Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 29. siječnja 2021.

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

KLASA: 810-03/19-01/02
URBROJ: 2140/01-02-21-16
Krapina, 29. siječnja 2021.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18.) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se 

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok operatera Tifon d.o.o.

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 118/18. i 31/20.) propisano je da izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari temeljem odluke Ministarstva unutarnjih poslova Ravnateljstva civilne zaštite o potrebi izrade vanjskog plana za postrojenje ili industrijsku zonu.

Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihova donošenja („Narodne novine“, broj 49/17.) propisana je obveza nositelja izrade da zainteresiranoj i stručnoj javnosti omogući sudjelovanje tijekom cijelog procesa izrade i donošenja Vanjskog plana. Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok Tifon d.o.o.

Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: marija.bedenikovic@kzz.hr  zaključno s danom 28. veljače 2021. godine.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež