Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za prijavu u mrežu mentora Krapinsko – zagorske županije

Datum objave: 22. ožujka 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 311-01/21-01/85
URBROJ:
2140/01-02-21-2
Krapina, 22. ožujak 2021.

Temeljem Pravilnika o mentorstvu korisnika usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 311-01/19-01/38, URBROJ: 2140/01-02-20-4 od 24. siječnja 2020. godine i  „Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije“, broj 5/21, dalje u tekstu: Pravilnik o mentorstvu) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13,  13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

JAVNI POZIV
za prijavu u mrežu mentora Krapinsko- zagorske županije

I.

Pozivaju se zainteresirani kandidati za prijavu u članstvo mentorske mreže Krapinsko-zagorske županije kako bi postali mentori te na taj način pomogli u pružanju usluga poslovne podrške  poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije koji su:

 • korisnici usluga Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije u fazi predinkubacije, inkubacije i akceleracije,
 • korisnici usluga i podrške virtualnog inkubatora,
 • korisnici potpora za samozapošljavanje Krapinsko-zagorske županije.

II.

PODRUČJA MENTORIRANJA

Mentori pružaju potporu u obliku savjetovanja, vođenja, uspostave kontakata s drugim poduzetnicima, pomoć pri otvaranju tržišta. Osnovna područja mentoriranja odnose se na:

 • poslovno planiranje,
 • financijsko planiranje,
 • prezentacijske vještine,
 • vođenje tima,
 • marketing i promocija, digitalna komunikacija,
 • intelektualno vlasništvo,
 • komercijalizacija proizvoda,
 • upravljanje promjenama,
 • ljudski potencijali,
 • strategija dokapitalizacije,
 • tržišna istraživanja,
 • pravno savjetovanje.

Ova područja grupiraju se u skupine:

 1. razvoj proizvoda i usluga – pozicioniranje, istraživanje konkurencije, pravni okvir, intelektualno vlasništvo, pravno savjetovanje, istraživanje i identificiranje ciljne skupine i potencijalnih korisnika proizvoda/usluga te identificiranje potreba ciljane skupine, odabir tima i najbolje metodologije proizvodnje;
 2. komercijalizacija proizvoda ili usluge – vrsta prodaje, plan prodaje, kanali za distribuciju, strateška partnerstva, istraživanje tržišta;
 3. poslovno upravljanje – poslovno planiranje, izrada poslovnog plana, upravljanje ljudskim potencijalima, financijski plan, financijska partnerstva, pristup investitorima, predstavljanje proizvoda/usluge/tvrtke, promocija i marketing.

III.

ODABIR MENTORA

Postupak odabira mentora obuhvaća:

 1. zaprimanje prijava od strane mentora,
 2. administrativna provjera zaprimljenih prijava,
 3. proces odabira mentora (evaluacija i selekcija).

                                                                              IV.

KRITERIJI ODABIRA MENTORA

Kandidati koji se prijavljuju za članove mentorske mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji mogu odabrati jedno ili više područja svojih kompetencija od navedena tri glavna područja.

Minimalni uvjeti koje potencijalni kandidat mora ispunjavati i prema kojima se vrši procjena kompetentnosti u navedenim područjima mentoriranja utvrđuje se kroz postavljene kriterije.

Svoje iskustvo u navedenim područjima kandidati trebaju dokazati kroz:

 • iskustvo u odabranom/im području/ima (reference, iskustvo provedeno na radu u tom području, postignuti rezultati),
 • minimalno radno iskustvo na relevantnim pozicijama je minimalno 5 godina.
 • Poduzetničko iskustvo ili relevantna pozicija unutar vlastite tvrtke s odgovornostima u navedenim područjima;
 • Obrazovanje u ekonomskom smjeru ili tehničkom smjeru s dodatnim obrazovanjem u ekonomskom smjeru;
 • Međunarodno iskustvo i specifična znanja;
 • Iskustvo u radu s poduzetnicima početnicima ili poduzetnicima u intenzivnim fazama rasta.

V.

PRIJAVA MENTORA

Zainteresirani kandidati za prijavu u  mrežu mentora Krapinsko- zagorske županije dužni  su ispuniti prijavni obrazac (Dodatak I), te isti poslati na e-mail: ­­­­­­­­­­­­mentorstvo@kzz.hr.

Uz prijavni obrazac kandidat je dužan priložiti:

 • životopis iz kojeg je moguće utvrditi da kandidat udovoljava kriterijima postavljenim Pravilnikom o mentorstvu odnosno kriterijima iz članka IV. ovog Javnog poziva,
 • svoju fotografiju,
 • dodatnu dokumentaciju kojom dokazuje svoju stručnost.

VI.

 ADMINISTRATIVNA PROVJERA, EVALUACIJA I SELEKCIJA PRIJAVA

Administrativnu provjeru zaprimljenih prijava obavlja Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam promet i komunalnu infrastrukturu Krapinsko- zagorske županije odmah po zaprimanju kako bi se smanjio cjelokupni proces trajanja odabira mentora.

Administrativna provjera obuhvaća:

 1. Da je prijava uredno ispunjena sa svim potrebnim podacima,
 2. Da su prijavi priloženi svi obvezni dokumenti.

Ukoliko se administrativnom provjerom utvrdi da prijavni obrazac nije uredno popunjen ili da fali neki od obveznih dokumenata potrebnih za evaluaciju, od prijavitelja će se elektroničkim putem zatražiti nadopuna u roku od 5 dana.

Ukoliko prijavitelj  ne dostavi traženu dokumentaciju u danom roku od 5 dana, smatrat će se da je odustao od prijave te se njegova prijava  ne upućuje u daljnji postupak evaluacije i selekcije prijava.

Evaluaciju i selekciju prijava  kandidata provodi Evaluacijski odbor kojeg osniva i imenuje njegove članove/ice Župan Krapinsko- zagorske županije.

Evaluacijom prijava Evaluacijski odbor procjenjuje  kompetentnost prijavitelja iz označenih  područja mentoriranja  uvidom u životopis i ostalu dokumentaciju priloženu uz prijavu.

Po završetku procesa evaluacije Evaluacijski odbor donosi prijedlog odluke o odabiru mentora koju dostavlja Županu koji donosi konačnu odluku o odabiru mentora. Stručne službe nadležnog upravnog odjela elektroničkim putem obavještavaju prijavitelje o ishodu evaluacijskog postupka.

S odabranim mentorima  sklapa se ugovor o poslovnoj suradnji koji traje godinu dana od dana potpisa te time mentor postaje službeni član mentorske mreže Krapinsko- zagorske županije.

Ugovor o poslovnoj suradnji sklapa se sa odabranim mentorom, te se naknada po izvršenom procesu mentoriranja isplaćuje  na mentorov IBAN  žiro računa.  Ukoliko je mentor vlasnik obrta ili direktor društva isplata se može izvršiti plaćanjem  računa dostavljenog od strane takvog obrta odnosno društva. Za vrijeme trajanja ugovora o poslovnoj suradnji, mentor se može više puta angažirati radi mentoriranja pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti iz  Pravilnika o mentorstvu, te ukoliko je prethodno mentoriranje/a uredno izvršeno/a što utvrđuje nadležni upravni odjel prihvaćanjem dostavljenog izvješća o mentoriranju.

VII.

LISTA MENTORA I NAKNADA

Temeljem članstva u mentorskoj mreži formira se lista mentora.

Lista  mentora se objavljuje na službenim web stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Lista mentora sadržavat će:

 1. Ime i prezime mentora,
 2. Fotografiju mentora,
 3. Kratku biografiju (do 1000 znakova),
 4. Područje mentoriranja.

Lista mentora će se osim objave na službenim web stranicama koristiti i u svim drugim materijalima namijenjenim promociji i podršci poduzetništvu Krapinsko- zagorske županije.

Angažiranje mentora ovisi o iskazanim potrebama te će područje mentoriranja i trajanje biti definirano sklapanjem Ugovora o mentorstvu. Odabrani mentori s kojima se potpiše ugovor pružat će usluge mentorstva korisnicima poslovnih usluga Krapinsko-zagorske županije koji ostvaruju pravo na mentoriranje.

Odabrani mentori ostvaruju pravo na naknadu za pruženu uslugu mentoriranja i to u bruto iznosu od 425,00 kuna/sat pri čemu su dužni pružiti minimalno ukupno  20 sati mentoriranja godišnje, a najviše mogu u isto vrijeme mentorirati 4 poduzetnika.

VIII.

PROCES MENTORIRANJA

Mentorski proces može trajati prema planu kojeg donosi mentor, a potvrđuje Voditelj Poslovno tehnološkog inkubatora na temelju tekućih programa i aktivnosti inkubatora te potreba poduzetnika Poslovno-tehnološkog inkubatora. Vremenski okvir mentorskog procesa sadržan je u planu mentoriranja (Dodatak II)  u razdoblju trajanja  mentorskog ugovora s mentorom. Korisnik usluge mentorstva može primiti navedenu uslugu ako je korisnik jedne od usluga predinkubacije, inkubacije ili akceleracije, ako je korisnik virtualnog inkubatora te potpora za samozapošljavanje Krapinsko-zagorske županije u okviru Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije.

Cijeli postupak mentoriranja (ciljevi, oblici mentoriranja, mjesto, vrijeme i način mentoriranja, trajanje procesa..) provodi se u skladu s odredbama Pravilnika o mentorstvu.

IX.

ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA

Javni poziv se objavljuje na web stranici Krapinsko- zagorske županije, a obavijest o raspisanom javnom pozivu na web stranicama Poduzetničkog inkubatora i Zagorske razvojne agencije.

Javni poziv za prijavu u mentorsku mrežu je otvoren dok Evaluacijski odbor ne utvrdi da je potreba za mentorima zadovoljena odnosno do utroška sredstava proračuna Krapinsko- zagorske županije.

X.

DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije u svezi sa ovim javnim pozivom  mogu se dobiti svakog radnog dana na mail: ­­­­­­­­­­mentorstvo@kzz.hr

ŽUPAN
Željko Kolar