Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. lipnja 2024.
 • Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja za radno mjesto br. 5. viši stručni suradnik za civilno društvo i stambeno zbrinjavanje nalazi se u prilogu ispod teksta.
 • Poziv na prethodnu provjeru za radno mjesto br. 6. viši referent za promet i prometnu infrastrukturu nalazi se u prilogu ispod teksta.
 • Poziv na prethodnu provjeru za radno mjesto br. 1. viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol nalazi se u prilogu ispod teksta.
 • Poziv na prethodnu provjeru za radno mjesto br. 4. referent – matičar nalazi se u prilogu ispod teksta.
 • Javni natječaj za prijam u službu otvoren je do 01. srpnja 2024. godine.

 

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 121/19.)  pročelnici upravnih odjela Krapinsko-zagorske županije, raspisuju JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu

I.

U Krapinsko-zagorsku županiju primaju se Vježbenici na određeno vrijeme – za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci, za radno/a mjesto/a:

U Upravnom odjelu za poslove župana i Županijske skupštine:

(1.) VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL – 1 izvršitelj/ica

 

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu:

(2.) VIŠI REFERENT ZA GOSPODARSTVO – 1 izvršitelj/ica

 

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša:

(3.) VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU – 1 izvršitelj/ica

 

U Upravnom odjelu za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove

(4.) REFERENT-MATIČAR – 1 izvršitelj/ica

 

U Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade:

(5.) VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA CIVILNO DRUŠTVO I STAMBENO ZBRINJAVANJE – 1 izvršitelj/ica

II.

U Krapinsko-zagorsku županiju prima se na neodređeno vrijeme:

 

U Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu:

(6.) VIŠI REFERENT ZA PROMET I PROMETNU INFRASTRUKTURU – 1 izvršitelj

 

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Na ovaj Javni natječaj za prijam u službu (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Posebni uvjeti za prijam u službu vježbenika:

(1.) VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij politologije ili novinarstva
 • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)
 • znanje rada na osobnom računalu
 • znanje jednog stranog jezika
 • vozačka dozvola B kategorije

(2.) VIŠI REFERENT ZA GOSPODARSTVO

 • sveučilišni ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij upravne struke
 • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)
 • znanje rada na osobnom računalu

(3.) VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij arhitekture i urbanizma ili građevinske struke
 • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)
 • znanje rada na osobnom računalu

(4.) REFERENT – MATIČAR

 • srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke ili gimnazija
 • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)
 • znanje rada na osobnom računalu

(5.) VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA CIVILNO DRUŠTVO I STAMBENO ZBRINJAVANJE

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij pravne ili upravne struke
 • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)
 • znanje rada na osobnom računalu
 • vozačka dozvola B kategorije

Posebni uvjeti za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

(6.) VIŠI REFERENT ZA PROMET I PROMETNU INFRASTRUKTURU

 • sveučilišni ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij prometne struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit i
 • znanje rada na osobnom računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz pisanu prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana,
 • dokaz o traženoj stručnoj spremi (diploma, svjedodžba, uvjerenje, potvrda),
 • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Natječaj),
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • dokaz da kandidat nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili da ima radno iskustvo na odgovarajućim poslovima kraće od vremena određenog za vježbenički staž (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • za radno mjesto: viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol i dokaz o znanju jednog stranog jezika (potvrda, uvjerenje ili druga isprava škole stranih jezika ili indeks ili druga isprava visokoškolske ustanove iz koje je vidljivo da je kandidat položio ispit iz stranog jezika za vrijeme školovanja na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je stekao stručnu spremu traženu ovim Natječajem),
 • za radna mjesta: viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol i 5. viši stručni suradnik za civilno društvo i stambeno zbrinjavanje i dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (važeća vozačka dozvola B kategorije)
 • za radno mjesto viši referent za promet i prometnu infrastrukturu: dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u ispisu Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ugovor o radu, rješenje ili potvrda poslodavca)

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti pisane dokaze o svom statusu i sve druge dokaze sukladno odredbama posebnih zakona te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada (provjeru znanja rada na osobnom računalu) i intervjua.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Ako podnositelj prijave ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrati će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na web-stranici Krapinsko-zagorske županije  www.kzz.hr (natječaji za radna mjesta) objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja će se provoditi prethodna provjera znanja i sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za svaki upravni odjel utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete  iz Natječaja te će na web-stranici i na oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije objaviti poziv kandidatima koji će sadržavati mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja iste.

Pisane prijave na Natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od osam dana od dana objave Natječaja u “Narodnim novinama”, na adresu: Krapinsko-zagorska županija, 49000 Krapina, Magistratska 1:

I Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu vježbenika  u Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, s naznakom:  “Javni natječaj za prijam vježbenika za radno mjesto pod brojem 1.”;

II  Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu vježbenika  u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, s naznakom:  “Javni natječaj za prijam vježbenika za radno mjesto pod brojem 2.”;

III Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu vježbenika  u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša s naznakom: “Javni natječaj za prijam vježbenika za radno mjesto pod brojem 3.”;

IV  Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove s naznakom: “Javni natječaj za prijam vježbenika za radno mjesto pod brojem 4.”;

V Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, s naznakom: “Javni natječaj za prijam vježbenika za radno mjesto pod brojem 5.” i

VI Povjerenstvo za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu s naznakom: “Javni natječaj za prijam u službu za radno mjesto pod brojem 6.).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Osobe koje neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz Natječaja neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Natječaj i o istome će biti pisano obaviještene.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Ispod teksta nalaze se opisi poslova za pojedina radna mjesta.


Datum zadnje izmjene: 17. srpnja 2024.