Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika 2023

Datum objave: 29. ožujka 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 320-01/23-01/41
URBROJ: 2140-06/07-23-02
Krapina, 27. ožujak 2023.

Na temelju članka 21., Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023. godine, („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 3/21, 1/22 i 2/23) (dalje u tekstu Pravilnik II.), te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

NATJEČAJ
za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u preradi
i stavljanje na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini 

Predmet Natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za povećanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije te trženje poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednim gospodarstvima temeljem Pravilnika II za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023. godine, („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 3/21, 1/22 i 2/23), (dalje u tekstu Pravilnik II.)  koji su usklađeni sa Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 ?d 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore ( SL L 352 od 24 . prosinca 2013) i Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 02. srpnja 2020. o izmijeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014. u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi  (SL L215/3, 07 srpnja 2020.) u daljnjem tekstu (Uredba 1407/2013).

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnike u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Podružnice Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije, izuzev organizacijskog oblika gospodarstava: Samoopskrbno poljoprivredno  gospodarstvo.

Korisnik mora vršiti preradu i/ili stavljanje na tržište jednog i/ili više poljoprivrednih proizvoda sa Popisa poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000 koji se nalazi u Prilogu I. Pravilnika II.

Uvjeti prihvatljivosti

a)Korisnik treba biti upisan u Upisnike u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Podružnice Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije kao nositelj/odgovorna osoba.

b)  Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja tekuće godine.

c) Ulaganje mora biti u skladu sa poljoprivrednom proizvodnjom koja se vrši na gospodarstvu.

d) Korisnik koji kupuje opremu za opremanje objekata za klanje zagorskog purana na gospodarstvima podrijetla mora biti uzgajivač zagorskih purana te mora imati upisane zagorske purane u  Jedinstveni registar  domaćih životinja u daljnjem tekstu (JRDŽ).

e)  Korisnik koji ostvari pravo na potporu za kupnju opreme za opremanje objekata za klanje zagorskog purana na gospodarstvima podrijetla dužan je provesti certifikaciju zagorskih purana u skladu sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla na EU razini i specifikacijom proizvoda.

f) Korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

g) Korisnik mora imati izvršene obveze temeljem Ugovora sklopljenih s Krapinsko-zagorskom županijom u okviru provođenja Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije važećeg za prethodnu godinu i Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije važećeg za prethodnu godinu.

h) Korisnik u posljednje tri fiskalne godine nije ostvario iznos potpore koji prelazi 200.000 eura sukladno Uredbi 1407/2013.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na: 

a)      Ulaganje u kupnju opreme za opremanje objekata za klanje zagorskog purana na gospodarstvima podrijetla,

b)      Ulaganje u kupnju rashladnih vitrina za trženje zagorskog purana,

c)      Ulaganje u kupnju automata za trženje poljoprivrednih proizvoda,

d)      Ulaganje u kupnju opreme:

– za čuvanje i preradu mlijeka;

– za skladištenje ratarskog i industrijskog bilja za ishranu stoke;

– za preradu i doradu ratarskih kultura;

– za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje voća;

– za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje povrća i gljiva;

– za predadu i doradu ljekovitog bilja i cvijeća,

– za preradu grožđa, proizvodnju i čuvanje vina.

(1) Ulaganje u kupnju opreme za skladištenje ratarskog i industrijskog bilja za ishranu stoke odnosi se na kupnju silosa za suhe žitarice i rasuta krmiva (metalno-pocinčani i staklo-plastični silosi nosivosti do 30 tona).

(2) Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za financiranje kod korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a.

Iznos i udio potpore

 • Visina potpore po korisniku iznosi do 6.636,00 eura, a maksimalno do 60% od ukupno prihvatljivih aktivnosti.
 • splata dodijeljene potpore temeljem Odluke o dodjeli sredstava biti će isplaćena na način da se 50% dodijeljene potpore isplati u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora s korisnikom, a ostatak potpore biti će isplaćen nakon dostave i prihvaćanja Izvješća s potrebnom dokumentacijom od strane davatelja potpore.
 • Korisnik koji je ostvario pravo na potporu za kupnju opreme za opremanje objekata za klanje zagorskog purana na gospodarstvima podrijetla dužan je u roku od godine dana nakon potpisivanja Ugovora provesti certifikaciju zagorskih purana na svom poljoprivrednom gospodarstvu u skladu sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla na EU razini i specifikacijom proizvoda.

