Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje – usvajanje Master plana gospodarskog razvoja KZŽ do 2027.

Datum objave: 3. studenoga 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,

turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 302-02/21-01/02

URBROJ: 2140-06-22-8

Krapina, 03. studenog 2022.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) i Kodeksa sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 24/14) te članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst) upućuje se

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku usvajanja Master plana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) stupio je na snagu 20. prosinca 2017. godine i njime je uređen sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske koji sadrži pripremu, izradu, provedbu, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela.

Na temelju Zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 05/06, 14/09, 11/13, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 3. sjednici održanoj 07. listopada 2021. godine donijela Odluku o izradi Master plana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine (KLASA: 302-02/21-01/02; URBROJ: 2140/01-01-21-4 od 07. listopada 2021. godine) te je time pristupila izradi Master plana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Master plan). Nositelj izrade Master plana je Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, a cjelokupni proces izrade koordinira regionalni koordinator Zagorska razvojna agencija.

Master plan gospodarskog razvoja je srednjoročni akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji predstavlja sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj sektora gospodarstva za razdoblje do 2027. godine. Master plan služi kao skup programa i politika koji pozitivno utječu na talente, prostor i resurse, te potiču jaču poduzetničku aktivnost za stvaranje radnih mjesta i prihoda koji doprinose održivosti i otpornosti gospodarstva, stvaranju kapitala i živom poduzetničkom okruženju.

Master plan je izrađen poštivanjem načela strateškog planiranja i upravljanja razvojem, odnosno poštivanjem načela točnosti i cjelovitosti, učinkovitosti i djelotvornosti, odgovornosti i usmjerenosti na rezultat, održivosti, partnerstva i transparentnosti. U skladu s navedenim, Župan Krapinsko-zagorske županije je 26. siječnja 2022. godine donio Odluku o osnivanju i imenovanju članova tima za strateško planiranje izrade Master plana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje do 2027. godine (KLASA: 302-02/21-01/02; URBOJ: 2140-02-22-5). Tim za strateško planiranje izrade Master plana zadužen je za koordinaciju procesa izrade i uključenih dionika te sudjeluje u svim ključnim fazama izrade dokumenta. Župan Krapinsko-zagorske županije donio je 03. ožujka 2022. godine Odluku o osnivanju i imenovanju članova Radne skupine za izradu Master plana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje do 2027. godine (KLASA: 302-02/21-01/02; URBROJ: 2140-02-22-6; u nastavku: Radna skupina). Radna skupina aktivno je sudjelovala u participativnim aktivnostima te pružanju informacija za izradu intervencijske logike tijekom procesa izrade Master plana. U okviru Radne skupine koncipirane su četiri tematske radne skupine kako bi se osigurala maksimalna participativnost te izradile što kvalitetnije sektorske analize i prijedlozi mjera.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), te odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonesu kvaliteti Master plana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije od 2027. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta Master plana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine koji će se uputiti Županijskoj skupštini na usvajanje. Svoje prijedloge možete poslati u pisanom obliku na adresu: Zagorska razvojna agencija, Ulica Frana Galovića 1B, 49000 Krapine, te na e-mail adresu: ana@zara.hr zaključno s datumom 03. prosinac 2022. godine.

P R O Č E L N I C A  

mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing.