Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 27. siječnja 2021.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku,

branitelje, civilno društvo i mlade

KLASA: 500-01/21-01/11

URBROJ: 2140/01-09-21-2

Krapina, 27. siječnja 2021.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18 i 5/20) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se 

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja
Odluke o organizaciji mrtvozorničke službe na području Krapinsko-zagorske županije

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19 i 147/20), jedinica područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju svojih prava, zadaća i ciljeva na području zdravstvene zaštite, između ostalog, osigurava sredstva za organizaciju i rad mrtvozorničke službe.

Pravilnikom o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (Narodne novine broj 46/11, 6/13 i 63/14) utvrđene su zadaće jedinice područne (regionalne) samouprave vezano uz organizaciju mrtvozorničke službe.

Županijska skupština imenuje posebnim rješenjima mrtvozornike na području Krapinsko-zagorske županije te je imenovala i Povjerenstvo za nadzor nad radom  mrtvozornika, čime je uređeno područje organizacije obavljanja poslova mrtvozorenja, koje je u zakonskoj nadležnosti Županije.

Međutim, područje koje do danas nije uređeno aktima na razini Županije, za koje su i zakonski propisi nedorečeni, su tzv. mrtvozorničke obdukcije, odnosno plaćanje istih. Pitanje plaćanja naknada za izvršene obdukcije nad tijelom osobe umrle izvan zdravstvene ustanove, u slučaju iznenadne smrti kod koje je uzrok nepoznat odnosno nejasan, nije uređeno odgovarajućim odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti te nije nigdje jasno i nedvosmisleno utvrđeno tko je obveznik plaćanja troškova za izvršene obdukcije u tim slučajevima.

Pritom je potrebno razlikovati tzv. mrtvozorničke obdukcije od sudskih obdukcija tj. obdukcija koje se provode kad postoji sumnja ili je očito da je smrt prouzročena kaznenim djelom ili u vezi s izvršenjem kaznenog dijela. U takvim slučajevima obdukciju zahtijeva državno odvjetništvo, a trošak obdukcije pada na teret državnog proračuna. Kod mrtvozorničkih obdukcija radi se o slučajevima kad mrtvozornik nije u mogućnosti utvrditi uzrok smrti jer je on nepoznat ili nejasan. Zakonski propisi su u ovom dijelu u potpunosti propustili jasno definirati obveznika plaćanja. Mrtvozorničke obdukcije za područje Županije obavlja Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao jedina ovlaštena  ustanova, a Županija nije imala pravne osnove za ugovorno uređenje međusobnih odnosa vezano uz troškove obdukcija.

Slijedom navedenog, nametnula se potreba donošenja predmetne Odluke.

Odlukom se, osim obavljanja mrtvozorničkih obdukcija, uređuje u potpunosti organizacija i rad mrtvozorničke službe na području Krapinsko-zagorske županije, te se utvrđuje:

  • najmanji broj mrtvozornika potreban za obavljanje poslova mrtvozorenja na području jedinica lokalne samouprave u Županiji,
  • postupak predlaganja i imenovanja mrtvozornika na području Županije,
  • naknada za rad i način rada mrtvozornika,
  • nadzor nad radom mrtvozornika,
  • ostala prava i obveze mrtvozornika u obavljanju poslova mrtvozorenja,
  • ostala prava i obveze Županije u organizaciji mrtvozorničke službe.

Za provođenje ove Odluke osigurana su sredstva u Proračunu Krapinsko-zagorske županije.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti  donošenja Odluke o organizaciji mrtvozorničke službe na području Krapinsko-zagorske županije.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta općeg akta koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu elektroničke pošte: zdravstvo@kzz.hr, zaključno s danom 11. veljače 2021. godine.

PROČELNICA
Martina Gregurović Šanjug