Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za potporu za kupnju loznih cijepova autohtonih sorata 2023.

Datum objave: 27. veljače 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 320-01/23-01/19
URBROJ:2140-06/07-23-02
Krapina, 27. veljače 2023.

 

Na temelju članka 39., stavka 1. Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.- 2023. godine (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 3/21., 1/22. i 2/23.),  te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,  broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13., 13/18., 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

 

NATJEČAJ
za potporu za kupnju loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze
za podizanje nasada autohtonih sorata vinove loze
na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini

 

 

1.      Predmet Natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za kupnju loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze za podizanje nasada autohtonih sorata vinove loze na području Krapinsko-zagorske županije s ciljem podizanja što većeg broja vinograda s tehnološki najistaknutijim  autohtonim sortama vinove loze na području Krapinsko-zagorske županije koje su rezultat provedbe Znanstveno – stručnog projekta „Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze (Vitis vinifera L.) Hrvatskog zagorja”, a temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja  poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021. – 2023. godine (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 3/21., 1/22. i 2/23) koji je usklađen s  Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis  u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru  (SL L 51I, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013).

2.      Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnike u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Podružnice Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije.

Korisnik se mora baviti primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.

3.      Uvjeti prihvatljivosti:

(1) Korisnici moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih  poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Podružnice Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije te vrše proizvodnju primarnih poljoprivrednih proizvoda.

(2) Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih    poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj/odgovorna osoba.

(1) Ulaganja se moraju odnositi na primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda iz Priloga

I. ovog Pravilnika.

(4) Korisnik mora kupiti i posaditi minimalno 500 sadnica deklariranih loznih cijepova

autohtonih sorata vinove loze.

(5) Korisnik mora po sadnji loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze izvršiti upis

podignutog nasada u ARKOD sustav u tekućoj godini ili najkasnije do 01. lipnja 2024. godine.

(6) Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja tekuće godine.

(7) Korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom

proračunu  Republike Hrvatske.

(8) Korisnik mora imati izvršene obveze temeljem Ugovora sklopljenih s Krapinsko-zagorskom županijom u okviru provođenja Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije važećeg za prethodnu godinu i Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije  važećeg za prethodnu godinu.

(9) Korisnik u posljednje tri fiskalne godine nije ostvario iznos potpore koji prelazi 20.000 eura  sukladno Uredbi 1408/2013.

4.      Prihvatljive aktivnosti odnose se na:

Kupnja deklariranih loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze (Belina desinićka, Belina hižakovečka, Belina mala, Belina smudna, Belina starohrvatska, Belina svetokriška, Dišeća ranina, Mirkovača, Modra kosovina, Sokol, Smudna belina, Stara hrvatska belina, Svetokriška belina, Volovina crvena).

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za financiranje kod korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a.

Troškovi nisu prihvatljivi ako je prijavljena aktivnost kupljena ili se planira kupiti kod prodavatelja fizičkih i pravnih osoba koji su s prijaviteljem:

a) srodnici po krvi u prvoj ili pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, posvojitelj i posvojenik,

b) vlasnički i/ili upravljački povezani neovisno o udjelu vlasničkih, glasačkih ili upravljačkih prava,

c) te od pravne osobe čiji su osnivači/članovi/osobe ovlaštene za zastupanje srodnici po krvi u prvoj ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, posvojitelj i posvojenik.

5.      Iznos i udio potpore

a)      Visina potpore za kupnju deklariranih loznih cjepova autohtonih sorata vinove loze iznosi do 100% cijene koštanja loznog cijepa.

b)      Visina potpore po korisniku iznosi maksimalno do 6.636,00 eura/49.998,94 kuna.

c)      Isplata dodijeljene potpore temeljem Odluke o dodjeli sredstava biti će isplaćena na način da se 50% dodijeljene potpore isplati u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora s korisnikom, a ostatak potpore biti će isplaćen nakon dostave i prihvaćanja Izvješća s popratnom dokumentacijom od strane davatelja potpore.

6. Popis dokumentacije

Popis osnovne dokumentacije

1. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

2. Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima regulirane financijske

obveze prema državnom proračunu ne starija od 30 dana na dan podnošenja

Zahtjeva za potporu (u Potvrdi ne smije biti naveden dug)

3. Dokaz o sustavu PDV-a korisnika, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za

potporu

4. Preslika važeće osobne iskaznice korisnika

5. Potvrda banke o ŽIRO računu

6. Izvadak iz obrtnog registra (obrti), izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda

(pravne osobe), (OPG ne dostavlja navedene dokumente)

7.  Ponuda/predračun/ugovor za aktivnost. Račun i/ili ugovor s

dokazom o plaćanju ukoliko je aktivnost provedena

Prihvatljivo plaćanje je putem transakcijskog računa isključivo na žiro-račun

isporučitelja i /ili fiskalizirani račun.

Ponuda/ predračun/ račun/ ugovor moraju biti pisani hrvatskim jezikom i ne smiju biti pisani rukom

8.   Zahtjev za potporu potpisan i ovjeren od strane podnositelja

9.   Izjava podnositelja potpisana i ovjerena od strane podnositelja

10. Izjava o korištenim de minimis potporama

11. Privola/suglasnost za objavu osobnih podataka

12. Izvod iz Vinogradarskog registra

Dodatna dokumentacija

Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana (za poljoprivredna gospodarstva koja plaćaju obvezno mirovinsko osiguranje poljoprivrednika)

Rješenje o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i  Zapisnik stručnog nadzora kontrolnog tijela i potvrdnica za 2022. godinu

7. Popis priloga Zahtjevu

Prilog I. Zahtjev za potporu

Prilog II. Popis dokumentacije

Prilog III. Izjava

Prilog IV. Suglasnost za objavu osobnih podataka

Prilog V. Kriterij bodovanja

Prilog VI. Zahtjev za promjenu

Prilog VII. Izviješće o utrošku sredstava

Prilog VIII. Popis priloženih dokumenata

Prilog IX. Izjava o korištenim de minimis potporama

8. Način i uvjeti podnošenja Zahtjeva za potporu

Zahtjevi za potporu podnose se na popunjenim službenim obrascima s utvrđenom obveznom dokumentacijom koja se prilaže uz Zahtjev za potporu. Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu ili na web stranici: http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi). Obrasci za prijavu na Natječaj ne smiju se ni na koji način mijenjati.

Zahtjev za potporu s obveznom dokumentacijom treba biti dostavljen isključivo putem pošte i to preporučeno u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA,
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu,
Magistratska 1, 49 000 Krapina
s naznakom za
Natječaj za potporu za kupnju loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze
za podizanje nasada autohtonih sorata vinove loze
na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini

 -NE OTVARATI-

9. Detaljne upute o postupku obrade Zahtjeva za potporu i donošenju Odluke nalaze se u Pravilniku. Rok za podnošenje 10. Zahtjeva za potporu teče od dana objave natječaja i traje do 29. ožujka 2023. godine.

 

Ž U P A N
Željko Kolar