Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 31. svibnja 2023.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto: 1. viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju možete preuzeti u prilogu ispod teksta – datum objave 15.06.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/23-01/06
URBROJ: 2140-05/1-23-1
Krapina, 25. svibnja 2023.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08., 61/11. 4/18. i 112/19.) pročelnici upravnih odjela Krapinsko-zagorske županije, raspisuju

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

U Krapinsko-zagorsku županiju primaju se na neodređeno vrijeme i uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca:

U Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU  – 1 izvršitelj, s mjestom rada u Krapini
2. STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU – 1 izvršitelj, s mjestom rada u Zaboku

 U Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu:

3. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNA PITANJA UPRAVNOG ODJELA 1 izvršitelj, s mjestom rada u Krapini

U Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade:

4. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA SOCIJALNU SKRB – 1 izvršitelj, s mjestom rada u Krapini

U Upravni odjel za financije i proračun

5. VIŠI REFERENT U RAČUNOVODSTVU  – 1 izvršitelj, s mjestom rada u Krapini

Na ovaj Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Posebni uvjeti za prijam u službu i raspored na radno mjesto:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU:

 • magistar struke ili stručni specijalist arhitekture i urbanizma ili magistar struke ili stručni specijalist građevinske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit i
 • znanje rada na osobnom računalu.

2. STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU:

 • sveučilišni ili stručni prvostupnik arhitekture i urbanizma ili građevinarstva,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit i
 • znanje rada na osobnom računalu.

3. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNA PITANJA UPRAVNOG ODJELA

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje engleskog jezika
 • položen državni ispit
 • znanje rada na osobnom računalu
 • vozačka dozvola B kategorije

4. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA SOCIJALNU SKRB

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne, upravne ili socijalne struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • znanje rada na osobnom računalu
 • vozačka dozvola B kategorije

5. VIŠI REFERENT U RAČUNOVODSTVU 

 • sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • znanje rada na osobnom računalu

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od dana prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz pisanu prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana
 • dokaz o traženoj stručnoj spremi (uvjerenje, diploma, potvrda)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Natječaj)
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz o položenom državnom ispitu (svjedodžba, uvjerenje)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u ispisu Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ugovor o radu, rješenje ili potvrda poslodavca)
 • za radno mjesto 3. viši stručni suradnik za pravna pitanja upravnog odjela –   i dokaz o znanju engleskog jezika (potvrda, uvjerenje ili druga isprava škole stranih jezika   ili indeks ili druga isprava visokoškolske ustanove iz koje je vidljivo da je kandidat položio ispit iz engleskog jezika za vrijeme školovanja na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je stekao stručnu spremu traženu ovim Natječajem) i
 • za radno mjesto 3. viši stručni suradnik za pravna pitanja upravnog odjela i 4. viši stručni suradnik za socijalnu skrb i dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (važeća vozačka dozvola B kategorije)

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti pisane dokaze o svom statusu i sve druge dokaze sukladno odredbama posebnih zakona te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 101. stavaka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/17., 98/19, 84/21) koje ostvaruju pravo prednosti kod prijma u službu, da, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju:

 • rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji )
 • dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji)
 • presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
 • dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
 • potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji)
 • presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
 • potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
 • rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
 • rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere  praktičnog rada (provjera znanja rada na osobnom računalu) i intervjua.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Ako podnositelj prijave ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrati će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na web-stranici Krapinsko-zagorske županije  www.kzz.hr (natječaji i javni pozivi) objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja će se provoditi prethodna provjera znanja i sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu  za svaki upravni odjel utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete  iz Natječaja te će na web-stranici i na oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije objaviti poziv kandidatima koji će sadržavati mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja iste.

Pisane prijave na Natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od osam dana od dana objave Natječaja u “Narodnim novinama”, na adresu: Krapinsko-zagorska županija, 49000 Krapina, Magistratska 1:

I  Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu  u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša s naznakom “Javni natječaj za prijam u službu: 1. Višeg stručnog suranika za prostorno uređenje i gradnju/2. Stručnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju”;

II  Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu s naznakom: “Javni natječaj za prijam u službu 3. Višeg stručnog suradnika za pravna pitanja upravnog odjela”;

III  Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, s naznakom  “Javni natječaj za prijam u službu: 4. Višeg stručnog suradnika za socijalnu skrb”;

IV   Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu  u Upravni odjel za financije i proračun, snaznakom: “Javni natječaj za prijam u službu 5. višeg referenta u računovodstvu.”

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Osobe koje neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz Natječaja neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Natječaj i o istome će biti pisano obaviještene.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Pročelnik UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

 Stjepan Bručić

Pročelnica UO za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

Mirjana Smičić Slovenec

Pročelnica UO za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

Martina Gregurović Šanjug

Po ovlaštenju župana Pročelnica UO za financije i proračun

Ivana Petek


Datum zadnje izmjene: 9. listopada 2023.