Zagorje
Bajka na dlanu

Strategija upravljanja rizicima Krapinsko – zagorske županije

Sadržaj


Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru propisana je obveza poduzimanja aktivnosti u cilju provedbe procesa upravljanja rizicima.


Upravljanje rizicima cjelokupan je proces utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika u odnosu na poslovne ciljeve te poduzimanja potrebnih mjera radi smanjenja rizika.

Strategija upravljanja rizicima Krapinsko-zagorske županije izrađena je na temelju okvira koje je postavilo Ministarstvo financija u Smjernicama za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora (2017).