Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv – dodjela potpora za proizvodnju Zagorskih mlinaca i Zagorskih štrukli

Datum objave: 26. srpnja 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 311-01/23-01/41
URBROJ: 2140-06/6-23-2
Krapina, 26. srpnja 2023. godine

Na temelju članka 8. Pravilnika za dodjelu potpore za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca i „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“ Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 33/23) te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13., 13/18., 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca i „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“ Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini

1. Predmet Javnog poziva je podnošenje Prijava za dodjelu potpora za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca i „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“ Krapinsko-zagorske županije temeljem Pravilnika za dodjelu potpore za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca i „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“ Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 33/23) (dalje u tekstu: Pravilnik) koji je usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore ( SL L 352 od 24. prosinca 2013) i Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 02. srpnja 2020. o izmijeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014. u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L215/3, 07 srpnja 2020.) u daljnjem tekstu (Uredba 1407/2013).

2. Prijavu mogu podnijeti:
1) Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.) i obrti sukladno Preporuci Europske Komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. koji proizvode Zagorske mlince ili „Zagorske štrukle“/“Zagorske štruklje“ prema specifikaciji i certificirani su proizvođači i nositelji potvrde o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda Zagorski mlinci ili Specifikacijom proizvoda „Zagorski štrukli/Zagorski štruklji“ za razdoblje 2022./2023., izdanom od strane certifikacijskog tijela Bureau Veritas Croatia d.o.o.
Proizvođači Zagorskih mlinaca ili „Zagorskih štrukli/Zagorskih štruklji“ dokazuju da svoj proizvod stavljaju na tržište dostavom Evidencijskih listova otpreme Zagorskih mlinaca ili „Zagorskih štrukli/Zagorskih štruklji“ (Obrazac OB-5).

2) Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.) i
obrti su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Pravilniku ukoliko:
a) imaju sjedište na području Krapinsko-zagorske županije (upisano najkasnije s danom objave Javnog poziva),
b) su registrirani najmanje 1 godinu do trenutka podnošenja prijave,
c) imaju najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini,
d) imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
e) nisu u blokadi.

3. Namjena potpore:
1) Namjena potpore odnosi se na slijedeće prihvatljive aktivnosti:
SKUPINA A
– kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata za proizvodnju Zagorskih mlinaca ili „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“,
– kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata za skladištenje sirovina i proizvoda Zagorskih mlinaca ili „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“,
– kupnju strojeva, opreme i alata za proizvodnju Zagorskih mlinaca ili „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“,
– kupnju gospodarskog motornog vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase do 12.000 kg za namjenu dovoza/odvoza sirovina i distribuciju Zagorskih mlinaca ili „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“.
SKUPINA B
– marketinške aktivnosti i ulaganje za izlazak na nova tržišta,
– edukaciju i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

4. Iznos i intenzitet potpore:
a) Podnositelj prijave koji je proizveo Zagorske mlince prema Specifikaciji proizvoda „Zagorski mlinci“ ili podnositelj prijave koji je proizveo „Zagorske štrukle“/“Zagorske štruklje“ prema Specifikaciji proizvoda „Zagorski štruli“/“Zagorski štruklji“ za razdoblje 2022./2023. godine u količini do 10 tona godišnje što dokazuje evidencijskim listovima otpreme Zagorskih mlinaca ili „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“, Obrazac OB-5, može ostvariti najniži iznos potpore od 2.655,00 eura¹/20.004,10 kuna, a najviši iznos potpore do 6.636,00 eura¹/49.998,94 kune.
b) Podnositelj prijave koji je proizveo Zagorske mlince prema Specifikaciji proizvoda „Zagorski mlinci“ ili podnositelj prijave koji je proizveo „Zagorske štrukle“/“Zagorske štruklje“ prema Specifikaciji proizvoda „Zagorski štruli“/“Zagorski štruklji“ za razdoblje 2022./2023. godine u količini većoj od 10 tona godišnje što dokazuje evidencijskim listovima otpreme Zagorskih mlinaca ili „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“, Obrazac OB-5, može ostvariti najniži iznos potpore od 7.963,00 eura¹/ 59.997,22 kuna, a najviši iznos potpore do 10.618,00 eura¹/ 80.001,32 kuna.
Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine A odobravaju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca ili “Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“.

