Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 27. veljače 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 320-01/23-01/18

URBROJ: 2140-06/07-23-2

Krapina, 27. veljače 2023.

Na temelju članka 39., stavka 1. Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.- 2023. godine (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 3/21., 1/22. i 2/23.), te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13., 13/18., 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

NATJEČAJ

za potporu za uzgoj zagorskog purana

na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini

1. Predmet Natječaja je: podnošenje Zahtjeva za potporu za uzgoj zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021. – 2023. godine (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 3/21., 1/22. i 2/23.), koji je usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51I, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013).

2. Prihvatljivi korisnici su: poljoprivrednici upisani u Upisnike u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Podružnice Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije te vrše proizvodnju primarnih poljoprivrednih proizvoda. Korisnik se mora baviti primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.

3. Uvjeti prihvatljivosti:

 • Korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Podružnice Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije te vrše proizvodnju primarnih poljoprivrednih proizvoda.
 • Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj/odgovorna osoba.
 • Korisnik mora biti uzgajivač zagorskih purana te mora imati upisane zagorske purane u JRDŽ.
 • Korisnik mora posjedovati temeljem vlasništva ili zakupa minimalno 25m²/kljunu površine zemljišta za držanje i ispašu novo izvaljenih purića upisanih u JRDŽ.
 • Korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
 • Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja tekuće godine.
 • Korisnik mora imati izvršene obveze temeljem Ugovora sklopljenih s Krapinsko-zagorskom županijom u okviru provođenja Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije važećeg za prethodnu godinu i Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije važećeg za prethodnu godinu.
 • Korisnik u posljednje tri fiskalne godine nije ostvario iznos potpore koji prelazi 20.000 eura sukladno Uredbi 1408/2013.
 • Korisnik mora izvršiti odabir pojedinih kljunova u matična jata, prstenovanje i upis istih u JRDŽ po njihovom izrastu, a sukladno broju prijavljenih novo izvaljanih purića u prijavi:
 • Od 100 do 200 purića – 2 matična jata
 • Od 201 do 300 purića – 3 matična jata
 • Od 301 do 400 purića – 4 matična jata
 • Od 401 do 500 purića – 5 matičnih jata

4. Prihvatljive aktivnosti odnose se na potporu po kljunu novo izvaljanih purića upisanih u JRDŽ.

5. Iznos i udio potpora:

 1. Visina potpore po kljunu novo izvaljenih purića upisanih u JRDŽ iznosi 7,00 eura/52,74 kuna.
 2. Visina potpore po kljunu novo izvaljenih purića upisanih u JRDŽ za certificirane uzgajatelje iznosi 10,00 eura/75,34 kuna.
 3. Za dodjelu potpore po kljunu minimalan broj novo izvaljenih purića upisanih u JRDŽ na poljoprivrednom gospodarstvu mora biti 100 kljunova.
 4. Maksimalna visina potpore koju korisnik može ostvariti za uzgoj zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije, temeljem ovog Pravilnika, iznosi 3,500,00 eura/26.370,00 kuna.
 5. Maksimalna visina potpore koju certificirani uzgajatelj može ostvariti za uzgoj zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije, temeljem ovog Pravilnika, iznosi 10.000,00 eura/75.345,00 kuna.

6. Popis dokumentacije za podnošenje zahtjeva za potporu:

 1. Preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i/ili Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 2. Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima regulirane financijske obveze prema državnom proračunu ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu (u Potvrdi ne smije biti naveden dug),
 3. Dokaz o vlasništvu i/ili zakupu zemljišta (ZK kartica, Ugovor….iz kojih je vidljiva površina u m²),
 4. Preslika važeće osobne iskaznice nositelja/odgovorne osobe,
 5. Potvrda banke o ŽIRO računu,
 6. Izvadak iz obrtnog registra (dostavljaju samo obrti), izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda (dostavljaju samo pravne osobe),
 7. Preslika identifikacijske kartice gospodarstva izdane od HAPIH,
 8. Izjava podnositelja o planiranom broju novo izvaljanih purića koji će biti upisani u JRDŽ,
 9. Zahtjev za potporu potpisan i ovjeren od strane podnositelja,
 10. Izjava podnositelja potpisana i ovjerena od strane podnositelja,
 11. Izjava o de minimis potporama,
 12. Privola/suglasnost za objavu osobnih podataka,
 13. Zahtjev za potporu potpisan i ovjeren od strane podnositelja.

Dodatna dokumentacija (ukoliko je primjenjivo na poljoprivredno gospodarstvo)

 1. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana (za poljoprivredna gospodarstva koja plaćaju obvezno mirovinsko osiguranje poljoprivrednika),
 2. Važeća Potvrda o sukladnosti izdana od kontrolnog tijela (za proizvođače zaštićenih proizvoda).

Popis priloga koji se prilažu zahtjevu:

 1. Prilog I. Zahtjev za potporu,
 2. Prilog II. Popis dokumentacije,
 3. Prilog III. Izjava o broju purana,
 4. Prilog IV. Izjava o korištenim de minimis potporama,
 5. Prilog V. Kriteriji bodovanja,
 6. Prilog VI. Popis priloženih dokumenata,
 7. Prilog VII. Suglasnost za objavu osobnih podataka,
 8. Prilog VIII. Izjava podnositelja.

7. Način i uvjeti podnošenja Zahtjeva za potporu

Zahtjevi za potporu podnose se na popunjenim službenim obrascima s utvrđenom obveznom dokumentacijom koja se prilaže uz Zahtjev za potporu. Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu ili na web stranici: http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi). Obrasci za prijavu na Natječaj ne smiju se ni na koji način mijenjati.

Zahtjev za potporu s obveznom dokumentacijom treba biti dostavljen isključivo putem pošte i to preporučeno u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA,

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, Magistratska 1, 49 000 Krapina

s naznakom za

Natječaj za potporu za uzgoj zagorskog purana

na području Krapinsko-zagorske županije

u 2023. godini

-NE OTVARATI-

8. Detaljne upute o postupku obrade Zahtjeva za potporu i donošenju Odluke nalaze se u Pravilniku.

9. Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu teče od dana objave natječaja i traje do 29. ožujka 2023. godine.

Ž U P A N 

Željko Kolar