Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje – donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Datum objave: 30. travnja 2024.
 • Popis zaprimljenih prijedloga, te Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilozima ispod teksta.
 • Savjetovanje je otvoreno do 20. svibnja 2024. godine.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 23/13., 85/15. i 69/22.), odredba Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom  javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnika Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst) upućuje se

JAVNI POZIV
za  savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Krapinsko-zagorska županija javni je naručitelj i obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016. i 114/22, dalje u tekstu: ZJN 2016), kojim su uređeni postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi nabave robe, radova ili usluga te pravna zaštita u vezi s tim postupcima.

Člankom 15. ZJN propisano je da pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

Sukladno navedenim zakonskim odredbama, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije je na 2. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2017. godine donijela Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga KLASA: 406-01/17-01/09, URBROJ: 2140/01-01-17-5, koji je objavljen u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije broj 24/17, te isti do sada nije mijenjan.

Navedenim Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga postupci i nositelji jednostavne nabave Županije propisani su na slijedeći način:

 • provedba postupaka jednostavne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 20.000,00 kuna,
 • postupke nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna i manja od 70.000,00 kuna
 • postupke nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 kuna i manja od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno manja od 500.000,00 kuna za nabavu radova.

Trenutna praksa ukazuje na potrebu za određenim izmjenama u propisanim postupcima te se predlaže donošenje novog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, a ponajviše radi prilagodbe uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

U odredbama Nacrta Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave predlaže se postupke nabave i nositelje utvrditi na slijedeći način:

 • Provedba postupka prema visini vrijednosnih pragova dijeli se:
 • provedba postupaka jednostavne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 2.650,00 eura bez PDV-a
 • provedba postupaka jednostavne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 2.650,00 eura bez PDV-a i manje od 13.000,00 eura bez PDV-a
 • provedba postupaka jednostavne vrijednosti jednake ili veće od 13. 000,00 eura, a manje od 26.540,00 eura bez PDV-a za robu i usluge, odnosno manje od 66.360,00 eura bez PDV-a za radove;
 • Za svaki od gore tri navedena vrijednosna praga propisuje se određena procedura provođenja postupka jednostavne nabave;
 • Bez obzira na gore navedenu visinu pragova procijenjenih vrijednosti propisuju se izuzeća kada i u kojim slučajevima je dozvoljeno Poziv na dostavu ponude uputiti samo jednom (1) gospodarskom subjektu;
 • Kriterij za odabir ponude ostaje najniža cijena ili najpovoljnija ponuda s ciljem ostvarenja načela „najbolja vrijednost za novac“
 • Propisane su odredbe koje se odnosne na praćenje izvršenja obveza iz sklopljenih ugovora o jednostavnoj nabavi odnosno izdanih narudžbenica.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Narodne novine“ broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti donošenja Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave kao općeg akta.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave koji će se potom uputiti Županijskoj skupštini na donošenje.

Svoje prijedloge i sugestije možete dostaviti putem Obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi i to u pisanom obliku  na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove, Magistratska 1, Krapina ili na e-mail adresu: ljiljana.horvat@kzz.hr  zaključno s danom 20. svibnja 2024. godine.

P R O Č E L N I C A 
Vlatka Mlakar, dipl. oec.