Zagorje
Bajka na dlanu

Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije 2016.-2020.

Datum objave: 29. listopada 2015.

KLASA: 302-02 /15-01/05

URBROJ: 2140/01-02-15-3

Krapina, 16. rujna 2015.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), u vezi članka 13. Zakona o regionalnom razvoju („Narodne novine“, broj 147/14), Županijska skupština na 15. sjednici održanoj dana 16. rujna 2015. godine donijela je

O D L U K U

o izradi Županijske razvojne strategije Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2020. godine

I.

Krapinsko-zagorska županija pristupa izradi Županijske razvojne strategije za razdoblje 2016.-2020. godine.

II.

Županijska razvojna strategija za razdoblje 2016.-2020. godine izraditi će se sukladno Zakonu o regionalnom razvoju i smjernicama nadležnog ministarstva za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe i drugim propisima.

III.

Izradu Županijske razvojne strategije za razdoblje 2016.-2020. godine koordinira Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja.

IV.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNICA

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.