Zagorje
Bajka na dlanu

Javno savjetovanje – Strategija razvoja Krapinsko – zagorske županije do 2020. g.

Datum objave: 1. listopada 2016.

Primjedbe na nacrt Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine možete preuzeti ispod teksta.

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) navodi u Članku 13. da je županijska razvojna strategija temeljni strateški planski dokument jedinice područne (regionalne) samouprave u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave s posebnim naglaskom na ulogu velikih gradova i gradova sjedišta županija u poticanju razvoja te na razvoj slabije razvijenih područja.

Županijsku razvojnu strategiju donosi jedinica područne (regionalne) samouprave u skladu s načelom partnerstva i suradnje nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća za područje županije, uzimajući u obzir potrebu osiguranja ravnomjernog razvoja svih dijelova županije.

Strategija  razvoja Krapinsko-zagorske županije predstavlja temeljni strateški planski dokument koji određuje ciljeve, prioritete i mjere razvoja Krapinsko-zagorske županije. Strateški dokument sastavljen je u skladu sa smjernicama politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske koja glavnu premisu razvoja definira kao smanjenje društveno–gospodarskih razlika sukladno načelima održivog razvoja i maksimiziranjem konkurentnih prednosti kroz realizaciju vlastitih razvojnih potencijala.

Strategija razvoja Krapinsko–zagorske županije do 2020. godine sastoji se od:

  • osnovne analize stanja uz definirane razvojne potrebe i razvojne probleme
  • SWOT analize (razvojne snage, slabosti, mogućnosti, prijetnje)
  • županijske razvojne vizije
  • strateških razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera
  • provedbenog okvira koji prikazuje financijski okvir, akcijski plan, strateške projekte Krapinsko-zagorske županije, institucionalni okvir za provedbu Strategije
  • kratkog pregleda rezultata provođenja prijašnjih strategija
  • identifikacije politike Županije prema posebnim područjima
  • opisa temeljnih horizontalnih načela provedbe Strategije.

Strateški okvir razvoja predstavlja artikulaciju promjena koje se žele postići u društveno-ekonomskom razvoju Krapinsko-zagorske županije. Odluka o promjenama donosi se u skladu s identificiranim potrebama razvoja koje su sustavno prikazane u SWOT analizi, a u kontekstu ograničenih financijskih kapaciteta.

Nakon identificiranih potreba, izrađena je vizija razvoja Krapinsko-zagorske županije. Vizija predstavlja sažetu i jasnu predodžbu o željenom postignuću u razvoju županije te je zasnovana na realnim saznanjima u osnovnoj analizi, SWOT analizi te idejama o budućem razvoju županije.

Iz vizije razvoja izvedeni su ciljevi razvoja kojima se opisuju trendovi i procesi u Županiji, razrađeni su na način koji omogućuje iskorištavanje identificiranih snaga i prilika Županije, a kako bi se prevladale i zaobišle prijetnje i slabosti.