(fiksni tečaj 1 EUR = 7,53450)
Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine B odobravaju se u iznosu do 20% od ukupno prihvatljivih troškova za Zagorske mlince ili „Zagorske štrukle“/“Zagorske štruklje“.
Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

5. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali od 01.01.2023. godine do podnošenja zahtjeva za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca ili „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“ i to za:
1) kupnju objekata za proizvodnju,
2) kupnju objekata za skladištenje sirovina i proizvoda,
3) izgradnju, uređenje ili proširenje objekata za proizvodnju,
4) izgradnju, uređenje ili proširenje objekata za skladištenje sirovina i proizvoda,
5) nabavu strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa,
6) kupnju gospodarskog motornog vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase do 12.000 kg za namjenu dovoza/odvoza sirovina i distribuciju proizvoda,
7) usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.),
8) edukaciju/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika,
9) marketinške aktivnosti (nastup na domaćim i inozemnim sajmovima, zakup i opremanje izložbenog prostora, oblikovanje proizvoda (dizajn) i izrada web stranice).

Neprihvatljivi troškovi su:
1) Troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s podnositeljem prijave,
2) Porez na dodanu vrijednost (bez obzira da li je poduzetnik u sustavu PDV-a ili nije),
3) Nabava rabljenih strojeva i opreme,
4) Carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.),
5) Projektna dokumentacija sa svim potrebnim dozvolama i studijama za izgradnju, uređenje ili proširenje objekta za proizvodnju Zagorskih mlinaca ili „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“,
6) Nabava/kupovina/najam:
– osobnih automobila,
– radnih vozila,
– gospodarskih motornih vozila za prijevoz tereta dopuštene mase iznad 12.000 kg,
7) Troškovi studija (školarine),
8) Troškovi tečajeva i edukacije koje nisu u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je potpora odobrena (npr. tečajevi stranih jezika, informatički tečajevi i sl.) te stjecanja formalnog obrazovanja,
9) Najam opreme i strojeva,
10) Potrošni materijal, nabava/kupovina sirovina/repromaterijala,
11) Obnavljanje certifikata, kontrolni audit,
12) Web-hosting,
13) Oglašavanje u medijima,
14) Trošak službenog puta (dnevnice, prijevoz, smještaj),
15) Catering odnosno usluga pripreme, dostave i posluživanja hrane i pića,
16) Trošak konzumacije hrane i pića u i izvan ugostiteljskih objekata.

6. Podnošenje Prijave s obaveznom dokumentacijom (osnovna i specifična dokumentacija)

Osnovna dokumentacija
– Ispunjen Obrazac prijave za dodjelu potpore (Prilog I.);
– Izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana od objave Javnog poziva za trgovačka društva;
– Izvadak iz obrtnog registra za obrte ne stariji od 30 dana;
– Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje trgovačkog društva/vlasnika obrta;
– Ispunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti (Prilog III.);
– Ispunjen Obrazac Suglasnosti za objavu osobnih podataka ( Prilog IV.);
– Ispunjena Skupna izjava (Prilog V.);
– Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga, ne starija od 30 dana od objave Javnog poziva,
(e-Porezna);
– Ispunjena Izjava Podnositelja prijave (Obrazac VII.);
– Preslika Potvrde o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda Zagorski mlinci ili Specifikacijom proizvoda „Zagorski štrukli“/“Zagorski štruklji“ za razdoblje 2022/2023;
– Prilozi Potvrdi o sukladnosti proizvoda za Zagorske mlince ili „Zagorske štrukle“/“Zagorske štruklje“ za razdoblje od 01.05.2022. do 31.12.2022. te od 01.01.2023. do 01.05.2023. godine na kojima se vide količine koje su proizvođači prijavili da će proizvesti;
– Preslike obrazaca OB-05 za Zagorske mlince ili „Zagorske štrukle“/“Zagorske štruklje“ (Evidencijska lista otpreme Zagorskih mlinaca ili „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“) za razdoblje od 01.05.2022. godine do 01.05.2023. godine (iz kojih su vidljive mjesečne količine Zagorskih mlinaca ili „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“ stavljenih na tržište);
– Fotografije proizvoda i promidžbeni materijal.

Specifična dokumentacija
a) Za namjenu:
• kupnje strojeva, opreme i alata za proizvodnju Zagorskih mlinaca ili „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji;
• kupnje gospodarskog motornog vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase do 12.000 kg za namjenu dovoza/odvoza sirovina i distribuciju Zagorskih mlinaca ili „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji;
• marketinških aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta;
• edukacije i stručnog osposobljavanja vlasnika i zaposlenika.
Računi s izvodima kao dokaz o plaćanju, ponude, predračuni i ugovori.

b) Za namjenu:
• kupnje objekata za proizvodnju Zagorskih mlinaca ili „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji;
Predugovor za kupnju objekata i dokaz o legalnosti objekata (uporabna i/ili građevinska
dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili neki drugi dokaz).
c) Za namjenu:
• kupnje objekata za skladištenje sirovina i proizvoda Zagorskih mlinaca ili „Zagorskih
štrukli“/“Zagorskih štruklji;
Predugovor za kupnju objekata i dokaz o legalnosti objekata (uporabna i/ili građevinska dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili neki drugi dokaz).
d) Za namjenu:
• izgradnje objekta za proizvodnju Zagorskih mlinaca ili „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“;
• izgradnje objekta za skladištenje sirovina i proizvoda Zagorskih mlinaca ili „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“;
Zemljišnoknjižni izvadak kao dokaz prava vlasništva nad zemljištem, ne stariji od 8 dana od dana podnošenja Prijave, uz odgovarajuće dokaze o vlasništvu.
Troškovnici radova ovjereni od strane ovlaštenog projektanta.
e) Za manjenu:
• uređenja ili proširenja objekata za proizvodnju Zagorskih mlinaca ili „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“;
• uređenja ili proširenja objekata za skladištenje sirovina i proizvoda Zagorskih mlinaca ili „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“;
Dokaz o legalnosti objekta (uporabna i/ili građevinska dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili neki drugi dokaz),
Ugovor o dugoročnom zakupu objekta na minimalno 10 godina uz odgovarajuće dokaze o legalnosti (uporabna i/ili građevinska dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili neki drugi dokaz), (Ugovor o dugoročnom zakupu objekta ne može biti sklopljen unutar partnerskih i povezanih subjekata s Podnositeljem prijave),
Troškovnici radova ovjereni od strane ovlaštenog projektanta.

Ponude i predračuni ne smiju biti stariji od 30 dana od dana podnošenja Prijave, a troškovnici
60 dana od podnošenja Prijave te isti moraju sadržavati osnovne podatke o ponuditelju.

Popis priloga koji se prilažu u Prijavi:
1. Prilog I. – Obrazac Prijave za potporu,
2. Prilog III. – Obrazac: Izjave o korištenim potporama male vrijednosti,
3. Prilog IV. – Obrazac: Suglasnost za objavu osobnih podataka,
4. Prilog V. – Obrazac: Skupna izjava,
5. Prilog VIII. – Obrazac: Izjava podnositelja Prijava.

7. Način i uvjeti podnošenja Prijave za potporu
Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Obrasca Prijave za potporu uz koji se prilaže obavezna dokumentacija (osnovna i specifičan dokumentacija). Obrasci s popisom obavezne dokumentacije mogu se preuzeti na web stranici: http://www.kzz.hr// (Natječaji i javni pozivi). Obrasci za prijavu na Javni poziv ne smiju se ni na koji način mijenjati.
Ispunjen Obrazac Prijave za potporu s obaveznom dokumentacijom podnosi se isključivo putem pošte i to preporučeno u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja te poslati na adresu:

Krapinsko-zagorska županija,
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
„ ZA JAVNI POZIV-dodjela potpora za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca i „Zagorskih štrukli“/“Zagorskih štruklji“ Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini
Magistratska 1, 49000 Krapina,
– „NE OTVARAJ“-

8. Detaljne upute o postupku obrade Prijava za potporu i donošenju Odluke nalaze se u Pravilniku.

9. Rok za podnošenje Prijava za potporu teče od dana objave i traje do 25. kolovoza 2023. godine.

Ž U P A N 

Željko Kolar

(fiksni tečaj 1 EUR = 7,53450 KN)


Datum zadnje izmjene: 16. listopada 2023.