Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. svibnja 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 320-01/21-01/43

URBROJ:2140/01-02-21-02

Krapina, 10. svibanj 2021.

Na temelju članka 39., stavka 1. Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.- 2023. godine (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 3/21) (dalje u tekstu: Pravilnik I.), te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 31/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13., 13/18., 5/20., 10/21.i 15/21.-pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

NATJEČAJ

za potporu za očuvanje pčelinjeg fonda na području

Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini

1. Predmet Natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za očuvanje pčelinjeg fonda na poljoprivrednim gospodarstvima u Krapinsko-zagorskoj županiji s ciljem održanja i povećanja broja pčelinjih zajednica temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021. – 2023. godine (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 3/21) koji je usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51I, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013).

2. Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnike u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Podružnice Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije.

Korisnik se mora baviti primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.

Korisnik poljoprivrednog gospodarstva mora imati evidentirane košnice; pod pojmom „košnice“ iz Pravilnika I. smatraju se pčelinje zajednice upisane u Evidenciji pčelara i pčelinjaka kod Hrvatskog pčelarskog saveza.

3. Uvjeti prihvatljivosti:

 • Korisnici moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Podružnice Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije te vrše proizvodnju primarnih poljoprivrednih proizvoda,
 • Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj /odgovorna osoba,
 • Nositelj/odgovorna osoba ili član poljoprivrednog gospodarstva mora biti pčelar i imati evidentirane pčelinje zajednice u Evidenciji pčelara i pčelinjaka kod Hrvatskog pčelarskog saveza,
 • Korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske,
 • Korisnik mora imati izvršene obveze temeljem Ugovora sklopljenih s Krapinsko-zagorskom županijom u okviru provođenja Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije važećeg za prethodnu godinu i Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije važećeg za prethodnu godinu,
 • Korisnik u posljednje tri fiskalne godine nije ostvario iznos potpore koji prelazi 20.000 eura sukladno Uredbi 1408/2013.

4. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti odnose se na potporu po košnici (pčelinjoj zajednici ) prijavljenoj u Evidenciji pčelara i pčelinjaka kod Hrvatskog pčelarskog saveza.

5. Iznos i udio potpore

 • Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u Zahtjevu za potporu,
 • Visina potpore po košnici (pčelinjoj zajednici) iznosi minimalno 10,00 kuna, a maksimalno do 30,00 kuna,
 • Maksimalna visina potpore koju korisnik može ostvariti iznosi 5.000,00 kuna.

6. Podnošenje zahtjeva s osnovnom i dodatnom dokumentacijom

Popis osnovne dokumentacije:

 • Zahtjev za potporu potpisan i ovjeren od strane podnositelja zahtjeva,
 • Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 • Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema državnom proračunu ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu,
 • Preslika važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
 • Preslika žiroračuna,
 • Izvadak iz obrtnog registra (obrti), izvadak iz sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda (pravne osobe), (OPG ne dostavlja navedene dokumente),
 • Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica za 2021. godinu,
 • Preslika osobne iskaznice člana poljoprivrednog gospodarstva ako je on posjednik pčelinjih zajednica.

9. Izjava podnositelja potpisana i ovjerena od strane podnositelja zahtjeva,

10. Izjava o korištenim de minimis potporama,

11. Privola/suglasnost za objavu osobnih podataka

Dodatna dokumentacija:

 • Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana (za poljoprivredna gospodarstva koja plaćaju obvezno mirovinsko osiguranje poljoprivrednika).

7. Popis priloga Zahtjevu

 • Prilog I. Zahtjev za potporu,
 • Prilog II. Popis dokumentacije,
 • Prilog III. Izjava,
 • Prilog IV. Kriterij bodovanja,
 • Prilog V. Popis priloženih dokumenata,
 • Prilog VI. Izjava o korištenim de minimis potporama,
 • Prilog VII. Suglasnost za objavu osobnih podataka.

8. Način i uvjeti podnošenja Zahtjeva za potporu

Zahtjevi za potporu podnose se na popunjenim službenim obrascima s utvrđenom obveznom dokumentacijom koja se prilaže uz Zahtjev za potporu. Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu ili na web stranici: http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi). Obrasci za prijavu na Natječaj ne smiju se ni na koji način mijenjati.

Zahtjev za potporu s obveznom dokumentacijom treba biti dostavljen isključivo putem pošte i to preporučeno u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA,

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,

promet i komunalnu infrastrukturu,

Magistratska 1, 49 000 Krapina

s naznakom „Natječaj za očuvanje pčelinjeg fonda

na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini“

-NE OTVARATI-

9. Detaljne upute o postupku obrade Zahtjeva za potporu i donošenju Odluke nalaze se u Pravilniku I.

10. Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu teče od dana objave natječaja i traje do 10. lipnja 2021. godine.

Ž U P A N

Željko Kolar