Podnošenje Zahtjeva s osnovnom, specifičnom i dodatnom dokumentacijom

Popis osnovne dokumentacije:

 1. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 2. Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema državnom proračunu ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu,
 3. Dokaz o sustavu PDV-a, ne stariji od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu,
 4. Preslika važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
 5. Potvrda banke o računu,
 6. Izvadak iz obrtnog registra (obrti), izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda (pravne osobe), (OPG ne dostavlja navedene dokumente),
 7. Ponuda/predračun/ugovor za svaku pojedinu aktivnost. Račun i/ili ugovor s dokazom o plaćanju ukoliko je aktivnost provedena. Prihvatljivo plaćanje je putem transakcijskog računa isključivo na žiro-račun isporučitelja i/ili fiskalizirani račun. Ponuda/ predračun/ račun/ ugovor moraju biti pisani hrvatskim jezikom i ne smiju biti pisani rukom,
 8. Zahtjev za potporu potpisan i ovjeren od strane podnositelja,
 9. Izjava o korištenim de minimis potporama,
 10. Privola/suglasnost za objavu osobnih podataka

Popis specifične dokumentacije prema pojedinim prihvatljivim aktivnostima:

a) za aktivnost ulaganja u kupnju opreme za opremanje objekata za klanje zagorskog purana na gospodarstvima podrijetla i aktivnost ulaganja u kupnju rashladnih vitrina za trženje zagorskog purana:

 1.  Preslika identifikacijske kartice gospodarstva izdane od HAPIH,
 2.  Presliku Potvrde o brojnom stanju životinja o upisanim matičnim jatima i novoizvaljenim purićima upisanim u JRDŽ izdana od HAPIH,
 3. Važeća Potvrda o sukladnosti izdana od kontrolnog tijela (za proizvođače zaštićenih proizvoda)

Popis dodatne dokumentacije:

1. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje ne starija od 30 dana (za poljoprivredna gospodarstva koja plaćaju obavezno mirovinsko osiguranje poljoprivrednika). 

2. Rješenje o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, Zapisnik stručnog nadzora kontrolnog tijela i potvrdnica za 2022. godinu te Rješenje o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.

3.Važeća Potvrda o sukladnosti izdana od kontrolnog tijela (za proizvođače zaštićenih proizvoda)

Popis priloga Zahtjevu:

Prilog I. Zahtjev za potporu

Prilog II. Popis dokumentacije

Prilog III. Kriterij bodovanja

Prilog IV. Izjava o korištenim de minimis potporama

Prilog V. Suglasnost za objavu osobnih podataka

Prilog VI. Zahtjev za promjenu

Prilog VII. Izviješće o utrošku sredstava

Prilog VIII. Popis priloženih dokumenata

Način i uvjeti podnošenja Zahtjeva za potporu

Zahtjevi za potporu podnose se na popunjenim službenim obrascima s utvrđenom obveznom dokumentacijom koja se prilaže uz Zahtjev za potporu. Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu ili na web stranici: http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi). Obrasci za prijavu na Natječaj ne smiju se ni na koji način mijenjati.

Zahtjev za potporu s obveznom dokumentacijom treba biti dostavljen isključivo putem pošte i to preporučeno u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA,
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu,
Magistratska 1, 49 000 Krapina

s naznakom
za Natječaj za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnost
poljoprivrednika u preradi i stavljanje na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini

-NE OTVARATI-

Detaljne upute o postupku obrade Zahtjeva za potporu i donošenju Odluke nalaze se u Pravilniku.
Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu teče od dana objave natječaja i traje do 27. travnja  2023. godine. 

 Ž U P A N
 Željko Kolar