Zagorje
Bajka na dlanu

Odluka o donošenju programa KZŽ za razdoblje 2022.-2025.

Sadržaj


Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji izrađuje i donosi izvršno tijelo JLP(R)S.


Kao provedbeni akt strateškog planiranja regionalne razine, ima za cilj osigurati upravnim tijelima JP(R)S, ali i ostalim dionicama samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te ostvarenje postavljene vizije razvoja.

Obveza izrade provedbenih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave temelji se na odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17) i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 89/18). Provedbeni program Krapinsko-zagorske županije izrađen je sukladno Uputama za izradu provedbenih programa jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, UI-PPJLP(R)S-1 Inačica 1.1 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Upute su pripremljene u svrhu osiguravanja ujednačenog pristupa izradi provedbenih programa i pravilne primjene odredbi zakonodavnog okvira strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

Obvezni sadržaj Provedbenog programa utvrđen je člankom 18. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 89/2018).

Provedbenim programom u pravilu se opisuje i osigurava provedba posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, kao i poveznica mjera utvrđenih za provedbu pojedinog posebnog cilja s odgovarajućim stavkama u proračunu Krapinsko-zagorske županije (aktivnostima i projektima) na kojima se planiraju sredstva za provedbu.

Specifične okolnosti koje su tijekom protekle, kao i ove godine, zadesile Republiku Hrvatsku (katastrofalni potresi, globalna pandemija virusa COVID-19), produžile su proces donošenja srednjoročnih akata strateškog planiranja (nacionalnih planova tijela državne uprave i planova razvoja JLP(R)S) te u skladu s time i donošenje kratkoročnih akata strateškog planiranja. Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. usvojen je dana 16. prosinca 2021. godine na 4. sjednici Županijske skupštine. Mjere definirane u provedbenom programu usklađene su s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije kao i s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine, hijerarhijski najvišim aktom strateškog planiranja sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

P R O Č E L N I C A

mr. Sanja Mihovilić