Zagorje
Bajka na dlanu

Strategija digitalne transformacije KZŽ – Javni poziv za savjetovanje

Datum objave: 11. veljače 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
   

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

KLASA:  306-01/21-01/01
URBROJ: 2140/01-11-21-1
Krapina 11. veljače 2021.

Na temelju članka, članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) te članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku usvajanja Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, 123/17.) vrste akata strateškog planiranja prema roku važenja dijele se na: dugoročne akte strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od najmanje deset godina; srednjoročne akte strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od pet do deset godina te na kratkoročne akte strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od jedne do pet godina.

Županijska skupština Krapinsko – zagorske županije na 21. sjednici održanoj dana 27. rujna 2016. godine donijela je Odluku o donošenju Strategije razvoja Krapinsko- zagorske županije do 2020. godine (KLASA: 302-02/16-01/03, URBROJ: 2140/01-01-16-05) te je Odlukom o produljenju važenja Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 23/20.), važenje iste produženo na razdoblje od godinu dana.

Strategija razvoja Krapinsko- zagorske županije planski je dokument politike regionalnoga razvoja Krapinsko-zagorske županije te u njoj definiran strateški okvir predstavlja artikulaciju promjena koje se žele postići u društveno – ekonomskom razvoju Krapinsko- zagorske županije, županije koja podupire izvrsnost, kreativnost i inicijativu, gradi i njeguje pozitivne odnose i suradnju kako bi se postigli zajednički ciljevi i pronašla najbolja rješenja za razvoj te pruža javne usluge visoke kvalitete svim stanovnicima, društvenoj i poslovnoj zajednici. Tako definiran strateški okvir čini potencijal za daljnji rast i napredak, a digitalna transformacija je prvi korak kojim se postavljaju temelji dugoročnog planiranja za novo, digitalno doba za koje Krapinsko- zagorska županija želi biti spremna izrađenom strategijom koja će povećati razinu digitalne spremnosti Krapinko- zagorske županije.

Digitalna transformacija odnosi se na proces uvođenja digitalnih tehnologija u svim područjima upravljanja što uključuje poslovne procese temeljene na većoj količini podataka, donošenje odluka temeljem analize podataka, nove usluge za građane, nove kanale komunikacije i poboljšane ljudske potencijale. Digitalnu transformaciju karakterizira povezanost sustava upravljanja, dijeljenje podataka i proaktivno upravljanje u skladu sa stvarnim potrebama građana.

Digitalna transformacija kao potencijal za rast i napredak prepoznata je i u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije 2021.- 2027. s ukupnim proračunom od 9,2 milijarde eura namijenjenih programu “Digitalna Europa” i potpori digitalnoj transformaciji europskih društava i gospodarstva, a plan digitalne transformacije prvi je korak kojim se postavljaju temelji dugoročnog planiranja za organizacije novog, digitalnog doba.

U skladu s navedenim, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije, na sjednici održanoj 4. lipnja 2020. godine, donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 32/20.). Odlukom je određeno da izradu Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije koordina regionalni koordinator Krapinsko-zagorske županije, Zagorska razvojna agencija. Za potrebe rada na  Strategiji digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, formirana je radna skupina čiji su članovi zaposlenici Zagorske razvojne agencije i Krapinsko-zagorske županije te je na izradi od strane Zagorske razvojne agencije  angažirana tvrtka Apsolon strategija d.o.o. Ugovorena je cijena od 150.000,00 kuna s pdv-om, a aktivnosti na izradi dokumenta provođene su tijekom druge polovice 2020. godine. 

Strategija razvoja digitalne transformacije Krapinsko- zagorske županije je kratkoročni akt strateškog planiranja koji definira ključne ciljeve digitalizacije upravljanja Krapinsko- zagorske županije. Plan digitalne transformacije podijeljen je u više faza te prvi korak upravo uključuje analizu stanja i izradu strategije digitalne transformacije s ciljevima i ključnim razinama djelovanja, a završna faza cjelokupnog procesa odnosi se na detaljnu razradu reorganizacije i digitalizacije upravljanja i podršku u implementaciji.

Metodologija izrade uključivala je analizu digitalne spremnosti zaposlenika i organizacije, analizu aktualnog stanja i potreba te definiranje i izrada strategije digitalne transformacije. Izrađena Strategija digitalne transformacije služiti će kao podloga za izradu implementacijskog plana digitalne transformacije koja uključuje specifične ciljeve digitalizacije upravljanja, ključne razine djelovanja i pokazatelje uspješnosti.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), te odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije te uputiti Županijskoj skupštini na usvajanje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: petra.vrancic@kzz.hr zaključno s danom 28. veljače 2021. godine.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež