Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za potporu za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina za 2024.

Datum objave: 12. travnja 2024.
 • Natječaj je otvoren do 13. svibnja 2024. godine.

Na temelju članka 47., stavka 1. Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.- 2027. godine (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 3/24.), te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.-pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje:

NATJEČAJ
za potporu za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina
 na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini

1. Predmet Natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina na području Krapinsko-zagorske županije temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2027. godine usklađen je s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru  (SL L 51I, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013).

2. Prihvatljivi korisnici su: su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Podružnice Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije te vrše proizvodnju primarnih poljoprivrednih proizvoda na području Krapinsko-zagorske županije.

Korisnik se mora baviti primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.

3. Uvjeti prihvatljivosti:

 1. Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj/odgovorna osoba.
 2. Korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
 3. Korisnik mora imati višegodišnji nasad upisan u ARKOD.
 4. Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja tekuće godine.
 5. Korisnik mora imati izvršene obveze temeljem Ugovora sklopljenih s Krapinsko-zagorskom županijom u okviru provođenja Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije važećeg za prethodnu godinu i Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje važećeg za prethodnu godinu.
 6. Korisnik u posljednje tri fiskalne godine nije ostvario iznos potpore koji prelazi 20.000,00 eura sukladno Uredbi 1408/2013.

4. Prihvatljiva aktivnost je kupnja materijala i elemenata za postavljanje sustava za zaštitu od tuče.
Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za financiranje kod korisnika koji je upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a.

5. Iznos i udio potpora:

 1. Visina potpore za kupnju materijala i elementa za postavljanje sustava za zaštitu od tuče iznosi do 50 % prihvatljivih aktivnosti, a najviše do 3.000,00 eura.
 2. Isplata dodijeljene potpore temeljem Odluke o dodjeli sredstava biti će isplaćena na način da se 50% dodijeljene potpore isplati u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora s korisnikom, a ostatak potpore biti će isplaćen nakon dostave i prihvaćanja Izvješća s popratnom dokumentacijom od strane davatelja potpore.

6. Popis dokumentacije

Popis osnovne dokumentacije

 1. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 2. Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima regulirane financijske obveze prema državnom proračunu ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu (u Potvrdi ne smije biti naveden dug)
 3. Dokaz o sustavu PDV-a ne stariji od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu
 4. Preslika važeće osobne iskaznice korisnika
 5. Potvrda banke o IBAN računu
 6. Izvadak iz obrtnog registra (obrti), izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda (pravne osobe), (OPG ne dostavlja navedene dokumente)
 7. Ponuda/predračun/ugovor za svaku pojedinu aktivnost. Račun i/ili ugovor s dokazom o plaćanju ukoliko je aktivnost provedena Ponuda/ predračun/ račun/ ugovor moraju biti pisani hrvatskim jezikom i ne smiju biti pisani rukom
 8. Zahtjev za potporu potpisan i ovjeren od strane podnositelja
 9. Izjava o korištenim de minimis potporama

Dodatna dokumentacija

 1. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana (za poljoprivredna gospodarstva koja plaćaju obvezno mirovinsko osiguranje poljoprivrednika)
 2. Važeća Potvrda o sukladnosti izdana od kontrolnog tijela (za proizvođače zaštićenih proizvoda).

7. Način i uvjeti podnošenja Zahtjeva za potporu

Zahtjevi za potporu podnose se na popunjenim službenim obrascima s utvrđenom obveznom dokumentacijom koja se prilaže uz Zahtjev za potporu. Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu ili na web stranici: http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi). Obrasci za prijavu na Natječaj ne smiju se ni na koji način mijenjati.

Zahtjev za potporu s obveznom dokumentacijom dostavlja se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na kojoj treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,
promet i komunalnu infrastrukturu
Magistratska 1, 49 000 Krapina
s naznakom za „ Natječaj za potporu za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini“
-NE OTVARATI-

8. Detaljne upute o postupku obrade Zahtjeva za potporu i donošenju Odluke nalaze se u Pravilniku.

9. Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu teče od dana objave natječaja i traje do 13. svibnja 2024. godine.

Ž U P A N 
Željko Kolar