladih je savjetodavno tijelo Krapinsko – zagorske županije (dalje u tekstu: Županija) koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Županije. Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. Savjet mladih ima 11 izabranih članova te po jednog predstavnika svakog osnovanog savjeta mladih jedinica lokalne samouprave na području Županije.

III. Članove Savjeta mladih bira Županijska skupština na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura. Temeljem ovog Javnog poziva mandat članova Savjeta mladih traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju redovitih lokalnih izbora 2025. godine. U Savjet mladih biraju se osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života s prebivalištem ili boravištem na području Krapinsko – zagorske županije.

IV. Pravo predlaganja kandidatura za članove Savjeta mladih imaju:

 • udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
 • udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj,
 • učenička vijeća,
 • studentski zborovi,
 • pomladci političkih stranaka,
 • sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj,
 • neformalne skupine mladih koje se sastoje od najmanje 25 mladih s prebivalištem ili boravištem na području Županije (dalje u tekstu: ovlašteni predlagatelji).

Kada kandidaturu ističe neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature za člana Savjeta mladih dužna je prikupiti najmanje 25 potpisa a kandidaturu potpisuju prva tri po redu potpisnika. Kod predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih ovlašteni predlagatelji trebaju voditi računa o potrebi ravnopravne zastupljenosti osoba oba spola.

V. Sukladno točki I.- IV. Javnog poziva pozivaju se ovlašteni predlagatelji da kandidature za članove Savjeta mladih istaknu na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Županije (www.kzz.hr) pod „Natječaji i javni pozivi“ i to:

 • SM 1 Prijedlog kandidata za člana Županijskog savjeta mladih, uz koji se prilaže obrazac
 • SM 1-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana Županijskog savjeta mladih i obrazac
 • SM 1-3 Očitovanje predlagatelja da je kandidat za člana Županijskog savjeta mladih predložen u skladu s aktima predlagatelja,

a ukoliko je predlagatelj neformalna skupina mladih:

 • SM 2 Prijedlog kandidata za člana Županijskog savjeta mladih – predlagatelj – neformalna skupina mladih uz koji se prilaže obrazac
 • SM 2-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana Županijskog savjeta mladih i
 • SM 2-3 Obrazac za prikupljanje potpisa predlagatelja – neformalne skupine mladih.

Uz kandidaturu obvezno je priložiti:

 • životopis kandidata,
 • presliku osobne iskaznice (obostrano) ili uvjerenje o prebivalištu/boravištu ne starije od 30 dana (za kandidata),
 • potvrdu o nekažnjavanju kandidata,
 • ispunjenu Izjavu kandidata o davanju suglasnosti (privole) za prikupljanje i obradu osobnih podataka (obrazac SM- 3)

VI. Prijavu s dokumentacijom na Javni poziv sukladno točci V.  prijavitelj podnosi isključivo u elektroničkom obliku putem online servisa ePrijava (https://eprijava.kzz.hr/) Krapinsko-zagorske županije u roku prihvatljivom za podnošenje prijava. Dokumenti u elektroničkom obliku moraju biti učitani u online servis ePrijava u PDF obliku (ispunjeni na računalu,  potpisani i ovjereni pečatom te zatim skenirani u PDF obliku i  učitani u online servis ePrijava).

Svaki obrazac mora biti skenirani kao zasebni dokument. Ukoliko pojedini obrazac ima više stranica, da bi ga se moglo učitati u online servis ePrijava mora biti skeniran kao jedinstveni dokument, a ne svaka stranica zasebno.

Prijave koje nisu dostavljene putem online servisa ePrijava neće biti uzete u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Krapinsko – zagorske županije.

Poveznica https://eprijava.kzz.hr/ za pristup online servisu ePrijava nalazi se na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije https://www.kzz.hr/ na naslovnoj stranici (lijevo) u rubrici Kontakt – Online prijave na natječaje ili na naslovnoj stranici (desno) među plavo istaknutim izbornicima ePrijava – online prijave na natječaje.

Kako bi mogao koristiti online servis ePrijava, svaki prijavitelj mora se prethodno registrirati. Naknadno pristupanje online servisu ePrijava moguće je s kreiranim korisničkim imenom i lozinkom.

Nakon registracije i prijave u online servis ePrijava, prijavitelj odabire i otvara pripadajući Javni poziv na koji podnosi prijavu te može preuzeti dokumentaciju koja je sastavni dio prijave programa.

Prijava se smatra predanom tek kada je prijavitelj u online servisu ePrijava odabrao opciju „pošalji zahtjev“ i povratno primio automatski odgovor o zaprimljenoj prijavi.

VII. Nakon zaprimanja kandidatura za članove Savjeta mladih, Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura objavljuju se na mrežnim stranicama Županije i dostavljaju Županijskoj skupštini. Županijska skupština na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s Popisa važećih kandidatura javnim glasovanjem bira članove Savjeta mladih.

Na sjednicu Županijske skupštine pozivaju se kandidati pravovaljanih i pravovremenih kandidatura radi kratkog predstavljanja članovima Županijske skupštine. Ukoliko neki od pozvanih kandidata ne prisustvuje sjednici Županijske skupštine na koju je pozvan radi kratkog predstavljanja, to ne utječe na valjanost kandidature.

Rezultati izbora za članove Savjeta mladih objavljuju se na mrežnim stranicama Županije.

VIII. Obavijest o objavi ovog Javnog poziva za isticanje kandidatura dostavit će se udrugama mladih i za mlade, srednjim škola, visokim učilištima i pomladcima političkih stranaka koji djeluju na području Županije.

Ako na Javni poziv ne pristigne najmanje onaj broj važećih kandidatura koji odgovara broju članova propisanih Odlukom o osnivanju Županijskog savjeta mladih, javni poziv za isticanje kandidatura ponovit će se najkasnije u roku od šest mjeseci od dana objave ovog javnog poziva.

 

Kontakt za sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv je Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine (049/329-080, 049/329-258).