Zagorje
Bajka na dlanu
SadržajDržavna imovina

Dana 30. prosinca 2023. stupio je na snagu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 155/23.), kojim su poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem za redovitu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni županijama, gradovima i sjedištima županija prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, dok su poslovi upravljanja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni trgovačkom društvu Državne nekretnine d. o. o.

Kome se podnose zahtjevi?

Fizičke i pravne osobe zahtjeve podnose:

  • za građevinsko zemljište i građevineu vlasništvu Republike Hrvatske – Županiji, Gradu – sjedištu županije ili velikom gradu (Pula, Velika Gorica, Kaštela, Vinkovci i Samobor), a prema mjestu gdje se nekretnina nalazi
  • zahtjevi organizacija civilnog društva – Ministarstvu
  • za planinarske objekte:
    • na području nacionalnog parka ili parka prirode – javnoj ustanovi za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom Prirode
    • izvan područja nacionalnog paraka ili parka prirode – Ministarstvu
  • za stanove, poslovne prostore i garaže u vlasništvu Republike Hrvatske- trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o.

Jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradove – sjedišta županija i velike gradove) i pravne osobe u njihovom vlasništvu podnose zahtjeve koji se odnose na neizgrađeno građevinsko zemljište i građevine Županiji na čijem se području  nekretnina nalazi.

Jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradove – sjedišta županija i velike gradove) i pravne osobe u njihovom vlasništvu zahtjeve koji se odnose na stanove i poslovne prostore podnose Ministarstvu.

Županije i pravne osobe u njihovom vlasništvu podnose zahtjeve Ministarstvu.

Zahtjevi za dodjelu nekretnina u svrhu smještaja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili ustanova čiji su oni osnivači se podnose Ministarstvu.

Tijela državne uprave i drugi korisnici državnog proračuna Republike Hrvatske te pravne osobe s javnim ovlastima, druge pravne osobe osnovane posebnim propisom čiji je osnivač Republika Hrvatska, javna visoka učilišta, parlamentarne političke stranke i nezavisni saborski zastupnici zahtjeve za dodjelu nekretnina u svrhu smještaja tih tijela podnose Ministarstvu.

Trgovačka društva u isključivom ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske zahtjeve za dodjelu poslovnih prostora u svrhu smještaja tih društava u poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske podnose Državnim nekretninama d. o. o.

 

Upiti građana vezani uz državnu imovinu:

 

KONTAKTI

 

Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove

 

KRAPINA

Silvija Profeta Fabijančić, dipl. iur., pročelnica

Adresa: Krapina, Magistratska 1

Tel: 049 329 111

e-pošta: silvija.profeta.fabijancic@kzz.hr

 

DONJA STUBICA

Snježana Mezdić, dipl. iur

Adresa: Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20

Tel. 049 286 124

e-pošta: snjezana.mezdic@kzz.hr