Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 29. svibnja 2024.
 • Javni poziv je otvoren do 31. listopada 2024. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 230-01/24-04/90
URBROJ: 2140-09/08-24-3
Krapina, 29. svibnja 2024.

Temeljem članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21), župan objavljuje

OTVORENI JAVNI POZIV UDRUGAMA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH OBILJEŽAVANJU OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA TE PRIGODNIH NADNEVAKA VEZANIH ZA DOMOVINSKI RAT U 2024. GODINI

(1) Krapinsko-zagorska županija poziva udruge da se prijave za dodjelu financijske potpore u skladu s ovim Javnim pozivom udrugama za prijavu projekata usmjerenih obilježavanju obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2024. godini (dalje u tekstu: Javni poziv).

(2) Sukladno ovom Javnom pozivu, udruge mogu prijaviti projekte u prioritetnom području: „Obilježavanje obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2024. godini“.

(3) Udruge mogu prijaviti projekte u cilju obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja u Domovinskom ratu te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat.

(4) Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva je 10.620,00 EUR-a.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu iznosi 300,00 EUR-a, dok je maksimalni ugovoreni iznos najviše 1.300,00 EURa.

(5) Rok za podnošenje prijedloga projekata započinje 29. svibnja 2024. godine, a završava 31. listopada 2024. godine, ili do utroška predviđenih proračunskih sredstava iz točke 4. Javnog poziva.

Krapinsko-zagorska županija ima pravo privremene obustave ili ranijeg zaključenja Javnog poziva  ovisno o osiguranim ili iskorištenim proračunskim sredstvima odnosno iz drugih opravdanih razloga.

(6) Na Javni poziv se mogu prijaviti aktivnosti koje se provode od 01. lipnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine.

Udruga može prijaviti i ugovoriti samo jedan (1) projekt u okviru ovog Javnog poziva.

(7) Prijavitelj je dužan dostaviti:

 1. Obrazac A1: OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA – vlastoručno potpisan i ovjeren pečatom od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta – 1 primjerak u elektroničkom obliku u PDF formatu,
 2. Obrazac A2: IZJAVA PRIJAVITELJA o zadovoljavanju uvjeta Javnog poziva vlastoručno potpisana i ovjerena od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge – 1 primjerak u elektroničkom obliku u PDF formatu
 3. Obrazac A3: IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA PROJEKTA – vlastoručno potpisana i ovjerena od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge – 1 primjerak u elektroničkom obliku u PDF formatu,
 4. Obrazac A4: IZJAVA UDRUGE KOJA NEMA REGISTRIRANO SJEDIŠTE NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
 5. Dodatnu dokumentaciju koja se prilaže prijavi (ako je primjenjivo):
 • ponudu za financiranje/sufinanciranje autobusnog/kombi prijevoza
 1. Dodatna dokumentacija koja može biti priložena uz prijavu, a koja govori o potrebi

(8) Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti samo udruga koja je upisana u Registar udruga, ima registrirano sjedište na području Krapinsko-zagorske županije i djeluje najmanje 6 mjeseci u području u kojem prijavljuje projekt (zaključno s danom objave ovog Javnog poziva), koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i transparentno vodi financijsko poslovanje, koja je uskladila statut s odredbama Zakona o udrugama, ispunila ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli sredstava prema davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, ispunjava obveze plaćanja doprinosa te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, udruga u kojoj kod osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta nema zapreke glede kažnjavanja i kod koje nema zapreke glede kažnjavanja udruge.

Iznimno, na Javni poziv se može javiti i udruga koja nema registrirano sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, ali koja putem svojeg ustrojstvenog oblika bez svojstva pravne osobe (podružnice, ogranka, kluba i slično) sukladno statutu udruge, na području Krapinsko-zagorske županije kontinuirano, u periodu od najmanje 5 godina prije datuma raspisivanja ovog Javnog poziva provodi projekte u području u kojem se objavljuje ovaj Javni poziv i koja ima članove s prebivalištem na području Krapinsko-zagorske županije (uvjeti moraju biti ispunjeni kumulativno te se isti dokazuju Izjavom udruge koja nema registrirano sjedište na području Krapinsko-zagorske županije – Obrazac A4 i uvidom u statut udruge).

(9) Prihvatljive aktivnosti za financiranje/sufinanciranje Javnim pozivom:

– obilježavanje obljetnica stradavanja u Domovinskom ratu

– obilježavanje obljetnica osnutka ratnih postrojbi

– obilježavanje obljetnica akcija  i operacija  u Domovinskom ratu

– obilježavanje prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat i braniteljsku populaciju

Neprihvatljive aktivnosti za financiranje/sufinanciranje Javnim pozivom:

 • obilježavanje godišnjice osnutka udruge
 • izrada spomen-obilježja, snimanje filmova, izrada i tisak knjiga
 • druge aktivnosti koje nisu izravno vezane za obilježavanje obljetnica ratnih događanja stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat.

(10) Prihvatljivi troškovi za financiranje/sufinanciranje Javnim pozivom:

 • organizirani prijevoz od strane registriranog prijevoznika ili za osobna i kombi vozila troškovi goriva u vrijednosti 0,50 EUR/km i nastali izdaci (cestarine itd.)
 • iznimno, ostali izravni troškovi neophodni za provedbu predložene aktivnosti koji su rezultat provedbe iste u svrhu ostvarenja rezultata i ciljeva Javnog poziva, i posebno obrazloženi u prijavi.

Neprihvatljivi troškovi:

 • računi/troškovi koji ne glase na udrugu
 • registracija i održavanje vozila
 • novčane nagrade pojedincima ili ekipama
 • režijski troškovi/troškovi hladnog pogona i troškovi uredskog materijala (toner, papir, registrator)
 • troškovi telefonskih usluga (mobilni i fiksni telefoni)
 • troškovi knjigovodstvenih usluga
 • ugostiteljske usluge
 • troškovi smještaja
 • troškovi svijeća i vijenaca
 • troškovi koji su se mogli financirati drugim javnim pozivima ili natječajima
 • troškovi koji nisu izravno vezani za provedbu predložene aktivnosti i ne utječu na ostvarenje cilja Javnog p

(11)  Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva udrugama za prijavu projekata usmjerenih obilježavanju obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2024. godini provjerava administrativnu prihvatljivost pristiglih prijava, sukladno kriterijima koji su propisani ovim tekstom.

Prijave koje ispunjavaju propisane uvjete Javnog poziva, upućuju se Povjerenstvu za ocjenjivanje prijava na Javni poziv udrugama za prijavu projekata usmjerenih obilježavanju obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2024. godini.

Podnositelji prijava koje su odbijene, obavještavaju se elektroničkim putem u roku od 8 radnih dana od dana donošenja odluke te isti imaju pravo podnošenja prigovora Povjerenstvu za rješavanje o prigovorima u postupcima dodjele sredstava udrugama koje imenuje župan, u roku od 8 radnih dana od dana prijema obavijesti. Povjerenstvo za rješavanje o prigovorima u postupcima dodjele sredstava udrugama o prigovoru će odlučiti u roku od 8 radnih dana.

U slučaju uvažavanja prigovora, prijava se upućuje Povjerenstvu za ocjenjivanje prijava na Javni poziv udrugama za prijavu projekata usmjerenih obilježavanju obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2024. godini, koje imenuje Župan, (dalje u tekstu: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na Javni poziv).

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na Javni poziv daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava podnositeljima prijava. Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na Javni poziv ima najmanje pet članova, nezavisno je stručno ocjenjivačko tijelo, sačinjavaju ga predstavnici Krapinsko-zagorske županije, stručnih institucija, nezavisni stručnjaci za pitanja iz područja Javnog poziva i predstavnici organizacija civilnog društva.

Svaku prijavu ocjenjuju najmanje tri člana Povjerenstva za ocjenjivanje prijava na Javni poziv.

Prijave koje ne zadovoljavaju uvjete iz Poziva neće se razmatrati. Također, neće se razmatrati prijave koje nisu ispunjene u cijelosti.

Predlaže se međusobna suradnja organizacija civilnog društva u realizaciji aktivnosti i racionalizaciji troškova te o zajedničkoj organizaciji obilježavanja.

Napominjemo da je korisnik Izvješću o utrošenim sredstvima dužan priložiti broj korisnika/ica obuhvaćenih aktivnošću i to direktnih i indirektnih te ih obavezno dokazati popratnom potpisnom listom, fotografijama korisnika/ica s početka putovanja, dolaskom na lokaciju  te povratka s putovanja.

Povjerenstva pridržavaju pravo zatražiti dodatna pojašnjenja ili dokumentaciju radi utvrđivanja ispunjavanja propisanih uvjeta i kvalitetne ocjene prijave za financiranje/sufinanciranje.

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na Javni poziv će procjenjivati pristigle prijave na osnovu kriterija prihvatljivosti utvrđenih Pozivom.

Kriteriji na temelju kojih će se vršiti procjena kvalitete prijava odnose se na:

 1. Institucionalna sposobnost prijavitelja (iskustvo, ljudski i financijski resursi, oprema)
 2. Relevantnost aktivnosti projekta
 3. Proračun projekta (troškovi).

Povjerenstvo zadržava pravo odbiti prihvatljivost određenih troškova i revidirati troškovnik projekta.

(12) S udrugama čije su prijave odabrane za financiranje/sufinanciranje biti će sklopljen ugovor o financiranju/sufinanciranju aktivnosti obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2024. godini.

Ugovor će biti sklopljen ukoliko je udruga opravdala namjenski utrošak prethodno odobrenih sredstava od strane davatelja sredstava Krapinsko-zagorske županije.

(13) Podnositelji prijava koje su odbijene zbog administrativnih nedostataka, imaju pravo podnošenja prigovora Povjerenstvu za rješavanje o prigovorima u postupcima dodjele sredstava udrugama koje imenuje župan, u roku od 8 radnih dana od dana prijema obavijesti na adresu elektroničke pošte koju je prijavitelj naveo u prijavi. Povjerenstvo će po prigovoru odlučiti u roku od 8 radnih dana od zaprimanja istoga.

U slučaju uvažavanja prigovora, prijava se upućuje Povjerenstvu za ocjenjivanje prijava na Javni poziv, a u protivnom Povjerenstvo za rješavanje o prigovorima odlukom odbija prigovor.

Podnositelji prijava kojima nisu odobrena financijska sredstva imaju pravo na prigovor na postupak Javnog poziva. Prijava se podnosi u roku od 8 radnih dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima Javnog poziva.

O prigovorima rješava Povjerenstvo za rješavanje o prigovorima, u roku od 8 dana od dana primitka prigovora.

Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili na visinu dodijeljenih sredstava.

(14)  Dokumentaciju za prijavu projekta prijavitelj podnosi isključivo u elektroničkom obliku putem online servisa ePrijava (https://eprijava.kzz.hr/) Krapinsko-zagorske županije u roku prihvatljivom za podnošenje prijava.

Dokumenti u elektroničkom obliku MORAJU biti učitani u online servis ePrijava u PDF obliku. Dakle, ispunjeni na računalu,  potpisani i ovjereni pečatom, te zatim skenirani u PDF obliku i kao takvi učitani u online servis ePrijava.

Svaki obrazac mora biti skeniran kao zasebni dokument. Napomena: ako obrazac ima više stranica, da bi ga se moglo učitati u online servis ePrijava mora biti skeniran kao jedinstveni dokument, a ne svaka stranica zasebno.

Prijave koje nisu dostavljene putem online servisa ePrijava neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se šalju na propisanim obrascima isključivo u elektroničkom obliku putem online servisa ePrijava Krapinsko-zagorske županije. Obrasci su dostupni za preuzimanje u online servisu ePrijava https://eprijava.kzz.hr/ ili preko poveznice na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije: https://kzz.hr/natjecaj/poziv-obljetnice-branitelji-2024/

Razmatrat će se samo projekti koji zadovoljavaju uvjete Javnog poziva.

(15) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni  poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, na mrežnim stranicama Krapinsko – zagorske županije: https://kzz.hr/natjecaj/poziv-obljetnice-branitelji-2024/

Ž U P A N 
Željko Kolar