Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. siječnja 2023.

Odluku o programima i projektima odabranim za financiranje možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 612-04/23-01/01

URBROJ: -1

Krapina, 19. siječnja 2023.

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22.), Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 38/22.), te članka 32. statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01., 5/06., 14/09, 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije objavljuje

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi

Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu – kulturne djelatnosti, kulturno-umjetničko stvaralaštvo i transverzalna područja

I.

Sadržaj Javnog poziva

Programom javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu (dalje u tekstu: Program) utvrđene su javne potrebe u kulturi koje obuhvaćaju djelatnosti, programe i projekte, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju, uzimajući u obzir ravnomjerni kulturni razvitak.

Sredstva za financiranje Programa osiguravaju se u proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu putem upravnog odjela nadležnog za kulturu, a dodjeljuju se na temelju provedbe Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu (dalje u tekstu: Javni poziv).

II.

Prioritetna područja

Sukladno Programu, prioritetna područja ovog Javnog poziva za 2023. godinu su:

1. Prioritetno područje br. 1 – Kulturne djelatnosti

(arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, knjižnična djelatnost, nakladnička i knjižarska djelatnost te audiovizualna djelatnost)

  • Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti za financijsku potporu programu i/ili projektu po pojedinoj prijavi je od 398,17 EUR/ 3.000,00 HRK do najviše 9.290,60 EUR/ 70.000,00 HRK.

2. Prioritetno područje br. 2 – Kulturno-umjetničko stvaralaštvo

(dramska i plesna umjetnost, glazbena i glazbeno-scenska umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura, interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse, digitalna umjetnost i kulturno-umjetnički amaterizam)

  • Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti za financijsku potporu programu i/ili projektu po pojedinoj prijavi je od 398,17 EUR/ 3.000,00 HRK do najviše 3.318,07 EUR/25.000,00 HRK. Iznimno od navedenog, prijavitelju Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih udruga Krapinsko-zagorske županije po ovom se Pozivu može dodijeliti financijska potpora u maksimalnom iznosu do 26.544,56 EUR/200.000,00 HRK.

3. Prioritetno područje br. 3 – Transverzalna područja

(međunarodna kulturna suradnja i mobilnost, dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi, raznolikost kulturnih izričaja, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama, digitalizacija u području kulture)

  • Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti za financijsku potporu programu i/ili projektu po pojedinoj prijavi je od 398,17 EUR/ 3.000,00 HRK do najviše 13.272,28 EUR/100.000,00 HRK.

Na Javni poziv mogu se prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne samouprave.

 

Više u prilozima…